Posnetek 4. redne seje občinskega sveta 27.2.2019


1.    Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 4. redne seje

2.    Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 3. redne seje občinskega sveta z dne 30.1.2019


3.    Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2018

4.    Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica za leto 2018

5.    Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo in preobrazbo naselja Studenec - vzhod (OPPN-89-02) - skrajšani postopek

6.    Seznanitev s postopkom priprave tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica

7.    Seznanitev s postopkom priprave četrtih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica


8.    Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Sevnica – prva obravnava

9.    Predlog Strategije razvoja turizma v občini Sevnica za obdobje 2019 – 2024


10.    Predlog Akcijskega načrta Zelene destinacije Sevnica v okviru Zelene sheme slovenskega turizma

11.    Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2019 – prva obravnava

12.    Predlog Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2019

13.    Predlog Letnega programa kulture v Občini Sevnica za leto 2019


14.    Predlog Pravilnika o enkratni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica

15.    Predlog soglasja k imenovanju direktorja Regionalne razvojne agencije Posavje


16.    Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

17.    Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

18.    Razno