Tedenske novice 22.5.2020

 

Podpis pogodbe za pripravo OPPN za gradnjo stanovanjske soseske


Območje za gradnjo stanovanjske soseske ob Drožanjski cesti so člani Občinskega sveta Občine Sevnica že obravnavali kot prostorsko pobudo za gradnjo potrebne družbene infrastrukture.

Območje ob Drožanjski cesti je veliko 8,53 hektarjev ter je delno v zasebni in delno v občinski lasti. Na tem območju je pripravljena idejna zasnova za gradnjo objektov socialno varstvenega področja ter vzgoje in izobraževanja, predvideno pa je tudi območje za individualno stanovanjsko gradnjo.

Gre za veliko področje, kjer je potrebno s skrbnim načrtovanjem predvidevati dolgoročni razvoj in širitev mesta na območje Hrasti.

V torek, 19. maja 2020, sta tako župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in direktor podjetja Savaprojekt d.o.o. Peter Žigante podpisala pogodbo za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti.

Srečko Ocvirk in Peter Žigante

Območje bo skupaj z obstoječim stanovanjskim območjem na vzhodni strani tvorilo funkcionalno povezano in  urbanistično skladno prostorsko območje.

Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za to območje je naslednji korak pri aktivnem reševanju izzivov, ki jih predstavlja trend starajočega se prebivalstva, zaradi katerega se potrebe po sistemskih, prostorskih in družbenih rešitvah povečujejo.

 

Župani Mirnske doline skupaj za modernizacijo regionalne ceste Trebnje–Mokronog–Boštanj


V četrtek, 21. maja, so se na pobudo sevniškega župana Srečka Ocvirka na delovnem sestanku v Kulturni dvorani Sevnica srečali župani Občine Mirna, Občine Mokronog – Trebelno, Občine Šentrupert in Občine Trebnje. Županom sta se v razpravi pridružila tudi poslanca državnega zbora Tomaž Lisec in Blaž Pavlin ter sevniški podžupan Janez Kukec.

Po predstavitvi aktualnega stanja in razpravi o nadaljnjih korakih so izoblikovali dogovor, v okviru katerega bodo v naslednjih mesecih izoblikovali skupno pobudo za modernizacijo regionalne ceste R1-215 Trebnje–Mokronog–Boštanj, ki jo bodo naslovili na Vlado Republike Slovenije.

Regionalna cesta Trebnje–Mokronog–Boštanj je glavna cestna povezava Trebnjega, Mirne, Mokronoga in Trebelnega, Šentruperta ter Sevnice s širokim zaledjem, na avtocestno A2 povezavo v smeri proti centru in zahodu države.

Modernizacija ceste bi učinkovito prispevala k gospodarskem razvoju celotnega območja, večji prometni varnosti in pretočnosti prometa ter še dodatno povezala kraje Mirnske doline.

Župani in poslanci Mirnske doline


Odprtje Tončkovega doma


Obnova kuhinje, predprostora in večnamenske sobe Tončkovega doma je bila zaključena v drugi polovici maja. Nov najemnik, Tomaž Rantah, je Tončkov dom za goste odprl danes ob 11. uri.

Občina Sevnica je v sklopu projekta Ribe na naravovarstvenem območju, ki je sofinanciran s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, podpisala pogodbo v vrednosti 198.857,50 evrov za izvedbo obnovitvenih del in nakupa opreme v pritličnih prostorih Tončkovega doma na Lisci. Namen projekta Ribe na naravovarstvenem območju je spodbujanje povečevanja oskrbe prebivalstva z lokalno vzgojenimi svežimi sladkovodnimi ribami in ribjimi izdelki ter s tem prispevanje k razvoju sladkovodne akvakulture in k bolj zdravim izbiram v prehrani ljudi.

V okviru projekta so bili preurejeni pritlični prostori Tončkovega doma s povezavami v zgornje nadstropje. V celoti je prenovljena in na novo opremljena kuhinja, ki je sedaj primerna tudi za pripravo sladkovodnih rib. Ribje jedi bodo tako lahko vključene v gostinsko ponudbo, katero bo novi najemnik dopolnjeval in prilagajal tudi glede na ponudbo lokalnih sezonskih sestavin.

Prenovljen je vhod in predprostor Tončkovega doma. V prostoru je na novo urejen kot s klopmi in z dodatnimi grelnimi enotami, katerih se bodo predvsem v zimskih dneh razveselili vsi obiskovalci.

Kot z dodatnimi grelnimi enotami

Za točilnim pultom je na novo urejen prostor, ki je namenjen shranjevanju živil, v tem prostoru je tudi pralnica posode. Večnamenska soba je opremljena s TV sprejemnikom, krasi pa jo tudi natis perorisbe  Antona Rojca, ki prikazuje Tončkov dom in Jurkovo kočo . V tej sobi bo urejen stalen razstavno izobraževalni prostor.

Večnamenska soba Tončkovega doma

Skupaj z v letu 2019 prenovljeno jedilnico, so novo urejeno pritličje Tončkovega doma in urejeni kletni prostori, v katerih se nahajajo učilnica in sanitarije, zaokrožena celota gostinske in vzgojno izobraževalne ponudbe  na Lisci, ki postaja vse bolj priljubljena pohodniška in izletniška točka. Prenovljen Tončkov dom bo tako zagotovo nosil pomembno vlogo pri oživitvi turizma v sevniški občini po sprostitvi ukrepov Vlade Republike Slovenije in razglasitvi konca epidemije.

Srečko Ocvirk in Tomaž Rantah


Ob odprtju Tončkovega doma tudi obisk novega poveljnika cerkljanske vojašnice


Novi poveljnik vojašnice Jerneja Molana Cerklje ob Krki podpolkovnik Janez Gaube je danes v okviru uvodnih srečanj z lokalnimi skupnostmi, ki so v domicilu cerkljanske vojašnice, obiskal občino Sevnica.

Obisk je izkoristil tudi za izvedbo izvidovanja zemljišč v sklopu spomladanskih vaj Slovenske vojske PRESKOK20 in pogovore s predstavniki Štaba Civilne zaščite občine Sevnica o nadaljnjem sodelovanju. Skupaj z županom sta si ogledala tudi lokacijo in objekte na Lisci, ki je eden od strateških objektov za letalstvo in ostale enote Slovenske vojske. Ob tem sta podpisala tudi skupno izjavo o podpori lokalne skupnosti pri izvajanju vaj Slovenske vojske na območju sevniške občine.

 

Prenehanje začasnih ukrepov


Občina Sevnica je sprejela v času razglašene epidemije sprejela nekatere ukrepe v podporo lokalnemu gospodarstvu.

Tako so bili najemniki poslovnih prostorov, ki so v lasti in upravljanju Občine Sevnica, za čas zaprtja oziroma ne opravljanja dejavnosti zaradi sprejetih ukrepov Vlade Republike Slovenije oproščeni plačila najemnine. Uporabniki oziroma najemniki javnih površin so v obdobju razglasitve epidemije ter v primeru neuporabe le-teh bili oproščeni sorazmernega dela že plačane najemnine oziroma takse. Ponudniki lokalne hrane, ki prodajajo svoje pridelke na stojnicah Kmečke tržnice, so bili oproščeni plačila obratovalnih oziroma manipulativnih stroškov. Gospodarske družbe in samostojni podjetniki so bili za čas ne opravljanja dejavnosti oproščeni plačila odvoza odpadkov. Navedeni ukrepi so veljali do preklica razglašene epidemije oziroma do 31. maja 2020.

 

Ob svetovnem dnevu čebel


Občina Sevnica s trajnostnimi okoljskimi ukrepi, zasaditvami medovitih rastlin in podpiranjem različnih izobraževalnih vsebin deluje v korist čebel skozi vse leto.

Letošnja obeležitev svetovnega dne čebel je potekala virtualno. Miha Metelko, predsednik Čebelarskega društva Sevnica, je v video sporočilu poudaril pomen čebel za ljudi in za okolje. Izpostavil je še, da zelo pomembno vlogo pri opraševanju nosijo tudi druge žuželke, kot smo čmrlji in čebele samotarke.

 

Krajevna skupnost Tržišče v ponedeljek praznuje krajevni praznik


Na 25. maj Krajevna skupnost Tržišče praznuje svoj krajevni praznik. Ob prazniku je krajanke in krajane preko video sporočila nagovoril predsednik Krajevne skupnosti Tržišče Janez Virant.

Zahvalil se je vsem krajankam in krajanom za dosledno upoštevanje zaščitnih ukrepov in s tem aktivni prispevek k omejitvi širjenja virusa. Povzel je delo sveta Krajevne skupnosti Tržišče in nekatere načrte za investicije in posodobitve, ki jih bo izvedla Krajevna skupnost Tržišče ali Občina Sevnica. Krajanke in krajane je povabil tudi k sodelovanju pri participativnem proračunu in se zahvalil vsem članom društev za aktivno delovanje in sooblikovanje prijetnega življenja v krajevni skupnosti.

Predsednik Krajevne skupnosti Tržišče Janez Virant


Pohod po poti Alojzija GrozdetaKulturno turistično društvo Primož v nedeljo, 31. maja 2020, organizira peti pohod po poti blaženega Alojzija Grozdeta od Tržišča do Studenca.

Začetek pohoda bo pri Župnijski cerkvi v Tržišču, po sveti maši, ki bo ob 8. uri. Pohod je dolg približno 17 km. Pot povezuje kraje Grozdetove mladosti: Tržišče, Zgornje Vodale, Gornje Impolje in Studenec.Občinska uprava Občine Sevnica