Gumb išči|

Zapri iskalnik

Vsi projekti

2019–2021: Pametne vasi za jutri

Začetek projekta

1. 1. 2019

Zaključek projekta

29. 1. 2021

Vrednost

28.067,46 €

V projekt sodelovanja Pametne vasi za jutri, so poleg LAS Posavje, vključeni še LAS Prlekija, Las Obsotelje in Kozjansko, LAS Goričko 2020, LAS pri dobrih ljudeh 2020. Nosilec projekta za Posavje je LAS Posavje, partnerji pa so Občina Sevnica, Občina Krško, Občina Brežice in RRA Posavje. Za operacijo LAS Posavja v skupni višini 90.129,06 EUR, ki bo sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, so bila Posavju odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 67.930,49 EUR. Operacija se bo izvajala od januarja 2019 do junija 2020.

Upravičenci do sredstev z območja LAS Posavje:

 • Občina Krško: 36.777,21 EUR
 • Občina Sevnica: 20.419,43 EUR
 • Občina Brežice: 2.541,50 EUR
 • Regionalna razvojna agencija Posavje (kot javni zavod): 4.041,92 EUR
 • LAS Posavje (RRA Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje): 4.150,43 EUR

Za vsebino je odgovoren LAS Posavje. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja Podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Namen investicije v Posavju

Pilotno bo v LAS - u oblikovan del modela pametnih srebrnih vasi, ki se nanaša na ureditev prostorov za druženje na vasi, kot večgeneracijski prostori na vasi. V okviru operacije bodo urejeni 3 takšni prostori, kateri bodo omogočili medgeneracijsko povezanost z izvedenimi ciljno usmerjenimi izobraževanji oziroma usposabljanji.

Vrednost in opis investicije za občino Sevnica

Vrednost projekta za Občino Sevnica znaša 28.067,46 EUR, od navedenega zneska je zaprošena višina sofinanciranja 20.419,43 EUR.

Povzetek načrtovanih del v fizičnih kazalnikih za Občino Sevnica:

Opis Predviden obseg
Pametna srebrna vas - prostor za druženje Tržišče 1 x naložba
Pametna srebrna vas - prostor za druženje Loka 1 x naložba
Pametna srebrna vas  - prostor za druženje Lisca 1 x naložba
Ogled dobrih praks vseh LAS-ov v LAS Posavje 1 izvedba
Delavnica - digitalni marketing na podeželju (za ponudnike različnih storitev) 5 delavnic po 2 srečanja, skupaj 10 delavnic
Promo material - igra spomin 50 kom

 

V okviru prostora za druženje v Tržišču se bo v gasilskem domu uredil večnamenski prostor, ki se nahaja v stavbi številka 752, na parcelni številki 1713/3, k.o. 1397 Tržišče, na naslovu Tržišče 43b. Občina želi urediti prostor za organiziranje in izvajanje izobraževanj, posvetov, kulturnih, družabnih ter drugih podobnih dogodkov namenjenih širši javnosti. Prenova prostora bo obsegala beljenje notranjih prostorov, popravilo razpok na stropu in stenah (odstranjevanje plesni in brušenje starega sloja pralne barve na stenah) ter kitanje hodnika z izravnalno maso ter brušenjem. Dobavila in položila se bo tudi vinilna talna obloga z zaključnimi in dilatacijskimi alu letvami ter predhodno podlaga izravnala z izravnalno maso. Nabavilo se bo tudi 60 kom stolov.

V okviru prostora za druženje v gasilskem domu v Loki se bo uredil večnamenski prostor, ki se  nahaja v stavbi številka 101, na parcelni številki *129, k.o. 1364 Loka pri Zidanem Mostu v izmeri 85 m2 na naslovu Loka pri Zidanem Mostu 40. Občina želi urediti večnamenski prostor kot učilnico za organiziranje in izvajanje izobraževanj, posvetov, kulturnih, družabnih ter drugih podobnih dogodkov namenjenih širši javnosti. Prenova večnamenskega prostora obsega izdelavo suho montažnega stropa, kitanje in beljenje sten, polaganje toplotne izolacije in izdelava cementnega estriha. Izvedena bo pocinkana konstrukcija, polaganje izolacijske volne, nameščena paro propustna in paro zaporna folija, položene mavčne plošče, bandažiranje, kitanje in beljenje prostorov. Pri cementnem estrihu bo položen stiropor, dilatacijski trak, pvc folija, cementni estrih v cementni malti, ki bo strojno zalikan, s potrebnimi dilatacijami ter mikroarmaturo.

Za ureditev zunanjih prostorov bo na Lisci kupljenih 5 vrtnih garnitur. Mize in klopi bodo izdelane iz primernega masivnega lesa, površinsko obdelanega in zaščitenega pred vremenskimi vplivi. Mize bodo prenosljive in bodo lahko uporabljene tudi na drugih lokacijah na Lisci za namene organiziranja in izvajanja izobraževanj, posvetov, kulturnih, družabnih ter drugih podobnih dogodkov namenjenih širši javnosti.

Na Lisci bo za vse LAS-e izveden študijski obisk ogleda dobrih praks.

V okviru delavnice - digitalni marketing na podeželju (za ponudnike različnih storitev) se bo izvedel naslednji sklop izobraževanj s temami:

 1. Trendi v prodaji turističnih namestitev
 2. Digitalni turizem, trendi in orodja
 3. Digitalna orodja v turizmu
  • Spletna stran
  • Google business
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Mailing orodja
  • Povezovanje orodij
 4. Praktični primeri in dobre prakse

Predavanja bodo pripravljena skladno s trenutnimi trendi, strokovna in enostavna za razumevanje. Predstavljenih bo tudi več primerov dobre prakse. Prvi dan se bo izvedla teoretična delavnica, kjer se predstavi dotična tematika. Delavnica se bo razdelila na dva dela s kratkim odmorom. Teoretični del usmeri poslušatelje v osnovno poznavanje orodja, katerega potem se podrobneje obravnava v praktičnem delu.

Splošni cilji projekta

Las Posavje v okviru projekta sodelovanja Pametne vasi za jutri zasleduje splošne cilje Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje, ki se nanašajo na ohranjanje vitalnega podeželja in povezovanja podeželja z urbanimi središči. Ravno zato, bo prispevek LAS-a v okviru operacije usmerjen v razvoj modela trajnostno naravnanih vasi na slovenskem podeželju, ki bodo ustrezale zahtevam hitrih demografskih sprememb v slovenskih vaseh. Zasnova »pametnih srebrnih vasi«, posebej naravnana k skrbi za starostnike, ki vključuje sobivanje, medgeneracijsko druženje, uporabo lokalnih produktov in trajnostno upravljanje s okoljem. Z dograditvijo in delovanjem PSV se bodo namreč na podeželju ustvarila nova, tudi bolj kakovostna delovna mesta, ki bodo pritegnila tudi mlade in mlade družine, da ostanejo na podeželju. Pilotno bomo v LAS oblikovali del modela PSV, ki se nanaša na ureditev prostorov za druženje na vasi, kot večgeneracijski prostor na vasi. V okviru operacije bodo urejeni 3 takšni prostori z upoštevanjem učinkovite rabe energije (UVE), saj bo izvedena tudi delna energetska sanacija prostora za druženje in kateri bodo omogočili medgeneracijsko povezanost z izvedenimi ciljno usmerjenimi izobraževanji oz. usposabljanji. Ta se nanašajo na usposabljanja za starejše, mlade, kot tudi prostovoljce, vse tiste, ki se soočajo z starostniki, lokalne ponudnike na podeželju in vse druge zainteresirane. Tako zasnovana PSV bo omogočala daljše obdobje samostojnosti in neodvisnosti starostnikov, kar bo odložilo odhod v institucionalno oskrbo in s tem znižalo stroške zdravstvene nege in socialne oskrbe. Torej gre za inovativno obliko bivanja v skupnosti, v kateri bodo starostniki dobro varovani in oskrbljeni. Prav zato bo model uvodoma proučil tudi zakonske okvire ter njihove pomanjkljivosti, ki jih je potrebno rešiti za še uspešnejše dolgoročno upravljanje in financiranje delovanja PSV. Skupni izziv operacije sodelovanja je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri.

Skupni rezultati projekta

 • Izdelana skupna Analiza obstoječih kapacitet na vasi za starejše in demografske projekcije staranja slovenskega prebivalstva (dokument)
 • Oblikovanih in izdelanih 5 pilotnih modelov (M1: Trajnostna mobilnost na podeželju, M2: Pametna srebrna vas – PSV, M3: Digitalna tehnologija na podeželju, M4: Povezovanje podeželskih ponudnikov, M5: Druženje na vasi) ter 1 koncept rešitev, t. i. Model pametnih vasi za jutri (Vsak LAS oblikuje en model, vseh pet modelov se združi v skupen dokument = Model Pametnih vasi za jutri)-
 • Izvedbni pilotni modeli oz. programi na podeželju (vsak LAS izvaja svoje programe)
 • izvedeni ogledi, prenos in implementacija dobrih praks v območja LAS: 2 študijska obiska: en obisk v LAS Posavje, en obisk v LAS Prlekija, LAS Goričko, LAS PDL
 • Izvedena usposabljanja za boljšo uporabo pametnih rešitev na podeželju (vsak LAS izvaja svoja usposabljanja)
 • Izvedena evalvacija projekta (vmesna in končna) - skupen dokument
 • Izdelan promocijski material in izvedene promocijske aktivnosti (aktivnost porazdeljena med LAS; vsak LAS izdela določen material - izdelan logotip projekta, zgibanka s predstvaitvijo projekta, igra spomin, puzzzle...).

Specifični rezultati projekta

 • Oblikovan model 2: Pametna srebrna vas – PSV
 • Izveni pilotni modeli oz. programi na podeželju: ureditev štirih večgeneracijskih oz. prostorov za druženje na lokacijah: Senovo, Loka pri Zidanem mostu, Tržišče, Lisca. Izdelan logotip projekta
 • Izvedena usposabljanja za boljšo uporabo pametnih rešitev na podeželju. Rezultati LAS Posavje: izvedenih 10 delavnic "digitalni marketing na podeželju", izvedena delavnica "sodobni pristopi v kmetisjki pridelavi", izvedena delavnica "Energija sonca za energetsko varčno kmetijo", izvedena delavnica "kam z odpadki na vasi", izvedena ciljno usmerjena izobraževanja - 9 delavnic (3x za oskrbovalce- neformalna izobrazba, 3x za delovno populacijo, 3x za šolstvo)
 • Izvedena evalvacija projekta (vmesna in končna) - dokument LAS Posavje
 • Izdelan promocijski material in izvedene promocijske aktivnosti: oblikovan logotip projekta, izdelana Komunikacijska strategija (dokument), izdelana igra "Spomin", izdana objava v časopisu Posavski obzornik, Posneta in predvajana TV oddaja o Pametnih vaseh, izvedene digitalne aktivnosti - objave na spletnih straneh.

 

Aktualnim aktivnostim projekta "Pametne vasi za jutri" lahko sledite na spletni strani in Facebook strani LAS Posavje.

 

kuvertaNaroči se na e-novice