Posnetek 5. redne seje občinskega sveta 27.3.2019


1.    Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 5. redne seje


2.    Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 4. redne seje občinskega sveta z dne 27.2.2019


3.    Pregled in potrditev zapisnika in sklepa 1. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala 4. – 6.3.2019 do 17.00


4.    Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2018


5.    Letni program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2019


6.    Letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2018


7.    Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica – skrajšani postopek


8.    Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Sevnica – druga obravnava


9.    Predlog Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica – druga obravnava


10.    Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam in mladim investitorjem za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica – skrajšani postopek


11.    Seznanitev z imenovanjem podžupana Občine Sevnica


12.    Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja/ico Vrtca Ciciban Sevnica


13.    Dopolnitev št. 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2019


14.    Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica


15.    Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta


16.    Vprašanja in pobude članov občinskega sveta


17.    Razno