Posnetek 29. seje občinskega sveta 11.4.2018

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 29. redne seje
 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 28. redne seje občinskega sveta z dne 14.2. 2018
 3. Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2017
 4. Poročilo o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2017
 5. Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2017
 6. Revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2017
 7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica – skrajšani postopek
 8. Predlog Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam in mladim investitorjem za gradnjo individualnih stanovanjskih stavb v Občini Sevnica
 9. Seznanitev s predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2 pred sprejetjem v drugi obravnavi
 10. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2017
 11. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica – skrajšani postopek
 12. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet JZ KŠTM Sevnica
 13. Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2017
 14. Dopolnitev številka 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2018
 15. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica
 16. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
 17. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
 18. Razno