Tedenske novice 20.12.2019

 

12. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica


Na sevniškem gradu se je Občinski svet Občine Sevnica v sredo, 18. decembra, sestal na 12. redni seji.

Člani občinskega sveta so soglasno sprejeli Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2020. Po podanih predlogih in pobudah na predstavljen predlog proračuna za leto 2020, ki je bil obravnavan na 11. redni seji, je Občinska uprava Občine Sevnica predložila opredelitve do predlaganih sprememb predloga proračuna, ki jih je v veliki meri tudi upoštevala. V letu 2020 bo proračun Občine Sevnica znašal nekaj več kot 17 milijonov in pol.

S sprejetim proračunom sta sprejeta tudi letna programa športa in kulture v občini Sevnica, katere je članom sveta predstavila vodja oddelka za družbene dejavnosti Mojca Sešlar. Letni program športa Občina Sevnica pripravi vsako leto v skladu z Zakonom o športu, s katerim se določi izvajanje Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji na območju občine Sevnica. Občina Sevnica z Letnim programom športa soustvarja pogoje za razvoj in izvajanje športa kot celote, za delovanje društev in izvajanje njihovih programov ter vlaga v investicije in vzdrževanje in vzdrževanje javnih športnih površin in objektov. Občina Sevnica v letu 2020 za celotne dejavnosti na področju športa namenja sredstva v višini okrog 960 tisoč evrov.

Letni program kulture se bo izvajal s pomočjo javnih zavodov, torej Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica in Knjižnice Sevnica, Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Sevnica, preko Javnega razpisa zbiranja predlogov za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Sevnica, v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Sevnica, v sodelovanju s posameznimi kulturnimi društvi, samostojnimi kulturnimi izvajalci in drugimi organizacijami , ki so registrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti. Občina Sevnica v letu 2020 za celotne dejavnosti na področju kulture namenja sredstva v višini okrog 1,2 milijona evrov.

Občinski svet je sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice. Pobudo za spremembo odloka je občinam ustanoviteljicam podal Posavski muzej Brežice z namenom uskladitve vsebin, s katerimi upravlja muzej. Predlagane spremembe je muzej uskladil s pristojnimi strokovnimi službami, za občine ustanoviteljice pa predlagane spremembe nimajo finančnih posledic.

Direktorica sevniške knjižnice Anita Šiško je članom sveta predstavila predlog Strateškega načrta Knjižnice Sevnica za obdobje 2020–2024, k kateremu so podali pozitivno mnenje.

Občinski svet je sprejel tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Sevnica, s čimer so odločbe odloka usklajene z novo zakonodajo o lekarniški dejavnosti.

Občinski svet je podal tudi pozitivno mnenje o kandidatki Nataši Kreže, profesorici razrednega pouka za ravnateljico Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž.

Občinski svet Občine Sevnica se je na seji seznanil še s Sklepom o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Sevnica za leto 2020, sprejel Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanje in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju občine Sevnica za leto 2020 in Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v občini Sevnica za leto 2020. Vrednost stavbnega zemljišča se usklajuje na osnovi indeksa cen življenjskih potrebščin.

Člani občinskega sveta so se seznanili z aktualnimi informacijami o aktivnostih in ukrepih na projektu Stadion Sevnica, o katerih članom sveta poroča Občinska uprava Občine Sevnica skladno s sprejetim sklepom na septembrski seji.

Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi meje občin Sevnica in Laško na pobudo občanov, ki živita na območju Zidanega Mostu, kjer se stikata meji občin. Parcela občanov je po teritorialnih mejah, dejanskem terenu in cestnih povezavah precej bolj vezana na občino Laško in Krajevno skupnost Zidani Most, zato bo po novem tudi del občine Laško, za kar je Občina Laško izrazila tudi strinjanje.

Vodja Sektorja za investicije v ceste Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Tomaž Willenpart je skupaj s predstavniki projektantskega podjetja članom sveta predstavil projekt Premostitveni objekt čez Savo in glavno železniško progo Zidani Most–Dobova na Logu. Projekt je izjemno obsežen in zahteven. Z izgradnjo mostu je predvidena ukinitev nivojskih železniških prehodov in povezava ceste Sevnica–Blanca s cesto Boštanj–Impoljca na Logu. Most bo dolg 281 m.

Z decembrsko sejo je zaključeno drugo leto mandata 2018–2022. Župan Srečko Ocvirk se je članom sveta zahvalil za sodelovanje in jim zaželel prijetne praznike ter jih povabil še na družabne dogodke ob sklepu leta, med drugim tudi na tradicionalno silvestrovanje v Sevnici.

 

Seja štaba Civilne zaščite občine Sevnica

Člani štaba Civilne zaščite Občine Sevnica so se sestali 17. decembra in analizirali opravljeno delo v letu 2019.

Občina Sevnica je v letu 2019 nadaljevala z aktivnostmi, ki so vezane na Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS št. 24/12 in 26/19), v sklopu katerih so bile izvedene analize in priprave na izdelavo spremenjenih načrtov ravnanja za posamezne primere nesreč, med drugim poplava, nesreča v Nuklearni elektrarni Krško, izliv nevarnih snovi, nesreča v železniškem prometu in požar.

Skupaj z Gasilsko zvezo Sevnica je Občina Sevnica organizirala osrednjo zaščitno-reševalno vajo pri Zbirnem centru za odpadke v Sevnici, katere se je udeležilo 115 gasilcev iz 11 prostovoljnih gasilskih društev.

Skozi vse leto je Občina Sevnica uspešno sodelovala s službami in organizacijami ter društvi, ki sodelujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči, vključno z Gasilsko zvezo Sevnica in vsemi petnajstimi prostovoljnimi gasilskimi društvi, Zdravstvenim domom Sevnica, sevniškim območnim združenjem Rdečega križa, Policijsko postajo Sevnica, Planinskim društvom Lisca Sevnica, Društvom potapljačev Vidra Krško in drugimi. Nemoteno je potekalo tudi sodelovanje z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje - izpostava Brežice, kjer se  na rednih mesečnih sestankih obravnavajo aktualne naloge iz področja zaščite, reševanja in pomoči v regiji Posavje in v posameznih občinah.

V mesecu oktobru je Občina Sevnica z Zdravstvenim domom Sevnica in Gasilsko zvezo Sevnica podpisala pogodbo o aktiviranju prvih posredovalcev.

Na seji so se člani štaba seznanili še z izrednimi dogodki v letu 2019, ko na območju občine Sevnica ni bilo večjih naravnih nesreč, razen močnejših padavin v poletnem času, ki so povzročile nevšečnosti in gmotno škodo na nekaterih območjih.

Občina Sevnica tudi za leto 2020 načrtuje nadaljevati z aktivnostmi, ki pripomorejo v boljši varnosti in boljši usposobljenosti sevniške Civilne zaščite.

 

Predpraznično dogajanje

V sevniški kulturni dvorani je v tem tednu potekal županov prednovoletni sprejem, ki so se ga udeležili člani občinskega sveta, predsedniki in člani svetov krajevnih skupnosti, vodje javnih služb, podjetij in zavodov, gospodarstveniki, podjetniki, obrtniki, predstavniki društev in družbenih organizacij ter razni posamezniki, ki s svojim družbenim delovanjem ustvarjajo prijetno bivanjsko okolje.

Med številnimi praznično obarvanimi dogodki bo ta konec tedna eden osrednjih tradicionalni božično-novoletni koncert Godbe Sevnica, ki bo v soboto, 21. decembra, ob 18. uri v Športnem domu Sevnica.

 

Občinska uprava Občine Sevnica