Tedenske novice 21.8.2020

 

Ureditev Prvomajske ulice v Sevnici

 

Občina Sevnica je z Javnim podjetjem Komunala d.o.o. Sevnica, na javnem razpisu izbranim izvajalcem, podpisala pogodbo za izvedbo projekta Rekonstrukcija kanalizacije – Prvomajska ulica. Projekt zajema tudi ureditev lokalne ceste Trg svobode–Prvomajska ulica, in sicer na odseku od Zdravstvenega doma Sevnica do križišča nad Kopitarno Sevnica, v skupni dolžini okrog 400 metrov.

Dela zajemajo obnovo vozišča in pločnika ter naprav za odvodnjavanje, ureditev križišč in priključkov, gradnjo pločnika na drugi strani ceste, ureditev komunalnih vodov, zlasti kanalizacije pri zdravstvenem domu, ter cestne razsvetljave. Skupna vrednost projekta je dobrih 307 tisoč evrov, projekt pa sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi 23. členu Zakona o financiranju občin.

 

Sanacija kanalizacije v Dolenjem Boštanju

 

Izvaja se projekt sanacije kanalizacije v Dolenjem Boštanju, ki zajema ureditev dotrajanega javnega kanalizacijskega omrežja na treh odsekih oziroma v treh ulicah. Kanalizacija bo umeščena pod javnimi potmi, z navezavo na obstoječ kanalizacijski sistem občine Sevnica. Po posegu bodo prometne površine novo asfaltirane. Vrednost projekta znaša dobrih 80 tisoč evrov.

 

Občinska uprava Občine Sevnica