Tedenske novice 29.3.2019

 

5. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica

Na Gradu Sevnica je v sredo, 27. marca, potekala 5. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica. V uvodnem delu seje se je svet seznanil s poročilom o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2018, ki ga je predstavil direktor agencije Martin Bratanič. Alojz Guček je kot novo imenovani predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica, najvišjega organa nadzora javne porabe, člane sveta seznanil z letnim programom dela.

Letno poročilo za preteklo leto je predstavil direktor Javnega podjetja Komunala Sevnica Mitja Udovč in v predstavitvi zajel vsa področja delovanja podjetja: oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda, ravnanje z odpadki, pogrebno in pokopališko dejavnost, vzdrževanje občinskih cest, urejanje javnih površin, navedenim se je pridružilo tudi področje javne razsvetljave. Del aktivnosti podjetja je bil v letu 2018 namenjen tudi tržni dejavnosti, ki predstavlja podporo obveznim službam. Občinski svet je s soglasno sprejetim sklepom potrdil, da je Komunala d. o. o. Sevnica izpolnila vse poslovne cilje, podali so tudi nekaj usmeritev za nadaljnje delo.

V drugi obravnavi so člani sveta sprejeli predlog Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Sevnica kot posledice uskladitve z novim Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Odlok sledi zakonskim določilom in je zasnovan tako, da je nosilec opravljanja javne službe Komunala d. o. o. Sevnica. Zakon prinaša novo razdelitev nalog na tem področju in vnaša novo obvezno gospodarsko javno službo, to je 24-urno dežurno službo, pogrebno dejavnost pa opredeljuje kot tržno dejavnost. Predlog je usklajen z zakonodajo, hkrati pa je pripravljen v luči spoštovanja želja svojcev pri pogrebnih slovesnostih in v čim večji meri skuša upoštevati lokalno značilne načine izvajanja te službe. Priprava odloka je bila pripravljena v luči sodelovanja bodočega izvajalca službe in krajevnih skupnosti, vaških odborov oziroma dosedanjih izvajalcev storitev.

Med drugimi točkami dnevnega reda je bil sprejet predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitve takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe. Z namenom olajšanja postopka je bilo sprejetih nekaj sprememb pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam in mladim investitorjem.

Člani sveta so se seznanili z imenovanjem člana občinskega sveta Janeza Kukca za podžupana Občine Sevnica. Podali so pozitivno mnenje o obeh kandidatih za ravnatelja Vrtca Ciciban Sevnica, in sicer Tanji Sorčan iz Boštanja s prednostjo pri imenovanju in Branku Ambrožiču iz Šmarjeških Toplic.

 

Aktivnosti projekta »Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja«

Občina Sevnica je skupaj z več partnerji pristopila k projektu Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja. Osrednji namen projekta je, da skozi procese vseživljenjskega učenja spodbuja podjetništvo pri mladih. Projekt vodi Občina Sevnica, partnerji pa so sevniška, krmeljska, tržiška in radeška osnovna šola, Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu, zavod KNOF Sevnica in podjetje Rainer kozmetika d. o. o. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Cilji so krepiti ozaveščenost osnovnošolcev o dobri praksi v podjetništvu, vzpostavitev inovativnih partnerstev, urejen bo prostor za ogled in prikaz podjetniških praks, izvedene bodo praktične delavnice za osnovnošolce in starejše, podjetniški krožek in podjetniške delavnice za osnovnošolce in javni podjetniški festival.

V okviru projekta je v tem tednu radeško tržnico obiskalo 150 članic Društva kmetic Sevnica. Svojo uspešno zgodbo je društvu predstavilo družinsko podjetje Rainer kozmetika, sledila je predstavitev Jolande Gobec z Okroglic o zdravilnih rastlinah. Loški zeliščarji, ki delujejo v okviru Turističnega društva Loka, pa so ob tej priložnosti predstavili jedi in napitke iz zelišč. Navzoče sta pozdravila tudi župan Občine Radeče Tomaž Režun in župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk.

 

Območno srečanje lutkovnih skupin občin Sevnica in Trebnje

V torek je v obnovljeni kulturni dvorani v Tržišču potekalo Območno srečanje lutkovnih skupin občin Sevnica in Trebnje. Na srečanju v organizaciji sevniške izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti je sodelovalo pet lutkovnih skupin, tri iz sevniške občine in dve iz občine Trebnje: Pikapolonice OŠ Tržišče, Vrtavke OŠ Boštanj, Knapec OŠ Krmelj ter lutkovni skupini OŠ Veliki Gaber in OŠ Trebnje. Skupine je strokovno spremljala lutkovna animatorka, igralka in pripovedovalka Katja Povše.

 

Dan za spremembe 2019

KŠTM Sevnica, Občina Sevnica, Družinski inštitut Zaupanje in Zavod Sopotniki se pridružujejo Dnevu za spremembe 2019 z naslovom »Odpravimo diskriminacijo«, ki ga koordinira Slovenska filantropija. V akciji aktivno sodelujeta tudi Srednja šola Sevnica in Mladinski svet občine Sevnica. Dne 4. aprila bo ob 11. uri v Mladinskem centru Sevnica organizirana delavnica medgeneracijskega dialoga o starostni diskriminaciji.

Z uporabo argumentov v medgeneracijskem dialogu bodo udeleženci poskušali razumeti izjave o starostnih skupinah, pri katerih se v vsakdanjem življenju spontano opredeljuje z »za« ali »proti«. Namen dogodka je tudi promocija prostovoljstva in spodbujanje prostovoljstva med mladimi in starejšimi. Vse zainteresirane za družbeno problematiko vljudno vabijo k prijavi na delavnico na e-naslov mladi.sevnica@kstm.si do 1. aprila.

 


Občinska uprava Občine Sevnica