Tedenske novice 14.9.2018

Trajnostno naravnane prometne posodobitve središča Sevnice

Osrčje Sevnice je s prenovo ploščadi in okolice spomenika na Trgu svobode urejeno in prijaznejšo podobo dobilo že v lanskem letu. Za celovito prometno ureditev tega območja pa bosta v letu 2019 poskrbela še dva večja projekta, ureditev parkirišča pri železniški postaji in ureditev odseka Kvedrove ceste, za katera je Občina Sevnica uspešno pridobila nepovratna sofinancerska sredstva evropske kohezijske politike.

Osrednji cilj projekta z imenom ureditev lokalne zbirne ceste (LZ) na odseku Kvedrove ceste – parkirišče pri železniški postaji je vzpostavitev trajnostno naravnanega prevoza občanov in drugih uporabnikov javnega potniškega prometa, hkrati pa tudi razbremenitev prometa v mestnem središču. Namen investicije je vsaj del voznikov osebnih avtomobilov preusmeriti na bolj trajnostne oblike mobilnosti. Namreč, z možnostjo uporabe urejenega, sodobnega in prostornega vozišča tipa P+R ob železniški postaji bo tamkajšnji promet bistveno bolj prijazen in varen, potrebe po uporabi osebnega vozila manjše, skrajšale pa se bodo tudi dolžine poti, opravljene z osebnimi vozili.

Izvedba bo zajemala izgradnjo sistema vozlišča P+R ob železniški postaji z ureditvijo 42 parkirnih mest, od tega bosta dve parkirni mesti namenjeni za invalide. Urejena bo vertikalna in horizontalna signalizacija, umeščeno bo stojalo za parkiranje 40 koles in 4 polnilne postaje za električna vozila. Med drugimi ureditvami bo izvedena spremljajoča komunalna infrastruktura in ustrezne zasaditve. Občina Sevnica je projekt prijavila na Javni razpis Ukrepi trajnostne mobilnosti – vozlišča P+R (JR-UTM_P+R/2017). Prejela je sklep za nepovratna sredstva evropske kohezijske politike v višini 136.480 evrov, delež Občine Sevnica pri izvedbi projekta pa bo znašal 85.800 evrov.

Z zgoraj opisanim je usklajen projekt ureditve Kvedrove ceste, ki ga je Občina Sevnica prijavila na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017). Rekonstrukcija Kvedrove ceste bo z namenom ureditve parkiranja na območju železniške in avtobusne postaje zajela območje od priključka R3-679/3909 Sevnica–Brestanica pri železniški postaji do krožnega križišča pri avtobusni postaji, v skupni dolžini dobrih 350 metrov.

Spremenjen bo režim parkirišča pri železniški postaji ob cesti oziroma ob drevoredu, kjer je načrtovano avtobusno postajališče s predvidenimi štirimi prostori za parkiranje avtobusov. Od železniške do sedanje avtobusne postaje bo urejen hodnik za pešce, zgrajena bo javna razsvetljava, umeščena bo meteorna kanalizacija. Načrtovana je še ureditev umirjanja prometa z asfaltnimi grbinami na območju prehodov za pešce. Občina Sevnica je podpisala pogodbo za nepovratna sredstva evropske kohezijske politike v višini 88.250 evrov, 154.480 evrov pa bo za izvedbo celovite urejenosti tega dela mesta k projektu namenila iz občinskega proračuna.

Sevnica, gibaj se!

V času Evropskega tedna mobilnosti 2018 bo po sevniških šolah in vrtcih že po tradiciji potekalo več aktivnosti. Celoten program dejavnosti je objavljen na spletni strani Občine Sevnica. Letošnja novost pa je povabilo k sodelovanju v pohodniškem izzivu »Sevnica, gibaj se!« Zadovoljen občan je zdrav občan, in z željo krepitve motivacije h gibanju kot ene ključnih prvin zdravega življenjskega sloga je Občina Sevnica pripravila posebno spletno aplikacijo, ki beleži pohode, število prehojenih kilometrov in sočasno tudi prihranek izpusta CO2.

Posamezniki, skupine, ekipe, društva in organizacije – vabljeni, da sodelujete v posebnem pohodniškem izzivu in v spletnem portalu beležite svoje aktivnosti, lahko tudi izlet s kolesom ali opravke, ki jih dnevno izvajate brez prevoznih sredstev. Vsa navodila so zabeležena na spletni strani http://gibaj.sevnica.si. V zasebnem profilu lahko uporabnik vidi podrobno statistiko svojih podatkov in podatke svoje ekipe. Javno pa je vidna skupna statistika poti za posameznike (brez relacij), najdaljše dnevne relacije in skupne poti po ekipah. Spletna stran je prilagojena tudi za uporabo na mobilnih napravah. Prijazno vabljeni k sodelovanju v akciji, ki se z aktivacijo aplikacije pričenja to nedeljo, 16. septembra.

Sevniški turizem naj gre v smeri trajnostne in kakovostne ponudbe z močnim lokalnim sporočilom

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru skupaj z občino in KŠTM Sevnica aktivno nadaljuje pripravo strategije razvoja turizma sevniške občine. Cilj dokumenta je tlakovati smeri dobro načrtovanega in premišljenega razvoja turizma kot pomembne gospodarske panoge. Osnova za dobro načrtovanje je bil v 1. fazi celovit pregled stanja na področju turizma. Na teh temeljih je v 2. fazi sledilo oblikovanje ciljev in ukrepov za prihodnje strateško obdobje 2019–2024. Izsledki in nadaljnji koraki so bili predstavljeni v torek na 2. posvetu za turistične deležnike in širšo javnost v sevniškem hotelu Ajdovec.

S pozdravnim nagovorom je srečanje pričel župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk. Kot ključni  temelj za vzpostavitev kakovostnega razvoja na področju turizma je izpostavil pomen povezovanja in sodelovanja deležnikov. Sledile so predstavitve s strani Fakultete za turizem.

Nejc Pozvek je najprej povzel dosedanje aktivnosti pri pripravi strategije. Poudaril je številne vzpostavljene stike, opravljene dejavnosti in razne ostale projekte, ki se dotikajo turizma v občini, ki so zbližali deležnike in vzpostavili prostor povezovanja. To bo po njegovi oceni na dolgi rok gotovo pripomoglo k napredku turistične panoge. Kot ključna je izpostavil nekatera temeljna izhodišča načrtovanja turizma, z osnovo v stalnem višanju kakovosti bivalnega okolja, privlačnega za domačine in posledično tudi za obiskovalce. Ključ je v enotni usmerjenosti, ustvarjanju poglobljenih vsebin, močnem mreženju in partnerstvu med kakovostnimi ponudniki s podporo destinacijske organizacije.

V drugem delu posveta je dr. Tanja Lešnik Štuhec podrobno predstavila predvidene cilje na razvojnem in trženjskem področju, prisotne pa izzvala z vprašanjem o njihovih lastnih pogledih na destinacijo Sevnica čez 5 ali 10 let. Slišati je bilo večinoma že znana stališča, ki so brez izjeme podpirala ugotovljena dejstva dosedanjega dela na strategiji: usmerjajo se v trajnostno in kakovostno ponudbo, temelječo na močnem lokalnem sporočilu v smislu virov in vrednot.

Enotna je tudi usmeritev, naj se Sevnica razvija v smeri zelene destinacije z visoko okoljsko ozaveščenostjo. V zaključku je predstavila še model predvidenega bodočega upravljanja na nivoju destinacije, ki temelji na aktivnem vključevanju in participaciji deležnikov vseh sfer ob koordinaciji destinacijske organizacije. Model, ki je preverjeno uspešen na več destinacijah doma in v tujini in zagotavlja kakovostni (trajnostni) razvoj, je med prisotnimi dobil naklonjenost, a z zavedanjem, da sta izziv in odgovornost zelo velika.

Zaključne misli in druženje je pospremila ponudba odličnih lokalnih sestavin, prikazanih na ličnem »sevniškem krožniku« kuhinje Hotela Ajdovec.

Nacionalni mesec skupnega branja

Med 8. septembrom, mednarodnim dnevom pismenosti, in 8. oktobrom, ko se zaključuje Teden otroka, prvič poteka vseslovenska akcija Nacionalni mesec skupnega branja 2018. Pobuda za oblikovanje akcije je bila podana s strani Bralnega društva Slovenije, Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, Društva slovenskih pisateljev, Mariborske knjižnice, Mestne knjižnice Kranj, Mestne knjižnice Ljubljana, Slovenske sekcije IBBY, Združenje slovenskih splošnih knjižnic in Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. Njihov cilj je povezati vse, ki v Sloveniji skrbijo za spodbujanje branja in bralne kulture z namenom dviga bralne kulture in bralne pismenosti vseh prebivalcev v Sloveniji, slovenskem zamejstvu in med Slovenci po svetu.

Z aktivnostmi se ciljem Nacionalnega meseca skupnega branja 2018 pridružuje tudi Knjižnica Sevnica, ki na osnovi načel prostega in enakopravnega dostopa do zapisanih dosežkov človeškega znanja skrbi za intelektualne in kulturne potrebe prebivalcev občine Sevnica, podpira vseživljenjsko učenje in razvija pismenost ter tako prispeva k vsestranskemu napredku posameznika in skupnosti.

V Knjižnici Sevnica bo od 10. do 30. septembra tematska razstava knjig na temo športa. 18. septembra bo v sodelovanju z Javnim skladom Republike Slovenije, Območno izpostavo Sevnica, potekalo regijsko srečanje literatov. 26. septembra bo predstavitev pesniške zbirke Trgam spomine Sevničanke Zdravke Brečko. S 1. oktobrom se pričenja bralna značka Beremo tudi za zabavo, 3. oktobra pa bo uvodna pravljična urica v novi sezoni z ustvarjalno delavnico.

Razvijanje bralne kulture je vsakdanja pomembna naloga tudi v Vrtcu Ciciban Sevnica. Kot pravijo, stremijo k cilju, da postane branje otrokom vrednota z razvijanjem pozitivnega odnosa otroka do književnosti. Dejavnosti na bralnem področju skozi celo šolsko leto izvajajo tudi osnovne šole sevniške občine, od razvijanja bralnih učnih strategij pri samem pouku do raznih natečajev in drugih aktivnosti.

V nedeljo spominska slovesnost na Okroglicah

Na Okroglicah bo pri spomeniku padlim partizanskim kurirjem to nedeljo, 16. septembra, ob 10. uri tradicionalna spominska slovesnost. Slavnostni govornik bo Milan Gorjanc, član glavnega odbora Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Proslavo bo pospremil kulturni program.

Jubilejna, 10. trgatev v grajskem vinogradu

V vinogradu pod Gradom Sevnica bodo grajski botri 10. trgatev opravili to nedeljo, 16. septembra. Trgatev bo pospremil kulturno-družabni program, ki se pričenja ob 11. uri. Ob tej priložnosti bo KŠTM Sevnica, upravljavec Gradu Sevnica, v grajski vili namenu uradno predal novo klet modre frankinje. Gre za promocijsko-prodajni prostor, ki nastaja v okviru projekta »Modra frankinja – žametno vino Posavja«, podprt s sredstvi programa CLLD iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Občinska uprava Občine Sevnica