POVABILO K
SODELOVANJU

KAJ JE PARTICIPATIVNI
PRORAČUN

OBMOČJA, KRITERIJI
TER KVOTE

KAKO
SODELOVATI

»SOBIVAM, SODELUJEM, SOODLOČAM«

Območja, kriteriji ter kvoteParticipativni proračun je kvota občinskega proračuna, ki se razdeli sorazmerno po celotnem območju občine Sevnica, enakomerno in skladno z razmerji števila prebivalcev v posamezni krajevni skupnosti ter njeno velikostjo; torej na pravičen in sorazmeren način ponudi vsem prebivalkam in prebivalcem možnost participiranja neposredno v proračun občine.

Sredstva iz participativne kvote so razdeljena med posamezna območja sevniške občine, temeljna enota pa je krajevna skupnost. Kvota, namenjena razdelitvi na participirane pobude, je 120.000 evrov.

Občina Sevnica ima enajst krajevnih skupnosti, v katerih živi zelo različno število ljudi. Značilnost občine je eno oziroma dve strnjeni središči tudi z večstanovanjskimi objekti, na drugi strani pa razpršena gradnja, gozdne površine in kmetijska gospodarstva, male vasi in zaselki, dolge cestne povezave ter precejšnje višinske razlike. Število prebivalcev v posameznih krajevnih skupnostih se zadnje leto giblje med 155 in 6.394, velikost pa med 2 in 50,8 kvadratnimi kilometri.

Glede na navedene značilnosti posameznih krajevnih skupnosti smo pri pripravi participativnega proračuna za leto 2020 določili 6 območij razporejanja dela proračunskega denarja:


Območje 1: KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec                          do 20.000,00 EUR

Območje 2: KS Sevnica                                                                             do 20.000,00 EUR

Območje 3: KS Boštanj                                                                             do 20.000,00 EUR

Območje 4: KS Krmelj in Šentjanž                                                             do 20.000,00 EUR

Območje 5: KS Tržišče in KS Primož                                                           do 20.000,00 EUR

Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje                                                        do 20.000,00 EUR

 

Pri participaciji lahko sodeluje vsak prebivalec ali prebivalka s prebivališčem v občini Sevnica, ki je dopolnil/a 15 let. Na obrazcu/vlogi so ustrezne informacije glede obdelave osebnih podatkov.

Vlagajo se pobude občank in občanov za projekte in ureditve iz njihove krajevne skupnosti. Pobudo lahko vloži tudi skupina občank in občanov, pri čemer se v obrazec vpiše predlagatelj z osebnimi podatki, ostali sopredlagatelji pa le z imenom in priimkom.

Vsak občan ali občanka lahko poda več pobud, vsako pobudo pa je potrebno vložiti na ločenem obrazcu.

Pobuda je upravičena za uvrstitev v kvoto posameznega območja, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 • prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Sevnica oziroma posamezne krajevne skupnosti;
 • bo izvedena na zemljiščih v lasti Občine Sevnica oziroma na zemljiščih s statusom javnega dobra;
 • je skladna z vsaj eno od naslednjih nalog občine:
 • prispeva k skrbi za varstvo okolja (zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, odlaganja odpadkov);
 • ustvarja pogoje za gospodarski razvoj občine;
 • ustvarja pogoje za pospeševanje kulturne dejavnosti;
 • ustvarja pogoje za razvoj športa in rekreacije: posodobitve obstoječih igrišč za šport in rekreacijo ter otroških igrišč in postavitev zunanjih fitnes naprav;
 • participiranje mladih v domačem kraju;
 • prispeva k urejenosti vasi in naselij (urejanje trgov, zelenic, parkov in drugih javnih površin;
 • je finančno ovrednotena do največ 5.000 evrov z vključenim DDV;
 • ni uvrščena v Načrt razvojnih programov Občine Sevnica;
 • ima takojšen učinek v prostoru;
 • predlagatelj ne sme nastopati pri izvedbi pobude kot izvajalec, ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba v poslovodstvu izvajalca;
 • temelji na izvirnih pristojnostih občine in ima zakonsko podlago za realizacijo.

V kolikor za posamezno območje na razpis ne bo prispelo dovolj pobud oziroma le-te ne bodo izpolnjevale navedenih pogojev, se nerazdeljeni del kvote ne razdeli na druga območja.