Posnetek 6. redne seje občinskega sveta 24.4.2019

 

1.    Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 6. redne seje

2.    Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 5. redne seje občinskega sveta z dne 27.3.2019

3.    Poslovno poročilo Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2018


4.    Poslovni in finančni načrt Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2019

5.    Poročilo o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2018

6.    Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2018

7.    Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2019

8.    Potrditev elaboratov o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe v Občini Sevnica za:
-    oskrbo s pitno vodo
-    odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
-    čiščenje komunalne odpadne vode
-    ravnanje z odpadki
-    pogrebna dejavnost – 24-urna dežurna služba


9.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2019 – skrajšani postopek


10.   Predlog soglasja k zadolžitvi JP Komunala d.o.o. Sevnica


11.    Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod (enote urejanja prostora DB27.hm in DB11.hm) – skrajšani postopek

12.    Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj – skrajšani postopek


13.    Predlog sprememb občinske meje med Občino Sevnica in Občino Radeče ter Občino Sevnica in Občino Škocjan


14.    Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2018

15.    Seznanitev z uvedbo participativnega proračuna za leto 2020


16.    Predlog cen programov v vrtcih v občini Sevnica

17.    Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Krmelj

18.    Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Knjižnica Sevnica

19.    Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta


20.    Vprašanja in pobude članov občinskega sveta


21.    Razno