Gumb išči|

Zapri iskalnik

Tedenske novice 24.9.2021

24. 9. 2021 • Tedenske novice

Poročilo 25. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica

 

25. redna seja občinskega sveta, ki je v sredo potekala v Kulturni dvorani Sevnica, je bila v prvem delu namenjena obravnavi prostorskih aktov. Sprejete so bile tri prostorske spremembe na pobudo zasebnih investitorjev za povečanje obsega stavbnega zemljišča oziroma za spremembo namembnosti, in sicer na območjih poslovne cone Ines Sevnica, na območju naselja Loka vzhod in na območju razpršene poselitve Križ v krajevni skupnosti Boštanj.

V prvi obravnavi pa je bil obravnavan Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Sončni gaj v občini Sevnica in Elaborat ekonomike z opredelitvijo do stališč, pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave navedenega odloka. Gre za območje nepozidanih stavbnih zemljišč med Kozjansko in Krulejevo ulico ter obstoječo večstanovanjsko pozidavo na Planinski cesti v Sevnici, kjer želi zasebni investitor graditi večstanovanjske objekte. Namen izgradnje treh večstanovanjskih objektov je bil s strani občinskega sveta pozitivno sprejet, vendar pa je zaradi v razpravi izpostavljenih tveganj in previdnosti občinski svet odločanje odložil na naslednjo sejo, ko bo pripravljavec prostorskega načrta dodatno pojasnil in predstavil geološko stanje in varnostne vidike na obravnavanem območju. To vprašanje je eden od pomislekov sosednjih lastnikov parcel, ki investitorju predlagajo drugačne rešitve.

V drugi obravnavi je bil sprejet predlog Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v občini Sevnica, predhodno usklajen s predsedniki krajevnih skupnosti in Komunalo Sevnica kot izvajalcem gospodarskih javnih služb. Bistvena sprememba od obstoječe ureditve je na področju izvajanja službe vzdrževanja javnih poti, katerih vzdrževalec in upravljavec bo z uveljavitvijo odloka Komunala Sevnica. Natančno izvajanje posameznih služb bodo opredelili vsakoletni letni izvedbeni načrti, pripravljeni v sodelovanju s posameznimi krajevnimi skupnostmi.

Na seji sprejeti predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nalogah, delovanju in financiranju krajevnih skupnosti v občini Sevnica prinaša uskladitve načina izvajanja lokalnih gospodarskih javnih služb. Pravilnik ne vpliva na sedanjo prakso razporejanja finančnih sredstev za delovanje krajevnih skupnosti, prinaša pa uskladitve zaradi spremenjenega načina izvajanja javnih služb in uskladitve z zakonodajo.

Člani občinskega sveta so podali soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica in soglasje k predlaganim cenam vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju občine. Na ceno programa ključno vpliva število oddelkov, število in starost otrok v oddelkih ter izobrazbena in starostna struktura kadra. Izhodišča za izračun plač, materialnih stroškov in živil so za vse vrtce enaka. Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in se določi v odstotku od cene programa za vrtec in na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred. Višina plačila se z odločbo določi kot odstotek, ki plačajo starši, od cene programa, v katerega je otrok vključen. Trenutno je v sevniške vrtce v 473 oddelkih vključenih 751 otrok. vključenost se iz leta v leto viša, Občina Sevnica pa se potrebam vseskozi prilagaja z odpiranjem dodatnih novih kapacitet.

Člani občinskega sveta so se seznanili s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2021. Podprli so pristop Občine Sevnica h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo. Podali so pozitivno mnenje k imenovanju dosedanjega direktorja, mag. Roberta Potočnika, za direktorja Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu. V Svet javnega zavoda Knjižnica Sevnica so imenovali tri predstavnice ustanoviteljice Občine Sevnica in tri predstavnice zainteresirane javnosti. Med drugimi točkami dnevnega reda so sprejeli še četrto letošnjo dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica.

 

Župan za volanom – prostovoljec Sopotnikov za en dan

 

Tudi letos je župan Srečko Ocvirk v sklopu akcije #ŽupaniZaVolani za en dan postal prostovoljec Sopotnikov in po opravkih odpeljal občanko, uporabnico projekta Sopotniki. Organizacija brezplačnih prevozov za starejše pod imenom Sopotniki se v sevniški občini izvaja dobra štiri leta, od letošnjega januarja pod koordinacijo sevniške enote Centra za socialno delo Posavje.

Program je zasnoval Zavod za medgeneracijsko solidarnost Sopotniki, z namenom pomoči starostnikom pri vključevanju v aktivno družbeno življenje. V občini Sevnica financiranje programa izvaja Občina Sevnica, kot eno od dejavnosti, ki stremijo k cilju kakovostne skrbi za starejše. Ključni cilj projekta Sopotniki je ranljivi populaciji, starejšim od 65 let, omogočiti boljšo kakovost življenja z možnostjo dostopa do različnih, življenjsko pomembnih storitev, kot so obisk zdravstvenih storitev, nakupa osnovnih življenjskih potrebščin in drugih dejavnosti.

Aktivnih uporabnikov v sevniški občini je v tem času med 50 in 100, prostovoljcev pa je redno aktivnih deset. Za vse informacije so dosegljivi na telefonski številki Sopotnikov, 031 338 187, in sicer od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure. Za prevoz se je potrebno naročiti vnaprej.

 

Zahvala prostovoljcem Sopotnikov

 

Ob zaključku programa Evropskega tedna mobilnosti se je podžupan Janez Kukec srečal s prostovoljkami in prostovoljci Sopotnikov ter se jim zahvalil za nesebično pomoč in namenjanje prostega časa za prevoze in spremstvo starejših občank in občanov v času epidemije covida-19. Organizacija brezplačnih prevozov za starejše poteka pod koordinacijo sevniške enote Centra za socialno delo Posavje, v njenem imenu je navzoče pozdravila in se jim za pomemben družbeni prispevek zahvalila vodja enote Marjetka Smolič. Občina Sevnica je za izvajanje programa Sopotniki v začetku leta zagotovila novo vozilo, ki je odslej dopolnjeno s pripomočkom za lažje vstopanje starejših v vozilo.

 

Nacionalni dan športa uvod v prireditve »Sevnica giba z lisičko«

 

Včeraj, 23. septembra, smo obeležili državni praznik športa. S tem dnem se je pričela tudi serija športno obarvanih dogodkov pod nazivom »Sevnica giba z lisičko« v organizaciji KŠTM Sevnica. Uvodni dogodek z otvoritvijo tematske razstave Vinka Šeška, ki zajema fotografije številnih pohodov po svetu, je potekal na sevniškem gradu.

Navzoče so pozdravili predsednik Planinske zveze Slovenije dr. Jože Rovan, sevniški župan Srečko Ocvirk, direktorica KTŠM Sevnica Mojca Pernovšek, predsednica Športne zveze Sevnica Sara Martinšek, predsednik Planinskega društva Lisca Sevnica Peter Požun in Jože Prah iz Zavoda za gozdove Slovenije.

Več informacij o dogodkih »Sevnica giba z lisičko« je objavljenih na spletni strani www.kstm.si.