Tedenske novice 10.7.2020

 

Rekonstrukcija lokalne ceste v Lončarjevem Dolu


V naselju Lončarjev Dol se izvajajo rekonstrukcijska dela na občinski lokalni cesti na odseku Spodnje Vranje–Lončarjev Dol. Ureja se odsek lokalne ceste v dolžini 200 metrov od priključka z javno potjo Lončarjev Dol do avtobusne postaje v Lončarjevem Dolu. Odsek cestišča je bil dotrajan, nepregleden in zaradi ozkosti cestišča nevaren za pešce. Rekonstrukcija cestišča zajema razširitev z ureditvijo odvodnjavanja, izgradnjo hodnika za pešce, javno razsvetljavo ter izgradnjo opornih zidov.

(Fotografiji: Občina Sevnica)

 

Razširitev lokalne ceste Boštanj-Grahovica


V Boštanju se izvajajo gradbena dela na občinski cesti Boštanj–Grahovica, na odseku od gostilne Club Tinca Bar do priključka z javno potjo Boštanj–Puše, v skupni dolžini 230 metrov. V sklopu navedene investicije se ureja tudi priključek lokalne ceste Boštanj–Vrh pri Boštanju v dolžini 60 metrov. Razširitev vključuje izgradnjo hodnika za pešce, ureditev meteorne kanalizacije ter izgradnjo javne razsvetljave.  Zaključek gradbenih del je predviden v mesecu septembru.

(Fotografiji: Občina Sevnica)


V sklopu projekta Centri interpretacije zavarovanih območij
nove obnove v Tončkovem domu na Lisci

Občina Sevnica je partnerica pri okoljskem projektu Centri interpretacije zavarovanih območij, ki je bil izbran za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v sklopu 5. javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Projekt je namenjen povezovanju štirih zavarovanih območij narave na območju Posavja, Kozjanskega in Obsotelja, izkoriščanju potencialov naravne dediščine za trajnostni razvoj območja in krepitvi turistične dejavnosti. Projekt se bo pričel izvajati v začetku leta 2021.

V občini Sevnica je v sklopu projekta predvidena investicija v preureditev prostorov Tončkovega doma na Lisci, in sicer v etaži nadstropja. Ta obsega poleg horizontalnih in vertikalnih komunikacij še sobe za goste, sanitarne površine znotraj sob in skupne sanitarije, vse sobe pa  imajo tudi  izhode na zunanje balkone oziroma teraso. Celotna etaža je potrebna temeljite obnove. S preureditvijo prostorov bo v nadstropju tako zagotovljenih devet sob, od tega dve z možnostjo združitve, posodobljene bodo inštalacije, izdelano bo novo stavbno pohištvo in balkonske ograje. S prenovo nadstropja bo Tončkov dom na Lisci pridobil prijetno in sodobno urejene namestitvene kapacitete. V sklopu projekta bodo izvedene tudi nove naravoslovne dejavnosti za učence posavskih osnovnih šol.

Lisca z vsemi preteklimi naložbami tako postaja celovito urejena in vse bolj priljubljena turistična destinacija regijskega in širšega pomena za vse, ki si želijo izobraževalnih, rekreativnih in turističnih vsebin.


 

Javni posvet o oblikovanju izhodišč pred pripravo OPPN Sončni gaj

 

Občina Sevnica vabi zainteresirano javnost na javni posvet o oblikovanju izhodišč pred pripravo Občinskega podrobnega načrta za stanovanjsko sosesko Sončni gaj. Gre za območje prostih in nepozidanih površin med Kozjansko ulico, Krulejevo ulico in obstoječo stanovanjsko pozidavo, kjer je načrtovano umeščanje  in gradnja večstanovanjskih stavb s pripadajočimi parkirnimi in zelenimi površinami, ureditvijo dostopov in zunanjih ureditev ter gradnjo oziroma obnovo obstoječe gospodarske javne infrastrukture.

Javni posvet bo v torek, 14. julija, ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica. Namenjen je vsej zainteresirani javnosti in nosilcem urejanja prostora, da podajo morebitne pripombe in strokovne usmeritve za pripravo izhodišč pred pripravo osnutka OPPN.


 

Popolna zapora ceste

 

V soboto, 11. julija, od 6. ure do ponedeljka, 13. julija, do 12. ure bo zaprta glavna cesta v Dolenjem Boštanju zaradi obnove nivojskega prehoda čez železniško progo Sevnica–Trebnje. Obvoz bo urejen skozi Sevnico in čez most pri hidroelektrarni Arto–Blanca.


Občinska uprava Občine Sevnica