Tedenske novice 3.1.2020

 

Leto 2019 v občini Sevnica – izpostavljeni projekti

V letu 2019 je bilo v občini Sevnica izvedenih več infrastrukturnih in drugih posodobitev, ki nedvomno pripomorejo k prijaznejšim pogojem bivanja in dela.

Fotografije: prenova parkirišča na Kvedrovi cesti, obnova Bazena Sevnica (foto: Bojan Kostevc)

Ena izmed vidnejših posodobitev je zagotovo novo urejeno parkirišče na Kvedrovi cesti pri Železniški postaji Sevnica. Projekt je sestavljen iz dveh iz dveh ločenih investicij, sofinanciranih s strani države in Evropske unije iz Kohezijskega sklada. Novo urejeno parkirišče v neposredni bližini Železniške postaje Sevnica ima 42 parkirnih mest, od tega sta 2 mesti namenjeni invalidnim osebam ter 4 mesta z elektro-napajalno postajo. Med železniško in avtobusno postajo je na novo urejen in razširjen pločnik, bližje železniški postaji pa je umeščena nova avtobusna postaja. Ureditev je skladna z načeli spodbujanja trajnostne mobilnosti, ki je usmerjena v uporabo javnega potniškega prometa, peš hoje in kolesarjenja. Posodobitev parkirišča je del širše ureditve območja, kjer se stikata zasebni in javni potniški promet v sodobno zaokroženo celoto z integracijo vseh oblik prometa.

Obnova Bazena Sevnica, ki je bil izvedbeno in finančno zahtevnejši projekt v letu 2019, bo zaključena v začetnih mesecih leta 2020. Obnova javnega bazena je bila po več kot tridesetih letih nujna. V začetku leta 2019 je potekala prva faza obnove, to je celovita obnova bazenskih školjk olimpijskega in otroškega bazena in njune okolice, z zamenjavo PVC folije in vseh inštalacij. Trenutno poteka obnova strojnice. Bazen Sevnica v kopalni sezoni 2020 tako ustrezno pripravljen za preživljanje prijetnih prostočasnih trenutkov v toplem vremenu.

Fotografije: Obračališče pri Osnovni šoli Blanca, sanacija plazu na območju ceste Šentjanž–Štajngrob
(foto: Bojan Kostevc)

Izgradnja obračališča za avtobuse pri Osnovni šoli Blanca je celostna rešitev ureditve mirujočega prometa na tem območju, ki izboljšuje prometno varnost na območju šole. Obračališče bo mogoče povezati tudi z načrtovanim novim nadvozom na območju bodoče obvozne ceste mimo Blance.

Na območju ceste Šentjanž–Štajngrob so v poletnih mesecih potekala dela sanacije plazu. Sredstva za sanacijo je Občina Sevnica uspešno pridobila s strani Ministrstva za okolje in prostor, Sektor za zmanjševanje posledic naravnih nesreč, uredila pa je vse potrebne postopke priprave projektne dokumentacije in zagotovila izvedbo nadzora pri izvajanju projekta sanacije.

Izboljšave in obnove cestno-prometne in druge infrastrukture izboljšujejo kakovost življenja občank in občanov, hkrati pa prispevajo k lepši zunanji podobi domačih krajev. Občina Sevnica bo tudi v letu 2020, skladno s sprejetim proračunom, nadaljevala z infrastrukturnimi posodobitvami.

 

Sprejem štipendistk in štipendistov Občine Sevnica

V ponedeljek, 30. decembra 2019, je v konferenčni dvorani Komunale Sevnica potekal sprejem štipendistov. Namen sprejema je bil med seboj povezati mlade občane, ki so vključeni v programe štipendiranja Občine Sevnica.

Občina Sevnica podeljuje štipendije v treh vsebinskih sklopih: za srednješolsko izobraževanje za deficitarne poklice, za bodoče prevzemnike kmetij in za nadarjene dijake in študente s področja kulture, ki študirajo v tujini. Za šolsko leti 2019/2020 je Občina Sevnica podelila skupno 22 štipendij, od tega je dve štipendiji namenila bodočima prevzemnikoma kmetij, 15 štipendij srednješolcem, ki so se odločili izobraževati za enega izmed deficitarnih poklicev in 5 štipendij dijakom in študentom s področja kulture.

Štipendije za nadarjene študente s področja kulture Občina Sevnica podeljuje od leta 2008, v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Posavje, ki tehnično izpelje razpis. Od prvega razpisa do danes je bilo podeljenih 9 štipendij posameznikom in posameznicam, ki so svoje šolanje nadaljevali v Nemčiji, Avstriji, Švici in Veliki Britaniji.

Cilj podeljevanja štipendij bodočim prevzemnikom kmetij, to je dijakom oziroma študentom kmetijske, živilske in gozdarske stroke iz občine, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji, je povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev, s čimer se spodbuja tudi uvajanje novih znanj in tehnologij kmetijske proizvodnje. Občina Sevnica te štipendije podeljuje že več kot 25 let, žal pa število štipendistov s tega področja upada.

S štipendiranjem srednješolskega izobraževanja za deficitarne poklice pa Občina Sevnica želi zagotoviti ustrezen kader na trgu dela na svojem območju glede na povpraševanje delodajalcev in s tem omogočiti tako boljši gospodarski razvoj kot večjo zaposljivost mladih.

Štipendistke in štipendiste je pozdravil župan Srečko Ocvirk, ki je izpostavil, da Občina Sevnica želi slediti potrebam mladih, saj bodo prav mladi čez nekaj let aktivno gradili lokalno skupnost. Sprejeta strategija za mlade v občini Sevnica in tovrstni sprejemi so korak naprej k boljši povezanosti mladih med seboj in z Občino Sevnica kot eno izmed krovnih javnih institucij v domačem okolju.

Fotografija: Štipendistke in štipendiste je pozdravil župan Srečko Ocvirk (foto: Občina Sevnica)

 

Lisička giba – rekreacija za celo družino

 

Športna aktivnost ima veliko pozitivnih učinkov, ker izboljšuje splošno počutje, nas napolni z energijo in nam pomaga ohranjati zdravje. Pomembno pa je, da izberemo aktivnosti, ki so primerne naši telesni pripravljenosti, sposobnostim in starosti ter predvsem želji po spoznavanju novega ali doživljanju nečesa, kar nam je blizu.

Projekt Lisička giba, ki ga bo z letošnjim letom pričel izvajati zavod KŠTM Sevnica, je namenjen celi družini. Njegov cilj je, da bi občanke in občani odkrili in bolje spoznali zanimive rekreativne točke v občini Sevnica ter bili seznanjeni s športnimi dogodki, ki jih skozi vse leto prirejajo različne organizacije in športna društva.

Pri projektu Lisička giba lahko sodeluje vsak. Na rekreacijskih točkah v občini Sevnica v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2020 lahko obiskovalci zbirajo žige in na tak način osvojijo praktično nagrado, majico Lisička giba. Za praktično nagrado je potrebno v najmanj treh vsebinskih sklopih zbrati minimalno število točk. Žige se zbira v brošuri, ki je dostopna po simbolični ceni v Turistični agenciji Doživljaj.

Otroci do 10. leta starosti se lahko vključijo v projekt Mini lisička giba. Za njih so merila za osvojitev praktične nagrade še bolj dostopna.

Za tri najbolj aktivne posameznike je organizator projekta pripravil še dodatne praktične nagrade, zato zavod KŠTM Sevnica in Občina Sevnica vljudno vabita vse, ki jih gibanje veseli, da v letu 2020 zberejo čim večje število točk oziroma žigov, prebudijo svoje telo in osvojijo praktične nagrade.

Žigi bodo na voljo za zbiranje na naslednjih lokacijah oziroma športnih dogodkih: Sevniška planinska pot - Pot Lojza Motoreta, Vrh pohodne poti, Tematska pot, Športni dogodek in Bazen Sevnica.

 

 

Občinska uprava Občine Sevnica