Tedenske novice 15.5.2020

 

15. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica


V sredo, 13. maja 2020, je potekala 15. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila prilagojena trenutnim aktualnim razmeram. Zaradi zagotavljanja ustrezne varnostne razdalje med udeleženci, je seja namesto na sevniškem gradu potekala v Kulturni dvorani Sevnica.


15. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica je potekala v Kulturni dvorani Sevnica

Direktor Regionalne razvojne agencije Posavje (RRA Posavje) Martin Bratanič je predstavil poročilo o delovanju. Javni zavod RRA Posavje je bil ustanovljen z namenom spodbujanja razvoja na regionalni ravni, občine ustanoviteljice zavoda pa so posavske občine (Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Sevnica, Občina Bistrica ob Sotli in Občina Radeče). Občina Sevnica je v letu 2019 razvojni agenciji RRA Posavje namenila nekaj več kot 35 tisoč evrov sredstev za sofinanciranje nalog v javnem interesu. RRA Posavje je v lanskem letu izvajala več projektov, med drugim projekt Dogovor za razvoj regije Posavje in projekt Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje - Posavje polno priložnosti ter podelila štipendije nadarjenim s področja kulture.

Delo in poslovanje Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladino Sevnica (KŠTM Sevnica) v letu 2019 je predstavila direktorica Mojca Pernovšek. Zavod KŠTM Sevnica je na vseh področjih delovanja izvajal programe v skladu z zastavljenimi kratkoročnimi in srednjeročnimi cilji, obseg aktivnosti tekočega leta pa je bil opredeljen znotraj razpoložljivih finančnih sredstev.

Direktor Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica Mitja Udovč je predstavil revidirano letno poročilo poslovanja v lanskem letu. Komunala Sevnica izvaja obvezne gospodarske javne službe za celotno območje občine. Poleg oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, urejanja javnih površin, upravljanja in vzdrževanja občinskih cest je v okviru pogrebne službe v lanskem letu v upravljanje prevzela vsa pokopališča v sevniški občini.

Poslovno in finančno poročilo je predstavil tudi direktor Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica Anton Kranjc. Plinovod Sevnica na območju mesta Sevnica opravlja dejavnost operaterja na distribucijskem omrežju zemeljskega plina in dejavnost dobave zemeljskega plina odjemalcem. Skladno s sklepom Občinskega sveta Občine Sevnica bosta v jesenskih mesecih obe dejavnosti preneseni na Komunalo Sevnica, podjetje Plinovod Sevnica pa bo likvidirano.

Skladno s prenosom dejavnosti so člani občinskega sveta s sklepi potrdili še tri odloke, s katerimi bo prenos dejavnosti ene javnega podjetja na drugo pravno ustrezen.

Ena izmed osrednjih točk 15. redne seje je bila obravnava poročila o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2019, ki ga je predstavila Marjetka Smolič iz Centra za socialno delo Posavje, Enota Sevnica. Storitev, ki poteka v okviru CSD Posavje, Enota Sevnica, iz proračuna sofinancira Občina Sevnica. Na seji je bil sprejet sklep o soglasju k določitvi cene storitve. Polna cena za eno uro storitve po novem znaša 19,78 evra, pri čemer 14,48 evra oziroma 71,90 % prispeva Občina Sevnica, 5,20 evra pa prispevajo uporabniki. Storitev, ki bo opravljena na nedeljo, bo Občina Sevnica subvencionirala v višini  15,68 evrov oziroma 68 % cene. Uporabnik bo do polne  cene storitve , 22,44 evrov, doplačal 6,67 evrov. Storitev, ki bo opravljena na državni praznik ali dela prost dan, bo Občina Sevnica subvencionirala v višini 16,05 evrov oziroma 72 %. Uporabnik bo do polne cene storitve, 23,33 evrov, doplačal 7,28 evrov. Občina Sevnica s subvencijo zagotavlja širšo dostopnost storitev. Osebam iz ranljivejših skupin, denimo tistim, ki prejemajo pokojnino, ki je nižja od 580 evrov, Občina Sevnica na podlagi vloge storitev subvencionira v celoti.

Občinski svet Občine Sevnica je soglasno sprejel tudi zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2019. Zaključni račun je javno dostopen dokument, ki zajema celovit pregled dela vseh neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov in potrjuje proračunsko uravnoteženost ter ustrezno proračunsko načrtovanje preteklega leta.

Predstavljen je bil koncept participativnega proračuna za leto 2021. Občina Sevnica je v preteklem letu prvič izvedla razpis za vlaganje pobud občank in občanov za neposredno uvrstitev projektov in ureditev v proračun za letošnje leto. Sprejete pobude so v izvajanju. Ker je bil razpis pozitivno sprejet, je Občina Sevnica pripravila razpis tudi za leto 2021, ki bo odprt do konca mesca junija. Razpis, podrobnejša pojasnila in elektronska prijavnica so objavljeni na spletni strani Občine Sevnica.

Za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v svet javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica so člani občinskega sveta imenovali Vesno Zorec, Ano Jelančič in Tino Kukec.

Za predstavnika javnosti za območje občine Sevnica v Senat za reševanje pritožb zoper delo policistov so člani občinskega sveta predlagali Ivana Bidermana.

 

Primopredaja ključev in skorajšnje odprtje Tončkovega doma na Lisci


Danes je sevniški župan simbolično predal ključe Tončkovega doma novemu najemniku, Tomažu Rantahu.


Obnova kuhinje, predprostora in večnamenske sobe Tončkovega doma je v zaključni fazi. Nov najemnik, Tomaž Rantah, načrtuje odprtje 22. maja.

Občina Sevnica je v okviru projekta Ribe na naravovarstvenem območju, ki je sofinanciran s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, podpisala pogodbo v vrednosti 198.857,50 EUR za izvedbo del in nakupa opreme v pritličnih prostorih Tončkovega doma na Lisci. Namen projekta je spodbujanje povečevanja lokalne oskrbe s svežimi ribami in prispevanje k razvoju sladkovodne akvakulture in s tem k bolj zdravim izbiram v prehrani ljudi.

V okviru projekta so bili preurejeni pritlični prostori Tončkovega doma s povezavami v zgornje nadstropje. V celoti je prenovljena kuhinja, ki je sedaj primerna tudi za ustrezno pripravo sladkovodnih rib. V novo urejeni večnamenski sobi bo stalen razstavno izobraževalni prostor.

Zaradi epidemije COVID-19 in s tem povezanimi ukrepi je izvajalec del zaradi doslednega upoštevanja vseh varnostnih ukrepov Nacionalnega inštituta za javno zdravje z izvedbo del zaključil nekaj dni kasneje kot je bilo predvideno.

Zaključeno je tudi rušenje dotrajanih depandans, kjer je sedaj začasno postavljen kontejner za potrebe skladiščenja novega najemnika.

 

Zdravstveni dom Sevnica postopoma odpira vse ordinacije


V tem tednu je Zdravstveni dom Sevnica, skladno z rahljanjem ukrepov Vlade Republike Slovenije za preprečevanje širjenja okužb s COVID-19, pričel s postopnim odpiranjem vseh ordinacij.

Direktorica zdravstvenega doma Vladimira Tomšič ob tem izpostavlja, da je za obisk zdravnika obvezna predhodna najava po telefonu ali elektronski pošti in pridobitev datuma pregleda. Pacienti morajo pred vsakim vstopom v zdravstveni dom tudi izpolniti obrazec oziroma vprašalnik o zdravstvenem stanju.


 

DUO Impoljca je v tem tednu odprl vrata obiskovalcem

 

Domovi za starejše so v teh dneh pričeli s postopnim sproščanjem strogih zaščitnih ukrepov, ki so veljali v času povečanega širjenja okužb s COVID-19. Na območju sevniške občine delujejo trije javni socialno varstveni zavodi, ki so to težavno obdobje prebrodili brez potrjene okužbe.

Darja Cizelj, direktorica Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca (DUO Impoljca), pod okriljem katerega deluje tudi Dom upokojencev Sevnica, izreka zahvalo vsem svojim sodelavcem za strokovno in odgovorno opravljeno delo, s katerim so pripomogli k delovanju zavodov brez okužb, s srčnim in empatičnim pristopom pa so v času popolne izolacije tudi veliko pripomogli k boljšemu počutju stanovalcev.

Obiski in stiki stanovalcev s svojci in prijatelji niso bili mogoči od 12. marca, zato je sprostitev tega ukrepa, kljub obveznemu upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov, tako pri stanovalcih kot njihovih bližnjih zelo dobro sprejeta.

 

Občinska uprava Občine Sevnica