Tedenske novice 26.6.2020


16. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica


Na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je potekala v sredo, 24. junija 2020 v Kulturni dvorani Sevnica, je bila osrednja vsebinska točka dnevnega reda seznanitev z varnostnimi razmerami na območju občine Sevnica in pregledom stanja za leto 2019.

Komandir Policijske postaje Sevnica Daniel Žniderič je članom sveta predstavil delo Policijske postaje Sevnica je v letu 2019, direktor Policijske uprave Novo mesto Janez Ogulin pa ključne točke s področja varnostnih razmer na celotnem območju Policijske uprave Novo mesto. Predstavil je tudi pomen in vlogo strelišča Radna, ki je z logističnega vidika pomembno strelno vadbišče za Policijsko upravo Novo mesto, vendar zaradi svoje prostorske umestitve na območju Radne in Boštanja zaradi hrupa predstavlja moteč element v okolju. Na podlagi razprave je Občinski svet Občine Sevnica sprejel sklep, s katerim nalaga Občini Sevnica, da vodi postopke ureditve strelišča Radna usklajeno z Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za notranje zadeve do nivoja ureditve, ki ne bo moteč za občane, z zahtevo po aktivni udeležbi obeh resornih ministerstev.

Občinski svet je na seji potrdil elaborate o oblikovanju cen za komunalne storitve v občini Sevnica, in sicer izvajanja storitev javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode, ravnanja z odpadki in izvajanje obvezne gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti, ki jih na območju občine Sevnica izvaja javno podjetje Komunala Sevnica. Uskladitev višine cen storitev na področju ravnanja z odpadki in odvajanja odpadnih voda je bila zaradi povišanja zunanjih stroškov obdelave nujno potrebna.

Občinski svet Občine Sevnica se je na seji seznanil s študijo hrupa in predlogom protihrupnih ukrepov ob glavni železniški progi št. 10 na območju občine Sevnica in sprejel predlog dopolnitve soglasja Občinskega sveta Občine Sevnica k novelaciji Programa izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju hidroelektrarn Arto-Blanca in Krško, kjer še potekajo nekatera ureditvena dela območij ob reki Savi.

Na seji so članice in člani obravnavali tudi nekaj kadrovskih imenovanj, med njimi podali soglasje k imenovanju dosedanje direktorice Zdravstvenega doma Sevnica Vladimire Tomšič za novi mandat in imenovanju pomočnice direktorice Centra za socialno delo Posavje – Enota Sevnica Marjetke Smolič.

Obravnavali in sprejeli so tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica. Ker posavske občine jeseni uvajajo posavsko potujočo knjižnico, se v poletnem času zaključuje delovanje izposojevališča v Krmelju.

Skladno s sprejetim sklepom na 9. redni seji z dne 25. septembra 2019, so se svetniki in svetnice seznanili še s potekom izvajanja del v projektu gradnje stadiona Sevnica.

 

 

Praznik Krajevne skupnosti Blanca


Vsako leto 10. junija krajevni praznik obeležuje Krajevna skupnost Blanca, kot spomin na dan, ko se je leta 1945 pouk na tamkajšnji osnovni šoli ponovno pričel izvajati v slovenskem jeziku.

 

 

Letošnja slovesnost je bila prilagojena aktualnim razmeram. Priložnostni dogodek s podelitvijo priznanj Krajevne skupnosti Blanca in odprtjem obnovljenega odseka javne poti Gradec–Čanje je potekal v petek, 19. junija, v središču kraja Gradec.

Zbrane je uvodoma nagovoril predsednik Krajevne skupnosti Blanca Marjan Ločičnik, ki je pohvalil dobro sodelovanje z Občino Sevnica, predvsem na področju vzdrževanja javnih poti. Zahvalil se je vsem društvom, aktivu, Osnovni šoli Blanca ter ostalim organizacijam ter posameznikom, ki soustvarjajo prijetno bivanjsko okolje na različnih področjih javnega življenja in skrbijo za lepo podobo domačih krajev.

Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk je izrekel čestitke ob krajevnem prazniku in izpostavil, da se življenjski stil na podeželju spreminja, hkrati pa se mladi iz teh krajev odseljujejo manj, kot so se v preteklosti. K temu pripomore tudi enakomeren razvoj teh krajev, ki zaradi vse bolj urejene cestno prometne in družbene infrastrukture, postajajo vse bolj privlačni za bivanje.

Župan, predsednik krajevne skupnosti in krajan vasi Gradec so skupaj z mladimi namenu predali tudi obnovljeno in na novo asfaltirano javno pot Gradec–Čanje, ki povezuje vasi Gradec in Čanje z lokalno cesto. Razširjena in deloma asfaltirana cesta krajema Gradec in Čanje omogoča manj oviran dostop za večja tovorna vozila.

Za aktivno delovanje se krajevna skupnost ob prazniku vsako leto zahvali zaslužnim krajanom in organizacijam. Tako so v letošnjem letu javno pohvalo Krajevne skupnosti Blanca prejeli člani igralske zasedbe KUD Poklek, plaketo Krajevne skupnosti Blanca pa Silva Žvar in Franci Kranjec.

Prijeten kulturni program so sooblikovali Godba Blanški vinogradniki, Osnovna šola Blanca, Kulturno-umetniško društvo France Prešeren Blanca in Kulturno-umetniško društvo Poklek, povezoval pa ga je domačin Domen Mirt.

 

Likovna delavnica za mladino in odrasle pod mentorstvom ilustratorja Petra Škerla


JSKD, Območna izpostava Sevnica in Zveza kulturnih društev Sevnica razpisujeta likovno delavnico ČRKARIJA Z ILUSTRACIJO pod mentorstvom ilustratorja Petra Škerla, ki bo potekala v četrtek 23. julija in petek 24. junija od 16. do 19. ure v Sevnici.

Za ilustracijo se pojmuje vsako delo upodabljajoče umetnosti, ki se s svojim motivom opira na literarno podlago. Bistvo ilustracije je v povezanosti z vsebino, ki jo sporočajo besede. Ilustracija je opora besedilu in hkrati tudi samostojna pripoved. Tehnika ilustracije je prilagojena zgodbi in osebnemu navdihu, največkrat pa gre za mešano tehniko – kombinacijo risbe in slike, ki je sorazmerna večplastnosti samih zgodb.

Na delavnici bodo udeleženci spoznali osnove ilustracije, njene različne kombinacije in tehnike, kadriranje motiva in zaključno postavitev. Poudarek programa je na odnosu črke z ilustracijo in obratno. Izbor teme bo določen na sami delavnici.

Predznanje ni potrebno, dobrodošla je le dobra volja in želja po likovnem izražanju. Za delavnico je razpisanih 10 prostih mest, šolnina delavnice znaša 10 evrov. Rok za prijavo je 17. julij, spletna prijavnica je pa dostopna na Facebook profilu JSKD, Območna izpostava Sevnica.


Občinska uprava Občine Sevnica