Gumb išči|

Zapri iskalnik

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

Zaposleni v občinski upravi Občine Sevnica se zavedamo vrednosti osebnih podatkov in pomena njihovega varovanja, zato sledimo vsem predpisanim standardom za ustrezno zagotavljanje varovanja osebnih podatkov in njihove primerne obdelave. 

Kaj so osebni podatki

Osebni podatki so katerikoli podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo in na podlagi katerih je mogoče posameznika identificirati. Primeri osebnih podatkov so: EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila, številka osebnega transakcijskega računa... Posebne vrste osebnih podatkov so podatki o posamezniku, ki razkrivajo njegovo rasno ali etnično poreklo, politično prepričanje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovo spolno usmerjenostjo, spolnim življenjem, podatki o obsodbah...

Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov

Občina Sevnica zbira in obdeluje osebne podatke v naslednjih primerih:

  • če gre za izpolnjevanje zakonskih obveznosti občine,
  • če je obdelava nujna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti dodeljene občini z zakonom, 
  • če gre za sklepanje ali izvajanje pogodb, 
  • če gre za nujne primere za zaščito življenjskih interesov posameznika. 

Občina obdeluje osebne podatke tudi na podlagi podane privolitve posameznika, da osebne podatke razkrije oziroma da se pridobijo iz javnega vira ali na drug zakonit način, če ne gre za izvrševanje oblastvenih nalog ali pristojnosti javnega sektorja glede odločanja o človekovih pravicah, temeljnih svoboščinah ali obveznostih posameznikov.    Zbirke, ki nastanejo na tej podlagi, morajo biti ločene od zbirk, ki nastanejo pri izvrševanju zakonskih nalog ali pristojnosti javnega sektorja. Temeljni zakon, ki določa vrste različnih obdelav za izvajanje javnih nalog je Zakon o lokalni samoupravi (21. člen). Nekateri zakoni, ki so podlaga za obdelavo osebnih podatkov so: Stanovanjski zakon, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o varstvu osebnih podatkov (videonadzor).

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO)

V skladu z 45. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2 (Uradni list RS, št. 163/22) in 37. členom Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR) je Občina Sevnica za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO) imenovala Marjo Zidarič, Višjo svetovalko Splošne službe Občine Sevnica. V primeru vprašanj s področja varstva osebnih podatkov ali uveljavljanjem pravic, ki jih zagotavlja GDPR, lahko pooblaščeno osebo kontaktirate po navadni pošti na naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, preko e-pošte na naslov ali po telefonu na 07 81 61 265.

Hramba osebnih podatkov

Osebni podatki, ki jih Občina Sevnica zbral na podlagi podanega soglasja, so shranjeni v elektronski oziroma fizični zbirki osebnih podatkov.    Zbrani osebni podatki se lahko vodijo v zbirki osebnih podatkov do preklica posameznikovega soglasja za obdelavo osebnih podatkov ali največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve.  Osebni podatki se hranijo skladno z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhiva. Obdelava in hramba osebnih podatkov se lahko kadarkoli prekliče.   Vse zbirke osebnih podatkov so skrbno varovane z ustreznimi standardiziranimi tehničnimi varnostnimi sredstvi.

Namen zbiranja osebnih podatkov

Osebni podatki, ki jih bo Občina Sevnica zbrala na podlagi podanega soglasja, bodo upravljani in obdelovani zgolj v okviru namenom, za katere so bili posredovani.  Občina Sevnica osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredovala tretji osebi. 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima naslednje pravice:

  • pravica do dostopa do svojih osebnih podatkov in do informacij o tem, kako jih Občina Sevnica obdeluje,
  • pravica do popravka in dopolnitve osebnih podatkov,
  • pravica do izbrisa osebnih podatkov,
  • pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov,
  • pravica do prenosljivosti podatkov,
  • pravica do ugovora v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Posameznik lahko zgoraj navedene pravice uveljavlja pisno na naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica ali na e-naslov . Kadar temelji obdelava osebnih podatkov na privolitvi posameznika, lahko ta dano privolitev kadarkoli prekliče, ne da bi preklic privolitve vplival na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica. Posameznik lahko preklic privolitve posreduje pisno po pošti ali po elektronski poti na zgoraj naveden naslov. Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu (Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana), če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 

kuvertaNaroči se na e-novice