Zgodilo se je v Sevnici ... od sredine 19. stoletja do konca I. svetovne vojne

 

Leto

Dogodek

1849

Sevnica postane sedež okrajnega sodišča, orožniške postaje in davčnega urada.

1850

Sevnica postane sedež sodobne občine, ki je obsegala območje katastrskih občin Sevnica, Ledina, Šmarje, Žurkov Dol in Metni Vrh.

1854

Na binkoštno nedeljo 4. junija zadnji velik požar uniči skoraj ves trg; ostali so le trški dvorec, cerkev sv. Florijana, župnišče in tri hiše.

1854

Ustanovljen okrajni urad (do 1868), ki je deloval za opravljanje pristojnosti ukinjenih okrajnih glavarstev in okrajnih sodišč.

1859

Zaradi požara izvedeno preštevilčenje hišnih številk.

1861

Na binkoštni torek položen temeljni kamen za novo župnijsko cerkev.

1862

1. oktobra odprta železniška proga Zidani Most - Zagreb - Sisak. Sevnica je prva postaja od Zidanega Mosta in edina na območju današnje občine

1862

7. decembra videmski dekan Anton Rajc, nekdanji sevniški kaplan, blagoslovi novo župnijsko cerkev sv. Nikolaja. Triladijska neoromanska bazilika s prečno ladjo je bila 52 let največja župnijska cerkev v Posavju.

1863

Na god sv. Ane 26. julija novo župnijsko cerkev posveti lavantinski knezoškof Jakob Maksimilijan Stepišnik.

1864

Januarja ustanovljena nemška čitalnica.

1865

26. novembra ustanovljena narodna čitalnica - prva v Posavju oz. v savski dolini med Ljubljano in Zagrebom ter sedemnajsta na Slovenskem.

1866

7. januarja otvoritev prostorov narodne čitalnice v nadstropju hiše na Glavnem trgu 25.

1868

Sevnica postane sedež zastopstva okraja znotraj okrajnega glavarstva Brežice.

1868

Jeseni odprta nova cesta s Planine nad Sevnico v Šmarje pri Sevnici po dolini Sevnične, ki jo je dal zgraditi lastnik planinske graščine grof Gustav Blome.

1869

2. maja organiziran velik vseslovenski tabor v Sevnici - peti od sedemnajstih na Slovenskem, udeležilo se ga je okoli 7.000 ljudi.

1871

Zgrajeno novo šolsko poslopje v Sevnici - trška šola, današnja Glasbena šola Sevnica.

1873

Po prizadevanju sevniškega sodnika Aleksandra Baloga ob Savi urejen dvovrstni kostanjev drevored.

1877

1. junija odprt leseno-železni most čez Savo med Sevnico in Radno, ki ga je zgradil konzorcij lokalnih podjetnikov s pravico pobiranja mostnine za 50 let.

1881

Jeseni ustanovljeno društvo Prostovoljna požarna bramba.

1882

24. novembra ustanovljena Posojilnica v Sevnici, prva na območju današnje občine.

1882

27. novembra odprta zasebna nemška šola, ki jo je ustanovila istega leta ustanovljena krajevna skupina ponemčevalne šolske organizacije Deutscher Schulverein.

1883

V začetku marca odpre notarsko pisarno Franc Veršec in začne uradovati slovensko.

1883

16. decembra preide vodstvo sevniške podružnice Štajerske kmetijske družbe iz nemških nacionalističnih rok v slovenske.

1884

Sodni uradnik Anton Levec ustanovi Diletantsko društvo, ki prireja gledališke predstave v salončku Simončičeve gostilne.

1884

5.–7. oktobra Cesarjevič Rudolfovo sadjerejsko društvo organizira v Sevnici odmevno sadjarsko razstavo.

1885

12. januarja ustanovljena nemška Kreditna in hranilna zveza.

1886

Ustanovljena Kolektivna zadruga obrtnikov za sevniški politični in sodni okraj.

1886

27. maja ustanovljena podružnica narodnoobrambne Družbe sv. Cirila in Metoda.

1886

Občina postavi zahodno poleg Martinovega znamenja sredi trga javno tržno tehtnico.

1886

1. oktobra 1886 začetek proizvodnje v obratu kopit v zaselku Vinigrad pri Šmarju, last  bavarskih industrialcev Winkle - današnja Kopitarna.

1887

Najstarejša znana omemba Sevnice kot turističnega kraja.

1887

Ustanovljeno Združenje mlinarjev in žagarjev za območje sevniškega sodnega okraja.

1888

Poleti ustanovljeno društvo za olepševanje trga.

1894

Spomladi ustanovljen tamburaški zbor, ki se priključi slovenskemu bralnemu društvu - prva znana inštrumentalna zasedba v Sevnici in občini

1890

Okoli tega leta gostilničar Janez Kurent zgradi restavracijo s tujskimi sobami in pokritim kegljiščem pri železniški postaji.

1892

Ustanovljeno nemško bralno društvo.

1892

Dozidana trška šola pod gradom na zahodni strani.

1893

26. novembra otvoritvena veselica novoustanovljenega slovenskega bralnega društva.

1894

Čez Savo med Logom in Gobovcami pri Sevnici začne voziti žičnat brod (čoln).

1903

Septembra odprto drugo osnovnošolsko poslopje v trgu - spodnja trška šola.

1905

Jeseni ustanovljena Posavska podružnica Slovenskega planinskega društva s sedežem v Sevnici.

1906

Dograjen nemški hotel pri železniški postaji s pomočjo ponemčevalnega društva Südmark.

1906

Jeseni odprto novo poslopje šulferajnske nemške osnovne šole, današnje Srednje šole Sevnica.

1907

Ustanovljeno cerkveno olepševalno društvo z namenom olepšati župnijsko cerkev.

1907

20. oktobra ustanovljeno Kmečko izobraževalno društvo v Sevnici in 27. oktobra Katoliško izobraževalno društvo v Šmarju.

1908

Ustanovljen sevniški odsek brežiškega sokolskega društva - začetek organizirane športne dejavnosti v Sevnici in občini.

1908

Ustanovljen salonski »šramel« orkester pri prostovoljni požarni brambi.

1909

Začetek obratovanja drugega industrijskega obrata, parne žage planinske graščine pri železniški postaji.

1909

12. septembra na novo poslikano in z vitraži okrašeno župnijsko cerkev sv. Nikolaja blagoslovi lavantinski knezoškof dr. Mihael Napotnik, nekdanji sevniški kaplan.

1910

20. oktobra ustanovljena nemška zadruga Neuheim (Novi dom), ki je kupila hotel pri železniški postaji in mu nadela ime hotel Neuheim.

1911

V tovarni kopit v Šmarju zasveti prva luč v Sevnici.

1911

5. novembra otvoritev obrtne nadaljevalne šole. Šola, ki je delovala v prostorih osnovne šole, je bila organizirana kot dvoletna šola s posebnim trgovskim tečajem.

1912

30. junija sevniški sokolski odsek postane samostojno Telovadno društvo Sokol v Sevnici.

1913

Februarja narodno zavedni člani požarne brambe iztrgajo vodstvo iz dotlej nemškutarskih rok, izvolijo slovensko vodstvo in uvedejo slovensko poveljevanje.

1914

Avstro-Ogrska napove vojno Srbiji - začetek prve svetovne vojne, odhod mož in fantov v vojsko.

1918

Konec prve svetovne vojne, vračanje vojakov in beguncev, v Sevnici organizirana narodna straža.