Tedenske novice 1.3.2019

Sprejeli proračun Občine Sevnica za leto 2019

Člani Občinskega sveta Občine Sevnica so na 4. redni seji v sredo soglasno sprejeli predlog proračuna za letošnje leto. Prihodki proračuna občine za leto 2019 so predvideni v višini 17,33 milijona evrov. Osrednji cilj predloga proračuna je vključevanje vseh aktivnosti, ki jih občina izvaja za zagotavljanje kakovostnega dela in življenja v lokalni skupnosti.

Poudarki se – poleg izvajanja obveznih nalog – namenjajo infrastrukturnemu urejanju krajev in oskrbi na področju komunalnih zadev, urejanju vzgojno-izobraževalnih objektov, prostorskemu načrtovanju, spodbudam gospodarskemu, kmetijskemu, turističnemu in širšemu družbenemu razvoju. Investicijska naravnanost se v proračunu odraža skozi načrtovana urejanja več odsekov cest, med večjimi bo prenova območja Kvedrove ceste v Sevnici, pa obnovo bazena in nadaljevanje projekta gradnje stadiona v Sevnici, vlaganja v objekte na Lisci in druge. Sredstva se namenjajo tudi za odkupe zemljišč, ki so osnova in pogoj za nadaljnje umeščanje projektov in prostorsko načrtovanje.

S sprejetim proračunom in v nadaljevanju tudi z letnim programom športa in kulture za leto 2019 je omogočena objava javnih razpisov z obeh področij, ki bo 8. marca. Tega dne bodo objavljeni tudi drugi javni razpisi, in sicer s področij gospodarstva, kmetijstva, turizma, mladinskih dejavnosti ter zdravstvenega varstva in sociale.

Člani sveta so se seznanili s postopkom priprave tretje obširnejše spremembe osrednjega prostorskega akta, Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica. Prostorski načrt je bil sprejet v letu 2012, dopolnjen v lanskem letu in je v vnovičnem postopku usklajevanja, saj gre za živ dokument, ki mora slediti aktualnim potrebam prostora. Podprli so še nekaj zasebnih pobuda tako za stanovanjsko kot poslovno gradnjo. V prvi obravnavi je bil tudi predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitve takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe, ki bo do naslednje obravnave osvežen s podanimi pobudami.

Občina Sevnica, KŠTM Sevnica in Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru so bili v letu 2018 pripravljavci strategije razvoja turizma, strateškega dokumenta za naslednje petletno obdobje. Dokument je bil predstavljen in v potrditev predlagan občinskemu svetu, ki ga je po razpravi tudi potrdil. Priprava strategije je povezala številne deležnike s področja turizma, oblikovali pa so seznam ukrepov in aktivnosti ter akcijski načrt izvajanja za prihodnja leta, ko se bo dokument začel udejanjati v praksi. Sprejet je bi tudi predlog akcijskega načrta Zelene destinacije Sevnica v okviru Zelene sheme slovenskega turizma.

Vodja Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica Martin Cerjak je podal letno poročilo o delu v letu 2018. Poleg predstavitve poudarkov dela inšpektorata je vodja inšpektorata podal tudi oceno izvajanja občinskega programa varnosti, katere ustreznost so člani sveta soglasno potrdili.

Sprejet je bil novi pravilnik o enkratni pomoči ob rojstvu otroka v občini Sevnica. Prejem denarne pomoči je odslej namenjen izključno družinam, ki živijo na območju sevniške občine; pogoj je stalno bivališče obeh staršev znotraj občine Sevnica. Upravičenec je lahko bon doslej koristil v vnaprej določenih trgovinah, novost pa bo ukinitev bona in nakazilo sredstev v višini 400 evrov na račun vlagatelja, pri čemer je pomoč oproščena plačila dohodnine. Pravilnik bo v veljavo stopil mesec dni po objavi v Uradnem listu.

Med drugimi točkami dnevnega reda so člani sveta sprejeli predlog soglasja k imenovanju Martina Brataniča za direktorja Regionalne razvojne agencije Posavje.

Obisk avstrijske veleposlanice in slovesna predaja knjig mladinskemu centru

V Mladinskem centru Sevnica je včeraj potekal poseben dogodek s pomenljivim naslovom »Podarimo knjige Sevnici.« V akciji, ki ob sodelovanju Republike Avstrije – Urada zveznega kanclerja in Mohorjeve družbe v Celovcu poteka že od leta 2002, je bilo januarja letos različnim slovenskim nevladnim organizacijam in ustanovam doslej podarjenih preko 53.000 izvodov knjig. Akcija Podarimo knjige tako podpira širjenje slovenske knjige kot pomembne kulturne dobrine.

Podarjenih knjig v vrednosti 4000 evrov se je v letošnjem letu zelo razveselil tudi Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (KŠTM) Sevnica oziroma Mladinski center Sevnica, ki deluje pod okriljem zavoda.

Z včerajšnjim dogodkom so bile knjige slovesno predane namenu v družbi avstrijske veleposlanice mag. Sigrid Berka in direktorja Mohorjeve družbe Franza Keliha, navzoče na dogodku pa sta pozdravila tudi župan Srečko Ocvirk in direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek. KŠTM Sevnica bo nekaj knjig namenil tudi knjižnicam osnovnih šol sevniške občine, zato so k udeležbi na dogodku poleg vodstev šol povabili učenke in učence, ki so gostoma del knjig simbolično pomagali predati na police. Vse navzoče je s svojim talentom igranja na diatonično harmoniko navdušil Jakob Štigl.

V sklopu obiska Sevnice je veleposlanica obiskala tudi Grad Sevnica, kjer je potekalo delovno srečanje z županom Srečkom Ocvirkom in sodelavci. Seznanila se je s predstavitvijo občine, gospodarstva in turizma, pogovor pa je potekal tudi o raznih aktualnih družbeno-političnih temah, ki povezujejo sosednji državi. Obisk je zaključila z ogledom podjetja Preis Sevnica.

Skupaj se znajdemo mi

Sevniška območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti vabi na območno revijo poustvarjalcev glasbenega izročila občine Sevnica 2019 pod naslovom »Skupaj se znajdemo mi«. Dogodek bo jutri, 2. marca, ob 18. uri v Kulturnem domu Loka pri Zidanem Mostu. Srečanje bo strokovno spremljala mag. Simona Moličnik, program pa bo povezoval Vili Zupančič.

Gre za pregledno predstavitev poustvarjalnosti pevskih in godčevskih skupin, med katerimi se bodo predstavili: Ljudske pevke Blanca, Pevska skupina Azeleja iz Boštanja, Pevska skupina Florjan Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica, Pevska skupina Lokvanj iz Krmelja, Ljudske pevke Solzice iz Budne vasi, Ljudski pevci Folklorne skupine Spomin Društva upokojencev Sevnica in Ljudske pevke s Telč.

Obisk kurentov in pustovanje v Sevnici

Sevnico so danes že tradicionalno obiskali kurenti iz Cvetkovcev. V prostorih Občine Sevnica je skupino sprejel župan Srečko Ocvirk s sodelavci. Tradicionalno pustovanje za otroke bo v organizaciji KŠTM Sevnica to nedeljo, 3. marca, od 15. do 17. ure v Športnem domu Sevnica. Vstop na dogodek je prost.

Občinska uprava Občine Sevnica