Tedenske novice 14.2.2020

 

Praznovanje krajevnega in kulturnega praznika v Boštanju

 

Krajanke in krajani Krajevne skupnosti Boštanj na slovenski kulturni praznik obeležujejo tudi praznik krajevne skupnosti. Sobotni večer je v dvorani TVD Partizan minil v znamenju kulture in podelitve priznanj zaslužnim v krajevni skupnosti.

Še pred uradnim delom prireditve so v Boštanju slavnostno predali namenu novo urejeno sejno sobo Prostovoljnega gasilskega društva Boštanj in prenovljeno sobo Aktiva žena Boštanj.

Slavnostna govornica Klaudija Redenšek je kulturo opisala kot »čisto veselje, plemenitost duha, dobrota srca, smisel življenja« in izpostavila, da je kultura zaslužna za ohranitev slovenskega jezika in slovenske identitete ter da je kulturen človek v svoji osnovi dober človek, saj kulturno živi, se izraža, neguje odnose do drugih. Poudarila je tudi, da je ponosna Boštanjčanka, saj je v kraju doma kultura ter razkrila, da se bo v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Boštanj letošnjemu praznovanju kulturnega praznika poklonila tudi z dvema stenskima poslikavama, portretoma Franceta Prešerna in domačega pesnika Antona Umeka Okiškega.

Župan Srečko Ocvirk je izpostavil slogo in kakovost bivanja, ki ju je čutiti v Krajevni skupnosti Boštanj, za kar je zaslužna tudi ljubezen do kulture, ki krajanke in krajane povezuje, jih vodi k uspehu in k razvoju, ki je odvisen tako od želje po razvoju posameznika, kot tudi od složnega delovanja znotraj krajevne skupnosti.

Predsednik Krajevne skupnosti Boštanj Jože Udovč je povzel pomembnejše infrastrukturne ureditve v krajevni skupnosti in izpostavil, da s strpnostjo in medsebojnim razumevanjem lahko uspešno rešujemo vsakdanje izzive krajank in krajanov.

Priznanji za delovanje v kraju sta prejela Osnovna šola Boštanj, za naziv Najbolj kulturna šola v Sloveniji 2019 in za nenehno nadgrajevanje kulturnih vsebin v okviru šolskih in obšolskih dejavnosti in član Prostovoljnega gasilskega društva Boštanj Ivo Renko za dolgoletno aktivno delovanje znotraj društva in v krajevni skupnosti.

Za odličen kulturni program so poskrbeli člani Vokalne skupine Coronas – Romana in Boris Pokorn, Nataša Kreže, Melita Železnik in Janez Hameršak, glasbenik Danijel Cajner, študentka 1. letnika klarineta Akademije za glasbo v Ljubljani Špela Pokorn in pevec Miha Pokorn. S besedo in poezijo so glasbeni del večera v zaokroženo celoto povezale Nina in Eva Kreže ter Lucija Denžič. Prireditev sta povezovali Jelka Bec in Tinkara Udovč.

Priznanji za delovanje v kraju sta prejela Osnovna šola Boštanj in član Prostovoljnega gasilskega društva Boštanj Ivo Renko.

 

 

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav

 

Odprt je javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica v letu 2020.

Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe malih komunalnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode manjših od 50 PE (populacijskih enot) in individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov, vključno s hišnimi črpališči, na javno kanalizacijo pri obstoječih stanovanjskih objektih v Občini Sevnica v letu 2020.

Zainteresirani lahko oddajo vlogo na predpisanih obrazcih do porabe razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto. Več informacij, razpisna dokumentacija in pogoji za prijavo na razpis so objavljeni na spletni strani Občine Sevnica.

Primer male komunalne čistilne naprave. Foto: Komunala Sevnica

 

 

Povabilo na javni posvet pri oblikovanju izhodišč pred pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Radna

 

Javni posvet je namenjen zainteresirani javnosti, lastnikom zemljišč in nosilcem urejanja prostora, ki lahko podajo morebitne pripombe in strokovne usmeritve pri pripravi izhodišč pred pripravo osnutka načrta OPPN Poslovna cona Radna (OPPN-76-02). Posvet v torek, 18. februarja 2020 ob 17. uri. v mali dvorani TVD Partizan v Boštanju.

Območje načrtovanega občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega gradnjo bencinskega servisa z restavracijo, gradnjo poslovnih in poslovno-stanovanjskih stavb, ureditev parkirnih površin za stanovalce, uporabnike storitev in zaposlene, ureditev dostopov s pripadajočimi zunanjimi ureditvami ter gradnjo nove oziroma rekonstrukcijo obstoječe gospodarske javne infrastrukture.

Osnutek izhodišč je javno objavljen na spletni strani Občine Sevnica, ogled izhodišč je pa možen tudi v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica, v času uradnih ur.

Območje načrtovanega občinskega podrobnega prostorskega načrta

 

Občina Sevnica - kulturno in družabno dogajanje ob koncu tedna

 

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Sevnica vabi na »Napev – odsev«, območno revijo poustvarjalcev glasbenega izročila občine Sevnica 2020 z naslovom Skupaj se znajdemo mi, ki bo to soboto, ob 18. uri, v Albert Felicijanovi dvorani na sevniškem gradu. Na dogodku se bodo predstavili ljudski pevci iz Blance, Boštanja, Budne vasi, Krmelja, Sevnice, Šentjanža in Telč.

 

Vprašalnik o hrupu železniškega prometa v občini Sevnica – vabljeni k sodelovanju

 

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je leta 2019 pristopila k izdelavi Študije hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov ob glavni železniški progi št. 10 d. m.-Dobova-Ljubljana na območju treh občin. Predmet obravnave je tudi območje občine Sevnica.

Da bo študija čim bolj celovita in da bodo ukrepi varstva pred hrupom tudi odraz opažanj občank in občanov ter njihovega odnosa do obremenjenosti okolja s hrupom, so izdelovalci študije prebivalcem občine Sevnica pripravili vprašalnik, s pomočjo katerega bodo dodatno identificirali probleme in podali usmeritve za izbiro ustreznih ukrepov.

Z rešeno anketo lahko vsak prispeva svoj delež k natančneje pripravljeni študiji.

Izdelovalci študije prosijo, da izpolnjen vprašalnik pošljete najkasneje do 26. februarja 2020 po pošti na naslov Občina Sevnica (anketa HRUP), Glavni trg 19a, 8290 Sevnica ali jo oddate osebno na zbirnem mestu v sprejemni pisarni Občine Sevnica. Vprašalnik je dostopen na spletni strani Občine Sevnica oziroma na povezavi: www.1ka.si/a/252255.

Študijo hrupa in anketo za Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo izvaja podjetje A-projekt, d. o. o.


Občinska uprava Občine Sevnica