Tedenske novice 18.9.2020

 

Srečanje z ministrom za okolje in prostor


Sevnico je v ponedeljek obiskal minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak. Sestal se je z županom Srečkom Ocvirkom, sodelavci občinske uprave in poslancem Tomažem Liscem, razprava pa je med drugim potekala o urejanju protipoplavne varnosti vodotoka Sevnična v Šmarju, ki se bo pričelo v naslednjih dneh.

Potok Sevnična je levi pritok reke Save v Sevnici, ki teče iz smeri Planine pri Sevnici proti urbanem centru mesta Sevnica v Šmarju. Hudourniški značaj potoka je z razlivanjem v preteklosti povzročal težave tamkajšnjim prebivalcem. Občina je pripravila projektno dokumentacijo in izvedla postopke za pridobitev potrebnih zemljišč ter gradbenega dovoljenja, avgusta lani je bil med Ministrstvom za okolje in prostor ter Občino Sevnica podpisan sporazum o sofinanciranju »Ureditve Sevnične v Šmarju, od km 0+368,00, do km 2+345,81«, februarja letos pa bila podpisana pogodba z izvajalcem, in sicer za izvedbo prve faze ureditvenih del na strugi Sevnične do km 1+606,45.

Prva faza projekta zajema ureditve struge Sevnične v skupni dolžini 1.238 metrov, na območju Šmarja. Predvidena je ureditev korita Sevnične z razširitvijo dna in nadvišanjem obrežnih zidov do potrebne višine. Poleg razširitve je predvidena še poglobitev nivelete. Glede na starost in slabše stanje obstoječih podpornih zidov je predviden tudi nov obrežni zid na pretežnem delu obravnavanega odseka. Gradbena dela se bodo pričela v naslednjih dneh in bodo zaključena predvidoma v mesecu oktobru 2021. Vrednost del znaša 1.678.263,05 evrov, investitor je Direkcija Republike Slovenije za vode. Občina Sevnica je financirala pripravo projektne dokumentacije, izvajala bo tudi nadzor nad izvedbo projekta.

Poplavna varnost je ključnega pomena. Lokalna skupnost bo v dogovoru z ministrom pristopila tudi k postopkom za drugo fazo ureditve vodotoka, sodelovanje pa bo v nadaljevanju usmerjeno tudi v ureditev Vranjskega potoka v Lončarjevem Dolu.

Poleg protipoplavne zaščite so bile teme srečanja vezane na zaključevanje ureditev v sklopu državnih prostorskih načrtov za hidroelektrarni Boštanj in Arto-Blanca, med njimi prenos zemljišč za lokalno infrastrukturo, upravljanje črpališč ob akumulacijskih bazenih, vzdrževanje objektov in infrastrukturnih ureditev na vplivnem območju koncesije ter ureditev rekreacijskih površin in dostopov do vode.

 

Sevniški teden mobilnosti

 

»Izberi čistejši način prevoza« je poziv 19. Evropskega tedna mobilnosti, ki ga obeležujemo od 16. do 22. septembra. V okviru te vsakoletne akcije evropska mesta na različne načine promovirajo uporabo trajnostnih oblik prevoza in ozaveščajo prebivalce o vplivih izbire potovalnega načina na okolje.

Čeprav letošnji sevniški program ne vsebuje množičnih prireditev, je ključni cilj tedna mobilnosti dosegljiv vsak dan, na vsakem koraku. Da z dejanji krepimo zdravo okolje in tudi svoje zdravje, se tako čim večkrat odločajmo za hojo, kolo, javni prevoz ali druge oblike trajnostne mobilnosti.

Posamezniki, skupine, razredi, ekipe, društva in organizacije – vabljeni, da sodelujete v posebnem pohodniškem izzivu in v spletnem portalu https://gibaj.sevnica.si/ beležite pohode, spremljate število prehojenih, pretečenih ali prekolesarjenih kilometrov in sočasno tudi prihranek izpusta CO2 in ocenjeno porabo kalorij.

Darilo Občine Sevnica v septembrski številki mesečnika Grajske novice je bila parkirna ura, ki naj simbolično ponazarja, da je parkiran avto do okolja bolj prijazen avto. Vsak korak, ki ga ob tem naredimo, pa šteje tudi kot dobra naložba v zdravje.

V sklopu tedna mobilnosti so v izvedbi različne aktivnosti na prostem. Društvo Šola zdravja – podružnica Sevnica izvaja jutranjo vadbo 1000 gibov, enota fizioterapije Zdravstvenega doma Sevnica sodeluje s prikazi različnih vaj za krepitev telesa, Študijski krožek spoznavanje vrednot Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica je pripravil pohod v okolico Sevnice, Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje – pohodna skupina Sevnica pa pohod po nasipu za Savo.

V program dogodkov tedna mobilnosti je vključeno tudi odprtje Posavske potujoče knjižnice. Knjižnica Sevnica bo priložnostni sprejem bibliobusa pripravila v ponedeljek, 21. septembra, ob 12. uri pri Osnovni šoli Boštanj. V sevniški občini bo imela ta inovativna knjižnica na kolesih postanek v 16 krajih, na policah pa bo imela okrog šest tisoč enot gradiva, med njimi knjig, revij in neknjižnega gradiva.

S potujočo knjižnico želijo posavske knjižnice razširiti svoje poslanstvo po širšem območju vseh posavskih občin in se približati tudi tistim, ki so težje mobilni in oddaljeni od mestnih središč, kjer so stacionarne enote knjižnice.

Zaradi COVID-19 ukrepov Kolesarjenje ob Savi od Radeč do Brežic letos poteka na drugačen način. Občine Radeče, Sevnica, Krško in Brežice vabijo kolesarje in kolesarke, da sami ali organizirano prekolesarijo običajno traso ob Savi od Radeč do Brežic, tokrat izjemoma lahko tudi v obratno smer ali v več delih. Potrebna je predhodna poimenska spletna prijava udeleženca. Na določenih točkah ob trasi zbirajo nalepke ter jih lepijo na obrazec, ki ga dostavijo ali pošljejo na občino za prejem praktične spominske nagrade. Obrazec je dostopen na spletni strani https://gibaj.sevnica.si/. Vsak kolesari na lastno odgovornost.

Vse informacije v zvezi s tednom mobilnosti so dostopne na: https://gibaj.sevnica.si/.

 

Akcija sofinanciranja sterilizacije lastniških mačk

 

Sterilizacija lastniških mačk je po priporočilih stroke najboljša preventiva pri zmanjševanju števila zapuščenih živali, zato Občina Sevnica ta ukrep sofinancira že vrsto let. Akcija bo na Veterinarski postaji Sevnica vnovič potekala od 28. septembra do 9. oktobra 2020 oziroma do porabe sredstev.

Redna cena sterilizacije je 69,78 evrov, ob subvenciji pa soudeležba lastnika znaša 31,78 evrov. Možnost sofinanciranja je omogočena lastnikom mačk z območja občine Sevnica. Naročila na Veterinarski postaji Sevnica zbirajo od 23. septembra dalje preko telefonske številke 07 81 60 210.


Občinska uprava Občine Sevnica