Tedenske novice 26.4.2019


6. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica

Člani občinskega sveta so na 6. redni seji, 24. aprila, obravnavali in sprejeli zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2018. Soglasno sprejetje zaključnega računa potrjuje proračunsko uravnoteženost in realno načrtovanje minulega leta, uspešno izvajanje zakonskih nalog in investicijskega cikla ter je garancija za stabilno poslovanje vseh proračunskih uporabnikov.

Člani sveta so sprejeli sklep o oblikovanih cenah vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju občine, ki so na osmih lokacijah v skupno 42 oddelkih. Na ceno ključno vpliva število oddelkov, število in starost otrok v oddelkih ter izobrazbena in starostna struktura kadra. Izhodišča za izračun plač, materialnih stroškov in živil so za vse vrtce enaka. Pri spremembi cen, ki so oblikovane glede na predloge vrtcev, gre v povprečju za okrog 4-odstotno povišanje na podlagi sporazuma glede plač v javnem sektorju.

Predstavljeno je bilo poročilo o izvajanju storitve Pomoč družini na domu za leto 2018, ki je imela v lanskem letu v povprečju 95 uporabnikov. Storitev, ki jo izvaja Center za socialno delo Sevnica, iz proračuna sofinancira Občina Sevnica v višjem znesku, kot je to določeno z zakonom. Z okrog 72-odstotno subvencijo se uporabnikom zagotavlja nižja cena in s tem prijaznejši dostop do te socialno-varstvene storitve.

Poslovni načrt za leto 2019 je članom sveta predstavil Mitja Udovč, direktor Javnega podjetja Komunala Sevnica, ki bo tudi v prihodnje nadaljevala s kakovostnim izvajanjem vseh obveznih gospodarskih javnih služb, podpora obveznim službam pa je tudi tržna dejavnost.

Sledila je uskladitev cen komunalnih storitev, ki se na podlagi določil državne zakonodaje vsako leto usklajujejo na podlagi elaboratov o oblikovanju cen za vse obvezne gospodarske javne službe: za oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenje komunalne odpadne vode in ravnanje z odpadki. Izhodišča za pripravo korekcije cen temeljijo na računovodskih izkazih letnega poročila za preteklo in poslovnega načrta za tekoče leto, osnovno izhodišče pa je čim manjše poseganje v cene storitev, ob upoštevanju zahtev zakonodaje. Delež končne cene za uporabnika je preko subvencij zagotovljen iz občinskega proračuna. Zgoraj navedenim se je letos pridružila še nova, in sicer 24-urna dežurna služba v sklopu pogrebne in pokopališke dejavnosti, za kar je bil prav tako potrjen elaborat z izračunom cene.

Poročilo o delu v preteklem letu je predstavila Mojca Pernovšek, direktorica KŠTM Sevnica. Zavod opravlja dejavnosti na področjih kulture, športa, turizma in mladinskih dejavnosti. Namen in poslanstvo zavoda je organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na omenjenih področjih, KŠTM Sevnica pa organizira tudi razne javne prireditve in upravlja z objekti, ki so v lasti občine. Močno prispeva k bogatitvi družbenega in družabnega življenja v najrazličnejših segmentih bivanja in delovanja občank in občanov.

Obravnavana sta bila tudi poslovno in finančno poročilo Javnega podjetja Plinovod Sevnica za leto 2018 ter Poslovni in finančni načrt podjetja za leto 2019. Vsebino je predstavil direktor Anton Krajnc. Po opravljeni razpravi je občinski svet sprejel sklep, da zaradi negativnega poslovanja v lanskem letu podjetje in ustanoviteljica v roku šestih mesecev pripravita predlog rešitve za dolgoročno vzdržno poslovanje podjetja, ki vključuje racionalizacijo znotraj poslovanja podjetja, povezovanje z javnimi podjetji z območja Sevnice, vključitev drugih dejavnosti ter analizo prodaje trgovskega in omrežnega dela dejavnosti.

Občinski svet se je seznanil z uvedbo participativnega proračuna za leto 2020. Ker želi občinska uprava do oblikovanja končnega predloga proračuna za leto 2020 pridobiti še neposredne pobude s strani občank in občanov, je ideja v proračun uvesti vzvod participativnega proračuna. Gre za sistem razporejanja dela proračunskega denarja na način, da o deležu porabe sredstev javnega denarja soodločajo občani s svojimi predlogi. Participativni del je kvota občinskega proračuna, ki se razdeli sorazmerno po celotnem območju občine enakomerno in skladno z razmerji števila prebivalcev v posamezni krajevni skupnosti ter njeno velikostjo. Podrobno pojasnilo načinu razporejanja dela proračunskega denarja ter o načinu sodelovanja in podaje predlogov bo s 1. majem objavljeno na spletni strani Občine Sevnica, rok za podajo pobud pa bo do konca junija.

Med kadrovskimi zadevami so člani sveta soglašali k imenovanju Anite Šiško za direktorico Knjižnice Sevnica in podali pozitivno mnenje lokalne skupnosti Gusti Mirt za ravnateljico OŠ Krmelj.

Krožno gospodarstvo in vloga lesnopredelovalne industrije

Z namenom predstavitve dobrih praks in potreb lesnopredelovalnih podjetij za razvoj so Občina Sevnica, Srednja šola Sevnica, GZS Posavska gospodarska zbornica, Krško in Inštitut dr. Antona Korošca včeraj pripravili omizje z naslovom »Krožno gospodarstvo in vloga lesnopredelovalne industrije«, ki je potekalo v Konferenčni dvorani Komunale Sevnica.

Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk je kot osrednji sklicatelj omizja uvodoma nagovoril predstavnike različnih podjetij s širšega področja lesne industrije in predstavil pomen, ki ga ima le-ta za sevniško občino. V sevniškem gospodarskem okolju se je lesna industrija uspešno prilagodila tržnim razmeram, dosegla globalno konkurenčnost in se uspešno razvija, sevniška lesnopredelovalna podjetja pa so s svojim pristopom primer dobre prakse krožnega gospodarstva v gozdno-lesni verigi.

Srednja šola ima močno tradicijo izobraževalnega programa mizar ter se dobro povezuje z lokalno skupnostjo in gospodarstvom. Predstavitev šole je podal ravnatelj Matjaž Prestor in med drugim izpostavil potrebo po hitrejših tehnoloških posodobitvah opreme na šoli, ki bodo omogočale pridobitev sodobnega, konkurenčnega poklica. Primere dobrih praks celovite rabe lesa so predstavila podjetja Stilles d.o.o. Sevnica, Tanin d. d. Sevnica, Kmečka zadruga Sevnica z. o. o. in mednarodna fundacija Konrad Adenauer Stiftung.

Prikaz stanja na les vezane industrije, ki je zelo pozitivno in razvojno naravnano, je predstavil Darko Gorišek, direktor območne gospodarske zbornice Posavje, predstavitev vizije razvoja Slovenije na področju lesno predelovalne industrije pa je podal Primož Jelševar z Inštituta dr. Antona Korošca.

O izzivih lesne industrije v mednarodnem kontekstu je spregovoril poslanec v Evropskem parlamentu Franc Bogovič, o usmeritvah države in podpori razvojno uspešnim lesno-predelovalnim podjetjem pa predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorata za lesarstvo, Danilo Anton Ranc iz kabineta ministra.

Tematska pot »Gozd je kultura«

V okviru projekta »ReviZen – Zelena doživetja Posavja«, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, je v ponedeljek v organizaciji KŠTM Sevnica potekalo odprtje tematske poti »Gozd je kultura«. Pričetek in zaključek krožne tematske poti je na spodnjem parkirišču za avtobuse in avtodome pod Gradom Sevnica. Cilj tematske poti je, da obiskovalci spoznajo drevesne vrste in celovit pomen vrednosti gozdnega prostora.

Priprava Strategije za mlade Občine Sevnica

V pripravi je Strategija za mlade Občine Sevnica. Včeraj je v Mladinskem centru Sevnica potekala delavnica, namenjena vzpostavitvi skupne razprave med predstavniki lokalne skupnosti, lokalnih institucij, ki so pomembne za mlade, mladinskih organizacij, organizacij za mlade in drugih društev, ki vključujejo mlade. Z ugotovitvami bodo dopolnili in okrepili osnutek strategije na poti do zaključevanja in sprejetja dokumenta, ki je predviden v letošnjem letu.

Tradicionalni pohod od Murnc do Telč

Krajevni organizaciji Društva izgnancev Slovenije Šentjanž in Krmelj–Tržišče pod pokroviteljstvom Društva izgnancev Slovenije jutri, 27. aprila, organizirata 17. spominski pohod ob nemško-italijanski okupacijski meji 1941–1945 od Murnc do Telč. Pohod se prične ob 8. uri v Murncah nad Šentjanžem, predviden prihod na Telče pa je ob 15. uri. Tam bo izveden kulturni program, pohodnike pa bo pozdravil podžupan Janez Kukec.

Bliža se prvomajsko praznovanje na Lisci

Ena osrednjih turistično-rekreativnih točk, Lisca, navdušuje v vseh letnih časih. Še posebej pestro bo prvega maja, na tradicionalnem prvomajskem srečanju. Na praznik dela bo območna organizacija Zveze svobodnih sindikatov Slovenije iz Dolenjske, Bele krajine in Posavja organizirala proslavo, ki bo ob 11. uri pri Tončkovem domu. Kot vselej bo poskrbljeno za kulturni program ter v nadaljevanju dneva za pestro družabno dogajanje ob gostinski ponudbi Tončkovega doma. Drugi maj bo v znamenju tradicionalnega gorskega teka na Lisco.

 


Občinska uprava Občine Sevnica