Gumb išči|

Zapri iskalnik

Poročilo 22. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica

2. 4. 2021 • Novice Občinski svet se je v sredo, 31. marca, sestal na 22. redni seji, ki je potekala v Kulturni dvorani Sevnica.

Foto: Arhiv Občine SevnicaFoto: Arhiv Občine Sevnica

 

V prvem delu seje so obravnavali in potrdili revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2020, ki ga je predstavil direktor Mitja Udovč. Kljub posebnostim leta 2020 je delo v segmentu vseh dejavnosti podjetja potekalo nemoteno in skladno s pričakovanji. Rezultati analiz pritrjujejo kakovostni oskrbi s pitno vodo ter dobremu delu na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Na področju ravnanja z odpadki je opazen porast zbranih odpadkov, spodbudno je, da je ločeno zbranih odpadkov vse več, dobro obiskan je zbirni center za odpadke na Savski cesti v Sevnici. Zgledno urejene so javne površine v mestu in krajevnih središčih s številnimi novimi zasaditvami, stalna je pripravljenost na redno vzdrževanje cest v letnem in zimskem času. Na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti upravljajo s pokopališči in mrliškimi vežicami v celotni občini, izvedenih je bilo več investicij. Utečeno je opravljanje 24-urne dežurne službe, tudi v dogovoru z drugimi izvajalci v občini.

Z letošnjim letom je za Komunalo Sevnica pomembna novost pripojitev Javnega podjetja Plinovod Sevnica. S sprejemom revidiranega poslovnega poročila Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2020 se je v celoti formalno zaključila dejavnost tega podjetja, s pripojitvijo Komunali Sevnica pa se je ohranila dosedanja dejavnost oskrbe s plinom v mestu Sevnica.

V nadaljevanju seje so člani sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj, pri čemer gre za nadaljevanje obstoječih dejavnosti v prostoru. Na osnovi pobud novih investitorjev je bil pripravljen in sprejet tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica.

Na februarski seji je občinski svet obravnaval Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Sevnica, ki v glavnini pomeni uskladitve s spremembami zakonodaje in ne prinaša odstopanj od dosedanjih izračunov. Po opravljeni drugi obravnavi – dodanih je bilo še nekaj občinskih oprostitev plačila – je bil odlok sprejet. Sprejeti so bili tudi odloki o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območja opremljanja stanovanjske cone Drožanjska cesta v Sevnici, stanovanjske soseske Dolnje Brezovo, stanovanjske soseske Boštanj – Sv. Križ in poslovne cone Boštanj pri Mercatorju.

Osrednji del seje je bil namenjen obravnavi finančnih dokumentov – zaključnega računa proračuna Občine Sevnica za leto 2020 in Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2021.

Epidemiološka slika leta 2020 je imela vpliv tudi na poslovni del izvajanja proračuna Občine Sevnica, saj je marčevska razglasitev epidemije prinesla spremembe v marsikateri prioriteti. Določene naloge so se po obsegu zmanjšale, določene pa bistveno povečale. Po začetnih uskladitvah pa kljub velikim spremembam, ki jih je prineslo leto 2020, delo ni zastalo na nobenem od investicijskih področij. Zelo pozitivno je k temu pripomogla tudi sprememba višine povprečnine. Zaključni račun potrjuje proračunsko uravnoteženost, realno spremljanje potreb za proračunsko načrtovanje ter uspešno izvajanje tako zakonskih nalog kot investicijskega dela. Stabilnost zaključnega računa občine je temelj za stabilno delovanje javnih zavodov, krajevnih skupnosti ter drugih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter hkrati zagotavlja nadaljevanje investicijskega cikla.

Iz večletnega trenda je razvidno, da prihodki proračuna naraščajo, prav tako tudi odhodki z vzdrževanjem obstoječega standarda, vsi napori pa so usmerjeni v cilj, da se prihranki namenjajo investicijam. Finančna razbremenitev občin s strani Vlade Republike Slovenije ima pomemben vpliv na proračun, kar je pričakovano tudi za prihodnje leto. Pozitiven finančni trend je bil osrednja nit razprave o rebalansu A proračuna Občine Sevnica, saj je močna investicijska aktivnost občine tudi pomemben proti krizni ukrep v domačem okolju.

Presežek se s soglasno sprejetim rebalansom razporeja glede na več projektov, za katere je pripravljen primeren nivo dokumentacije, sledijo pa usmeritvam preteklih razprav občinskega sveta. Projekti, za realizacijo načrtovani s sprejetim rebalansom, segajo na področja investicij v javne objekte in pokopališča, ureditev cest in mostov, ureditev parkirišč in drugih javnih površin ter dograditev, opremljanja in priprave projektne dokumentacije za več vsebin na področju šolstva in predšolske vzgoje. Vse vsebine so razvidne iz gradiva, ki je objavljeno na občinski spletni strani.

V zaključnem delu seje je občinski svet je podal soglasje k delovni uspešnosti ravnateljev in direktorjev javnih zavodov v višini, določeni s strani svetov zavodov. Podal je soglasje k imenovanju dosedanje direktorice Irene Groboljšek Kavčič iz Sevnice za direktorico javnega lekarniškega zavoda Lekarna Sevnica, za direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica pa tudi za naslednje mandatno obdobje imenoval Mitjo Udovča iz Boštanja. Za nadomestno članico Nadzornega odbora Občine Sevnica je občinski svet imenoval Saro Damiš iz Šentjanža.