Tedenske novice 10.8.2018

Razpis za dobitnike občinskih priznanj

Občina Sevnica ob prazniku občine, 12. novembru, podeljuje priznanja občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, klubom, združenjem ter drugim organizacijam in skupinam, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu občine Sevnica na področjih gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in drugih področjih človekove ustvarjalnosti.

Letošnja priznanja bodo podeljena na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku, 9. novembra. Razpis je objavljen na spletni strani Občine Sevnica www.obcina-sevnica.si pod rubriko Obvestila in je odprt do vključno 14. septembra 2018.

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za novo stanovanjsko sosesko na Studencu

Od 13. avgusta do 11. septembra 2018 bo potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo in preobrazbo naselja Studenec – vzhod (OPPN). Občina Sevnica je s sprejemom in uveljavitvijo Občinskega prostorskega načrta v letu 2012 na jugovzhodnem delu naselja Studenec, v smeri proti Kranjcam in Kovačnici, pridobila okrog 1,9 hektarja novih stavbnih zemljišč, ki so namenjena širitvi naselja z novo stanovanjsko pozidavo.

Z OPPN je načrtovana gradnja devetih stanovanjskih stavb in ureditev dodatnih parkirnih površin v neposredni bližini šole, kar bo po ureditvi razbremenilo težave s parkiranjem v osrednjem delu naselja. Za ureditev parkirišča je Občina Sevnica odkupila potrebno zemljišče. Načrtovana je tudi razširitev dostopne ceste s priključkom na lokalno cesto, skupaj z ureditvijo pločnika in javne razsvetljave ter vse potrebne komunalne in energetske infrastrukture.

S strani Občine Sevnica in v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Studenec so bile v zadnjem času izvedene pomembne posodobitve prometne in komunalne infrastrukture v tem kraju. Z energetsko obnovo in dozidavo podružnične šole, kjer je tudi vrtec, so posamezni lastniki stavbnih zemljišč v območju OPPN v neposredni bližini šole izrazili interes za izvedbo postopka priprave in sprejema prostorskega akta. Z vsemi navedenimi pridobitvami se interes za gradnjo novih stanovanjskih stavb na Studencu povečuje.

OPPN bo določil pogoje in merila za izdelavo projektov za ureditev potrebne infrastrukture in pridobitev gradbenih dovoljenj za gradnjo. Javna razgrnitev bo od 13. avgusta do 11. septembra 2018 v prostorih Občine Sevnica in na občinskem spletnem portalu www.obcina-sevnica.si. Javna obravnava, na kateri bodo predstavljeni načrtovani posegi v prostor, pa bo 29. avgusta 2018 ob 18. uri v dvorani gasilskega doma na Studencu.

V času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka prostorskega akta lahko k razgrnjenem gradivu svoje pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi ali z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve. Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve.

Povabilo na izobraževanje vodnikov za vodenje po Jurkovi učni poti

Lisca se kot eden najbolj prepoznavnih vrhov Posavja lepo razvija kot turistična, športno-rekreacijska in tudi vzgojno-izobraževalna destinacija. Ker je to ena osrednjih turističnih točk občine, je pomembno vključena v aktualno pripravo strategije za razvoj turizma sevniške občine, ki bo izdelana v letošnjem letu. Pomembna in v letošnjem letu aktualna vsebina je tudi projekt Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje.

Cilj projekta je povezovanje naravne in kulturne dediščine območja Lisce ter krepitev sodelovanja lokalnih ponudnikov za oblikovanje turističnega produkta, namenjenega lokalnemu prebivalstvu, obiskovalcem v regiji in turistom iz tujine. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Projekt izvaja Občina Sevnica z več partnerji, pomemben segment pa je tudi vključevanje zainteresirane javnosti, ki z različnimi pogledi in predlogi pomembno prispeva k še boljšim in v lokalnem prostoru usklajenim ciljem. V sklopu projekta zainteresirane vabimo k udeležbi na izobraževalne delavnice za izobraževanje vodnikov za vodenje po Jurkovi učni poti. Cilj je skupaj pripraviti vsebine, ki jih bodo lahko v okviru izobraževalnih dejavnosti na Lisci koristile osnovne šole in drugi uporabniki. V septembru 2018 bo organiziranih pet delavnic, ki jih bo vodil Dušan Klenovšek iz Kozjanskega parka. Prijave so odprte do 31. avgusta 2018, pošljete pa jih lahko na e-naslov vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si.

Občinska uprava Občine Sevnica