Informativna karta s prikazom zemljišč za gradnjo na območju Sevnice in Boštanja


Za lažji pregled zazidljivih območij v Sevnici in Boštanju je na voljo informativna karta s prikazom zemljišč za gradnjo stavb. Pripomoček je izdelan na podlagi občinskega prostorskega načrta občine Sevnica (OPN).

Kliknite na karto za povečavo ali  na povezavo za prenos karte v pdf formatu

Rdeče obarvana območja prikazujejo zemljišča, ki so primerna za gradnjo in kjer je gradnja možna takoj po pridobljenem gradbenem dovoljenju. Modro obarvana območja prikazujejo območja podrobnih prostorskih načrtov (OPPN), kjer je predhodno potrebno izdelati strokovne podlage, program opremljanja stavbnih zemljišč in občinski podroben prostorski načrt za celovito območje.

Vpogled v grafični del občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica je možen tudi preko spletnega pregledovalnika PISO.


Pomen različnih barv namenske rabe (rumena, vijolična, rdeča, oker…) je podan v legendi spodaj:

Kliknite na legendo za povečavo ali na povezavo za prenos legende v pdf formatu

Podatki so informativne narave. Dejanska raba zemljišča se lahko razlikuje od vrste rabe po zemljiškem katastru.

Vsebine občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica so po tematskih sklopih prikazane tudi na spletnem pregledovalniku PISO:


 

Parcele v lasti Občine Sevnica:

Parcelna št. katastrska občina površina v m2
570/14 Sevnica 898
568/50 Sevnica 813
200/8 Brezovo 826
200/17 Brezovo 617

Za podrobnosti in grafični prikaz parcele kliknite na ime parcele in izberite - vstopi brez prijave.

 

Dodatne informacije so na voljo pri :

SPLOŠNE INFORMACIJE:

Simon IVANŠEK, višji svetovalec za prostorske in gradbene dejavnosti,
pisarna št.
tel.: 07 81 61 266
simon.ivansek@obcina-sevnica.si

INFORMACIJE V ZVEZI Z ZEMLJIŠČI V LASTI OBČINE SEVNICA:

Roman STRLEKAR, višji svetovalec za pravne zadeve,
tel.:07 81 61 269
roman.strlekar@obcina-sevnica.si