Gumb išči|

Zapri iskalnik

Vsi projekti

Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje

Začetek projekta

1. 9. 2017

Zaključek projekta

31. 7. 2019

Vrednost

64.285,33 €

 

Aktivnosti na projektu

Projekt Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje s povezovanjem naravne in kulturne dediščine območja Lisce in s sodelovanjem lokalnih ponudnikov razvija osnove za turističen produkt, namenjen tako lokalnemu prebivalstvu, obiskovalcem v regiji in turistom iz tujine. Gradi prepoznavno destinacijo, krepi socialni kapital okolja, izobražuje o priložnostih sonaravnega razvoja, ustvarja pogoje za nadaljnji razvoj lokalnih potencialov.

V sklopu projekta bodo izdelane označitve v naravi obstoječih poti v učno Jurkovo pešpot, urejene zunanje površine na Lisci, izveden nakup opreme za učne namene, naravoslovni dan na Lisci za osnovne šole, postavitev čebelnjaka in hotelov za žuželke z izvedbo pilotnega razpisa izbora medu, pa tudi aktivnosti za zdrav življenjski prostor z vključevanjem javnosti.

Projekt bo vodila Občina Sevnica, partnerji pa so: Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Čebelarsko društvo Sevnica, Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Občina Bistrica ob Sotli, Osnovna šola Bistrica ob Sotli, Osnova šola Tržišče, Osnovna šola Krmelj in Osnovna šola Marjana Nemca Radeče.

Operacija v skupni višini 151.534,93 evrov bo sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 114.169,98 evrov, zaključek operacije je predviden do oktobra 2019.

Cilji operacije

Cilj1: Izboljšati ozaveščenost o pomenu zdravega odnosa do narave in krepitve zdravja: Promocija narave in ohranjanja narave je razvojna priložnost. Krepitev socialnega kapitala okolja, preko izobraževalnih aktivnosti za otroke in mladino. Vzgoja in razvoj kompetenc preko dogodkov na Lisci in tehničnih dni pri sodelujočih posavskih OŠ zagotavljajo dolgoročno usmerjenost v trajnostni razvoj in v kombinaciji z učnimi programi krepijo potencial za socialne inovacije v okolju.

Cilj 2: Izboljšati uporabnost in dostopnost površin in prostorov ter dostopnost izobraževalnih vsebin v povezavi z naravo za učence, ki bodo  koristne tudi v rekreativne in turistične namene za širši krog prebivalcev, od predšolskih otrok do starejših prebivalcev, z namenom krepitve vseživljenjskega učenja z označitvijo, v naravi obstoječih poti, v učno Jurkovo pešpot in zunanjih površin ter z nakupom tehnične opreme za učne namene na Lisci. Izboljšati pogoje za uporabnost in dostopnost površin, ki bodo namenjene za širši krog prebivalcev, od predšolskih otrok do starejših prebivalcev, z namenom krepitve zdravja z gibanjem v naravi ter varovanja okolja z ureditvijo parkirišča, košev za ločeno zbiranje odpadkov, zasaditvijo dreves in postavitvijo informativne table v Bistrici ob Sotli.

Cilj 3: Omogočiti boljše pogoje čebelam s postavitvijo čebelnjaka in s tem poskrbeti za večjo ravnovesje v naravnem okolju.

Cilj 4: Omogočiti primerljivost med proizvajalci medu: Vzpostaviti pogoje za strokovno presojo kakovosti medu, ki bo lokalnim proizvajalcem aktivno pomagala izboljšati kakovost in prepoznavnost medu s poreklom, tradicijo in najpomembnejše za sodobni razvoj produktov – zgodbo.

Cilj 5: Z zavestjo do razvoja: Z ozaveščevalnimi in izobraževalnimi aktivnostmi, bomo ljudem predstavili praktične koristi, ki so posledica odgovornega ravnanja s hrano v celotnem njenem življenjskem ciklu. Na ta način želimo krepiti socialno kohezijo okolja, razvijati inovativne projekte izmenjav, ponovne uporabe/predelave odpadkov hrane in s tem dvigovati kulturo in identiteto okolja.

Glavne aktivnosti operacije glede na faze

1. faza obsega naslednje glavne aktivnosti: Koordinacija in vodenje projekta, Označitev, v naravi obstoječih poti, v učno Jurkovo pešpot, nakup opreme za učne namene, naravoslovni dan na Lisci za osnovne šole, postavitev čebelnjaka in hotelov za žuželke z izvedbo pilotnega razpisa izbora medu, aktivnosti za zdrav življenjski prostor in promocija in obveščanje javnosti.

2. faza bo obsegala naslednje glavne aktivnosti: Koordinacija in vodenje projekta, označitev, v naravi obstoječih poti, v učno Jurkovo pešpot, naravoslovni dan na Lisci za osnovne šole, postavitev čebelnjaka in hotelov za žuželke z izvedbo pilotnega razpisa izbora medu, aktivnosti za zdrav življenjski prostor in promocija in obveščanje javnosti.

Opis aktivnostih po partnerjih

Občina Sevnica: vodenje projekta in pomoč partnerjem pri izvajanju projektnih aktivnosti, sodelovanje pri označitvi, v naravi obstoječih poti, v učno Jurkovo pešpot, naravoslovnih in tehničnih dni, postavitev čebelnjaka in izvedba pilotnega projekta razpisa izbora medu, nakup tehnične opreme ter izvedba promocije in obveščanje javnosti o rezultatih projekta.

KŠTM Sevnica: sodelovanje označitvi, v naravi obstoječih poti, v učno Jurkovo pešpot, organizacija naravoslovnih dni na Lisci, tehničnih dni pri šolah, dogodka pri vrtcu, postavili klopi in označevalne table.
Sodelujoče osnovne šole: udeležba na naravoslovnih dnevih na Lisci in tehničnih dnevih ter nakupom opreme in pripravo vsebin na temo zdravja na lastni lokaciji.

Čebelarsko društvo Sevnica: sodelovanje pri pripravi in izvedbi tehničnih dni ter izvedbi ogleda čebelnjaka za učence.

Komunala d.o.o. Sevnica: sodelovanje označitvi, v naravi obstoječih poti, v učno Jurkovo pešpot, pri ureditvi zunanjega prostora za učne dejavnosti z izvedbo zemeljskih del in postavitvi kompostnika na Lisci.

Občina Bistrica ob Sotli: priprava prostora v Bistrici ob Sotli z namenom krepitve zdravega odnosa do narave in gibanja v naravi.

Projekt je namenjen učencem osnovnih šol, zaposlenim v osnovnih šolah, posavskim prebivalcem, čebelarskem društvu, ki so tudi njegovi končni uporabniki.

Rezultati operacije:

 • označena pot, v naravi obstoječe poti - učna Jurkova pešpot - ureditev poti,
 • izveden nakup daljnogleda na Jurkovi pešpoti na vrhu Lisce,
 • urejen zunanji učni prostor pod Tončkovim domom - urejen prostor za 32 oseb,
 • izveden nakup opreme za učne namene in postavitev v Tončkov dom - 1 kos opreme, zaslon na dotik,
 • pripravljeni in izvedeni naravoslovni dnevi na Lisci - 6 naravoslovnih dni,
 • pripravljeni in izvedeni tehničnih dnevi na Lisci in pri osnovnih šolah ter dogodek pri vrtcu - 7 tehniških dni pri šolah, 1 dogodek pri vrtcu, 1 tehnični dan na Lisci,
 • postavljen čebelnjak pod sevniškim gradom,
 • izveden dogodek pri učnem čebelnjaku za osnovno šolo in širšo javnost - 2 dogodka,
 • pripravljena bo strokovna video prezentacija o botaniki Lisce, pripravljenih bo 5 1-3 minutne prezentacij fotografij in video posnetkov vezanih na specifične tematike - 5 prezentacij in video posnetkov,
 • usposobljeni vodniki ali vodnice - 5 vodnic in vodnikov,
 • izvedene delavnice o urejenosti okolice šol in vrtca - 7 delavnic,
 • izveden pilotni projekt razpisa ocenitve in izbora kakovosti medu v občini Sevnica, ki bo pilotni projekt za celotno Posavje. Tovrsten izbor medu se bo izvajal vsako leto, po kriterijih izbrani najboljši med bo uporabljen kot promocijski med občine Sevnica - 1 projekt razpisa izbora medu.
 • napisanih, oblikovanih in fotografiranih bo 8 člankov, od tega bosta 2 članka o projektu objavljena v Posavskem obzorniku in Grajskih novicah -  ustvarjeno novo delovno mesto,1 zaposlena oseba,
 • zloženka (A4 format) o krožni učni Jurkovi pešpoti,
 • vzpostavljena facebook stran
 • postavljene označevalne table - 5 tabel, 
 • postavljena informativna tabla - 2 tabli, 
 • izvedene aktivnosti z nakupom ustrezne tematske opreme na sodelujočih osnovnih šolah, v vrtcu in v Bistrici ob Sotli,
 • pripravljeno gradivo za učne namene,
 • pripravljeno delovno gradivo za izobraževanje vodnikov,
 • posnet promocijski film o Lisci.

Kazalniki

Cilj 1.1: Ustvariti kakovostna delovna mesta

Kazalnik Število
Število novo ustvarjenih delovnih mest 1; zaposlen komunalni delavec

Cilj 2.1: Aktivirati potenciale za revitalizacijo podeželja:

Število novih programov ali storitev                                                                                                                                                                                                                                                                          4; pilotni projekt razpisa izbora medu za čebelarje, označena, v naravi obstoječa pot, v učno Jurkovo pešpot, vzpostavljen sistem izobraževanja za šole in za vodnike
Število vključenih proizvajalcev čebelarji (razpis za izbor medu)
Število vključenih prebivalcev 740 učencev, 10 učiteljev

Cilj 3.1: Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela

Kazalnik Število
Število izvedenih ukrepov                                                                             7 organiziranih delavnic na temo urejenosti okolja šol in vrtca
 

Cilj 4.2: Krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalcev

Kazalnik Število
Število neposredno vključenih v nove programe                                                                                250 otrok si bo ogledalo označeno, v naravi obstoječih poti, učno Jurkovo pešpot
 
Število novih ali izboljšanih programov                                                                                                                               2; označena, v naravi obstoječih poti, učna Jurkova pešpot na vrhu Lisce in prostor v Bistrici ob Sotli

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

kuvertaNaroči se na e-novice