Gumb išči|

Zapri iskalnik

Vsi projekti

2018–2021: Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti

Začetek projekta

25. 9. 2018

Zaključek projekta

28. 2. 2021

Vrednost

58.252,35 €

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki upravlja www.eu-skladi.si, potrjen kot ena izmed operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje.

Aktivnosti na projektu

Operacija z nazivom »Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti«, prijavitelja Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško s partnerji: Občina Krško, Občina Sevnica, Občina Bistrica ob Sotli in ZAVOD DOBRA DRUŽBA, v skupni višini 218.060,74 EUR, bo sofinancirana iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 149.288,49 EUR, zaključek operacije je predviden do 31. 12. 2020.

Vseslovenski problem so prazna mestna središča, ki so bila nekdaj bogata s svojo kulturno in obrtno dediščino in so številnim prinašala delovna mesta, saj so bile v »posel« vključene celotne družine (otroci, starejši, ženske), ki so delovali v vseh sferah delovanja obrtne in meščanske družbe. Tudi posavska mestna središča prinašajo podobno zgodbo, saj se je trend poslovanja obrtnikov, ki so pomenili življenje mesta, prenesel v trgovske centre, poslovne cone. Iz razloga problema praznih urbanih središč v posavski regiji smo se odločili za operacijo. Želimo vrniti življenje v mesta in ozavestiti lokalno prebivalstvo o pomenu ohranjanja kulturne in obrtne dediščine, z všečnimi aktivnostmi, ki bodo skozi projekt privabljale turiste.

Kot ozadje operacije navajamo, da v Posavju že dalj časa iščemo rešitve oživitve mestnih središč. Operacija predstavlja inovativno pobudo za oživljanje urbanih središč na način, da se vrnejo obrtniki, ki predstavljajo temelj gospodarske stabilnosti in razvoja, prinašajo nova delovna mesta in predstavljajo bogato kulturno-zgodovinsko dediščino urbanih središč Posavja. V operacijo bomo vključili mlade, starejše, ženske in spodbudili prebivalce k samooskrbi in ponovni uporabi. Na inovativen način bo spodbudila prihod turistov v mestna središča. Pomembnost operacije dokazuje tudi pripravljenost sodelovanja treh občin, gospodarskega sektorja in nevladne organizacije. Trajnost operacije bomo zagotovili tako, da bomo partnerji finančno in organizacijsko odgovorni za svoje rezultate. Z urejenimi prostori in oživitvijo obrti pa povečujemo število obiska v mestno jedro.

Cilji operacije

1)  Razviti medsektorsko povezavo in trženje obstoječih in novih turističnih produktov temelječih na kulturni dediščini, obrti, kulinarike

2)  Ustvariti podporno okolje obstoječim obrtnikom, podjetnikom, da izboljšajo svoj ekonomski položaj in potencial zaposlovanja

3)  Usposobiti prebivalstvo za manjša popravila in samooskrbo

4)  Ohraniti mestna središča, povečati njihovo atraktivnost in zaposljivost v njih

Operativni, kratkoročni cilji

1)  Dopolniti in povezati turistično ponudbo oz. ponudnike v mestnih središčih

2)  V  objektih kulturne dediščine na osnovi aplikativnih raziskav vzpostaviti nove inovativne vsebine, ki temeljijo na izvirnih doživetjih dediščine (doživljajsko animacijski lokal, prostor obrtnih storitev in ''popravi si sam'', spominki).

3)  Spodbuditi ponovno uporabo in lokalno samooskrbo na področju obrtnih storitev z vidika ciljev trajnostnega razvoja (delavnice, predavanja, vzpostavljen prostor za možnost popravljanja oblačil, obrtne storitve).

4)  Podpreti in usposobiti obstoječe in nove nosilce dejavnosti za razvoj oz. nadgradnjo ponudbe oz. širitev na nove ciljne skupine (delavnice za ponudnike, javne predstavitve, koordinacija ponudnikov v okviru javnih dogodkov v mestu).

5)  Ozavestiti o pomenu dediščine in ohranjanju življenja v mestnih jedrih najširšo regionalno javnost (javne predstavitve, predavanja, delavnice, medijski prispevki).

6)  Promovirati novo/nadgrajeno ponudbo v mestnih središčih novim ciljnim skupinam (kratki promocijski filmi v več jezikovnih enačicah, promocijskih dogodki v mestnih središčih)

Dolgoročni cilji

1)  Preprečitev degradacije in oživitev mestnih središč, ohranjanje kulturne dediščine.

2)  Povečan  obisk domačih in tujih gostov  v mestnih - urbanih središčih regije.

3)  Stabilna in učinkovita, medsektorska povezava in trženje turističnih ponudnikov in produktov  na področju turizma in kulturne dediščine.

4)  Ohranitev in razvoj novih delovnih mest, zlasti za mlade, ženske in starejše.

5)  Večja informiranost in pozitivni odnos do kulturne dediščine s strani lokalnega prebivalstva.

6)  Zmanjšanje negativnih vplivov na okolje (manj odpadkov zaradi ponovne uporabe).

7)  Širitev koncepta tudi na druga območja v Sloveniji.

Operacija bo bistveno prispevala k vsem splošnim ciljem Strategije LAS Posavje

1) Krepitev povezanosti med podeželjem in urbanimi središči bo dosežena zlasti z vključitvijo obrtnikov, rokodelcev in ponudnikov lokalne hrane – tako na posameznih javnih prireditvah, kot redni ponudbi v starih mestnih jedrih.

2)  Izboljšanje konkurenčne sposobnosti bo doseženo zlasti  na področju turizma, z novimi produkti in ponudbo v mestnih središčih.

3)  Z dodatnimi usposabljanji in vzpostavitvijo novih vsebin v objektih kulturne dediščine se zagotavljajo tudi nova delovna mesta in s tem povečuje stopnja zaposlenosti na območju LAS.

4)   Kot posledica višje zaposlenosti se izboljša tudi ekonomski in socialni položaj prebivalcev.

5)  Z novimi dejavnostmi se zagotavljajo viri za  učinkovito upravljanje objektov kulturne dediščine, prav tako pa s spodbujanjem ponovne uporabe tudi pozitiven vpliv na upravljanje z okoljem.

Glavne aktivnosti operacije

1)   Ureditev prostorov kulturne dediščine (doživljajski lokal, obrtne storitve, popravi si sam)

2)   Aplikativne raziskave za nadgradnjo turistične ponudbe povezane z dediščino (obrti preteklosti, oblačilni videz, kulinarika, zgodovinsko pohištvo, čolnarjenje)

3)   Razvoj programov turistične ponudbe (animacije, kulinarika, spominki, razstave, tehnični dnevi)

4)   Usposabljanja »popravi si sam«, zagon delovanja popravljalnice, tradicionalna plovila

5)   Izobraževanja s področja trženja nove ponudbe

6)   Povezovanje ponudnikov v mestnih središčih s ciljem oblikovanja skupne ponudbe in promocije

Opis aktivnosti po partnerjih

Operacija se bo izvajala v urbanih predelih Posavja, in sicer v naseljih, kot sledijo v nadaljevanju. V objektih kulturne dediščine oz. na območjih registrirane nepremične kulturne dediščine starih mestnih jeder. Lokacija izvajanja operacije je v nadaljevanju navedena posamezno za vlagatelja in partnerja.

Vodilni partner –  Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško

Aktivnost »Izvedba usposabljanj in delavnic na temo trženja produktov projekta« bomo izvajali v vseh urbanih središčih – naseljih regije Posavje oz. območja, ki ga pokriva LAS Posavje. Tako bo ta aktivnost izvedena v Krškem, Brežicah in Radečah. Aktivnost izvedena v Krškem bo prvotno namenjena za naselja: Krško, Leskovec pri Krškem, Senovo, Kostanjevica na Krki, Brestanica, Podbočje, Raka.

Aktivnost izvedena v Brežicah bo prvotno namenjena naseljem: Brežice, Artiče, Bistrica ob Sotli, Bizeljsko, Cerklje ob Krki. Aktivnost izvedena v Radečah, bo prvotno namenjena naseljem: Radeče, Sevnica, Boštanj.

Aktivnost oblikovanja novega oz. izboljšanega turističnega produkta je zastavljeno kot poseben turistični aranžma, ki bo na voljo kot poseben program turistom in bo vseboval skupek aktivnosti in produktov, razvitih skozi projekt (npr. ogled obrtne delavnice, obisk popravljalnice, čolnarjenje po Krki v tradicionalnih plovilih, okušanje starih jedi, ipd.) in bo pokrival naselja: Sevnica, Bistrica ob Sotli, Krško in Kostanjevica na Krki.

Aktivnost snemanja dokumentarnega filma »O obrti izdelave tradicionalnih plovil na reki Krki in kulturi čolnarjenja« se bo izvajala v naselju Kostanjevica na Krki. Prav tako se bo aktivnost izdaje knjige O obrti izdelave tradicionalnih čolnov« izvajala na podlagi raziskav v naselju Kostanjevica na Krki. Aktivnost izobraževalne delavnice o »Tradicionalnih plovilih« se bo izvedla v naselju Kostanjevica na Krki s možnostjo udeležbe vseh zainteresiranih iz celotnega Posavja.

Partner 1 –  Občina Krško:

Aktivnosti, ki so opredeljene pod točko 4 bomo izvajali na naslednjih lokacijah v naselju Krško – Občina Krško v območju mestnega jedra:

 • Za potrebe ureditve prostora v objektu kulturne dediščine v mestnem jedru mesta Krško in preureditve v doživljajski lokal bomo pripravili strokovne podlage za razvoj vsebin in animacij

 • Za ponudnike mestnega jedra in tudi širše bomo zasnovali oblačilni videz iz. 18 stoletja

 • Izvedli bomo raziskavo na temo jedi in pijač tipičnih za mestno jedro in Krško

 • Usposabljanje gostinskega osebja za doživljajske dogodke bo v prostoru ponudnika mestnega jedra

 • Ureditev novega atraktivnega doživljajskega lokala v objektu kulturne dediščine v mestnem jedru mesta Krško

 • Ureditev prostora »popravi si sam« z opremo za samopopravilo

 • Usposabljanja tečaj šivanja in »popravi si sam«

 • Izvedba delavnice na temo starokrških jedi in pijač

 • Izvedba dogodka starih obrti, jedi in pijač

Partner 2 – Občina Sevnica:

Občina Sevnica, mesto Sevnica (Objekt predstavlja kulturni spomenik - registrirano nepremično dediščino Sevnica - Trški dvorec, št. EŠD: 14754, ki se nahaja znotraj varovanega območja naselbinskega spomenika Sevnica - Staro mestno jedro, št. EŠD: 9280, nepremičnina parc. št. 29/5 k.o. Sevnica. Prav tako je celotno staro mestno jedro pod zaščito kulturne dediščine.)

Izvajale se bodo naslednje aktivnosti:

Ureditev razstavno - turističnega prostora v starem mestnem jedru (Predvidena je prenova prostorov objekta v lasti Občine Sevnica, ki se nahaja na naslovu Glavni trg 19, 8290 Sevnica,  na parceli  29/5 k.o. 1379 Sevnica. Navedeni prostori so najstarejša in najbolje ohranjena profana stavba v starem mestnem jedru Sevnice, ki s svojo mogočno maso sodi med njegove najkakovostnejše arhitekture. Obstoječi objekt ima status kulturnega spomenika, zato bo obnova strokovno zahtevnejša, saj spomeniškovarstvena stroka zahteva ohranitev oz. izvornost notranjega izgleda objekta z obnovitvijo njegove notranjosti, z ohranitvijo obstoječih materialov oziroma kvečjemu z nadomestitvijo le-teh z enakimi novimi materiali. Prenova obravnavanega prostora v gradbenem smislu predvideva v smislu nove funkcionalne tlorisne zasnove objekta predvsem: sanacijo vlage zidov in ometov, temeljev, sanacijo objekta v smislu potrebnih izboljšav in prilagoditev novi zasnovi prostorov, popolna zamenjava zunanjega in notranjega stavbnega pohištva, nova izvedba odvajanja komunalnih voda, delna sanacija propadlih stropov, zamenjava in dodelava obstoječih vodov elektro inštalacij, nova izvedba instalacij ogrevanja. V teh prostorih bi v nadaljevanju prirejali različne razstave in aktivnosti o obrti in podjetništvu. Staro mestno jedro je urbano območje, kjer se z aktivnostmi prednostno usmerjamo storitvam na področju turizma, kulture in kulturne dediščine),

Priprava razstave Po sledeh obrtništva v Sevnici, Lektoriranje in prevod besedila za razstavo, Tisk, oblikovanje in material za 11 panojev in 1 fototapeto (V obnovljenem delu razstavno – turističnega prostora, ki se nahaja v Trškem dvorcu, želi občina pripraviti razstavo z imenom Po sledeh obrtništva v Občini Sevnica. Obrtništvo ima v Sevnici zelo dolgo in bogato tradicijo. Sevnica je bila vse od 14. stoletja dalje eno najpomembnejših obrtno-trgovskih središč v Posavju s širokim zaledjem. Razstava bo časovno zajemala obrtništvo v razponu od srede 19. do srede 20. stoletja. Vsebinsko bo predstavila sestavo sevniškega prebivalstva, razširjenost in številčnost obrtnikov, njihovo vključenost v stanovske zadruge in združenja, obrtno šolanje in izpopolnjevanje, predvsem pa bodo predstavljene obrtne dejavnosti, s poudarkom na družinah, kjer se je več rodov ukvarjalo z isto dejavnostjo, oziroma, katerih nosilci so s delom, znanji in obsegom svoje dejavnosti vidneje izstopali. Predstavljene bodo predvsem naslednje obrtne dejavnosti: čevljarstvo, krojaštvo, šiviljstvo, ključavničarstvo, kleparstvo, mizarstvo, mlinarstvo, pekarstvo, mesarstvo, brivstvo-frizerstvo, urarstvo-zlatarstvo, lekarništvo in gostilničarstvo v povezavi z letoviščarstvom.

Priprava in izvedba 6 naravoslovnih dni na temo oživljanja mestnih središč s pomočjo obrti, Avtobusni prevoz za prevoz učencev na naravoslovni dan na ogled razstave ter dodatne vsebine, Pogostitev otrok ob naravoslovnem dnevu (Po urejenem prostoru in pripravljeni razstavi bomo povabili osnovne šole na naravoslovni dan  na temo oživljanja mestnih središč s pomočjo obrti, kjer si bodo ogledali razstavo Po sledeh obrtništva v Sevnici in staro mestno jedro).

Miza za ponudnike, Zložljive prodajne stojnice, Pogostitev ob dogodku v starem mestnem jedru in obisku razstave (V starem mestnem jedru za oživitev le-tega želi občina pripraviti 2 dogodka za širši krog obiskovalcev Za navedeno bomo uporabili nove stojnice in mize. Na dogodke pa želimo povabiti tudi obrtnike kot razstavljavce.  Navedene aktivnosti želimo peljati tudi v bodoče).

Partner 3 – Občina Bistrica ob Sotli

Občina Bistrica ob Sotli, naselje Bistrica ob Sotli (Objekt predstavlja kulturni spomenik - registrirano nepremično dediščino Bistrica ob Sotli – Gospodarska poslopja domačije Bistrica ob Sotli 17, št. EŠD: 28991, nepremičnina parc. št. 29/1 k.o. Kunšperk, stavba št. 97).

Izvajale se bodo naslednje aktivnosti:

Ureditev pomožnega prostor za izvajanje projekta "Urbana obrt" v objektu Gabronka, priprava programov ogledov Po poteh stare obrti in nabava električnih koles

V neposredni bližini občinske stavbe stoji objekt po imenu Gabronka. Po obstoječih podatkih je bil objekt zgrajen leta 1890. Na objektu so v tem času do danes izvajali razna vzdrževalna dela in prenove zaradi potreb uporabe posameznih prostorov.  V okviru zadnjih prenov so najprej v letih 2012-2013 na celotni stavbi obnovili zunanji fasadni ovoj: fasado, stavbno pohištvo in streho. V letu 2016-2017  pa so v okviru izvedbe gradbeno-obrtniških in instalacijskih del prenovili notranje prostore dela stavbe na V delu in srednji del stavbe.  S prenovo teh prostorov so pridobili  večnamenski prostor za potrebe  občine in lokalnih društev.

Predmet obdelave po tem projektu je ureditev pomožnega prostora v delu tretjega – Z dela stavbe za potrebe izvajanja projekta Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti “URBANA OBRT”, v katerem se bodo deponirala in polnila električna kolesa. Gradbeno obrtniško in instalacijsko se obdela  samo en prostor na SZ delu stavbe in ima samostojen vhod. Zidovi z vidnimi posledicami vlage so zidani v z betonskima zidakom z opečnimi vložki in so delno  ometani. Stropna konstrukcija je AB  plošča. Na tleh je neurejeno peščeno nasutje. Z izvajanjem ne bo posegov v konstrukcijo in se ne bo posegalo v obstoječe gabarite prostora.

Nova turistična ponudba, ki temelji na zgodbah preteklosti, povečuje število obiska mestnih in ostalih središč. V Bistrici ob Sotli bomo z izvedbo projekta zagotovili možnost ogleda še vedno delujočega obrtnika - kovača, ki se ukvarja z obrtjo, ki počasi drugod po Sloveniji že izumira. Želimo, da bi takšno obrt v kraju nekdo za njim tudi nadaljeval. Zato želimo nabaviti električna kolesa za eno družino, ki bi se lahko ob obisku Bistrice ob Sotli popeljala po območju starih obrti, si ogledala skozi projekt nastalo stalno kovaško razstavo ter med drugim obiskala tudi lokalnega kovača, ki bi z veseljem svoj poklic predstavil mlajši generaciji. Mladi premalo poznajo prednosti počasi izumirajočih poklicev. Na tak način bomo zagotovili prenos znanja in pomembnost ohranjanja stare obrti v kraju. V ta namen se bo pripravil program za obiskovalce, ki jim bo služil kot pomoč in vodilo skozi kraj in oglede po vnaprej določenih točkah stare obrti. Želimo, da obiskovalci pustijo parkiran avtomobil na parkirišču in se na oglede odpravijo z električnimi kolesi po pripravljenem programu »Po poteh stare obrti«. Na tak način bomo turiste zadržali v kraju daljši čas, s povečanim in stalnim obiskom, bo porasel tudi interes umestitve dejavnosti, ki bodo narekovale utrip središča Bistrice ob Sotli.

OBČINA BISTRICA OB SOTLI, NASELJE BISTRICA OB SOTLI

Občina Bistrica ob Sotli, naselje Bistrica ob Sotli, nepremičnina parc. št. 38/9 k.o. Kunšperk, stavba št. 570

Izvajale se bodo naslednje aktivnosti:

Popis, ureditev/obnova starega kovaškega orodja, priprava stalne razstave kovaškega orodja, vključno z opremo  in pogostitvijo ob odprtju razstave

V Občini Bistrica ob Sotli mnogo let zori ideja o muzeju kovaštva, saj je Občina pred leti dobila lastništvo nad eno od najstarejših kovačij z vso opremo v kraju. Stavba kovačije je neprimerna za obnovo, zato bomo pripravili stalno razstavo v obstoječem prostoru na kozolcu. Orodje je trenutno  shranjeno in zavarovano pred vremenskimi vplivi. Tekom projekta bomo popisali, uredili in obnovili staro kovaško orodje, nato pa bomo pripravili stalno razstavo. V ta namen bo nabavljena primerna oprema za razstavo. Ob odprtju razstave bo izvedena pogostitev.

OBČINA BISTRICA OB SOTLI, NASELJE BISTRICA OB SOTLI

Občina Bistrica ob Sotli, naselje Bistrica ob Sotli

Izvajale se bodo naslednje aktivnosti:

Priprava in izvedba 2 tehniških dnevov za OŠ na temo kovaške obrti

Po pripravljeni razstavi kovaškega orodja, bomo povabili osnovno šolo na tehniške dneve  na temo kovaške obrti, kjer si bodo ogledali delujočo kovačijo, s prikazom izdelave kovaških izdelkov ter novo stalno razstavo kovaškega orodja in izdelkov. Cilj je pri mladih povečati zanimanje za stare obrti in pokazati možnost samozaposlitve.

Izvedba dogodkov s prikazom starih obrti, nabava opreme zložljive prodajne stojnice, zložljive garniture, zložljive mizice

V trškem jedru Bistrice ob Sotli želi občina pripraviti 3 dogodke za širši krog obiskovalcev (tudi ranljive skupine: mladi in ženske). Na dogodke bomo kot razstavljavce povabili obrtnike. Cilj je povečati zanimanje za stare obrti in pokazati možnost zaposlitve/samozaposlitve in s tem povrniti življenje v trško jedro.

Za navedeno bomo uporabili nove stojnice, zložljive garniture mize/klopi in mizice.

Lokalna skupnost bo vključena v vse aktivnosti, razen v aktivnosti, ki se nanašajo na naložbe v opremo in ureditev prostorov.  V aktivnosti informiranja in obveščanja bo vključena posredno in sicer z rezultati te aktivnosti. Ostale projektne aktivnosti so namenjene predvsem lokalni skupnosti/prebivalcem.

4. Partner 4 – Zavod Dobra družba

Promocijske dogodke v projektu bomo izvajali na območjih: mesto Krško, naselje Bistrica ob Sotli, mesto Sevnica, mesto Brežice. Dogodki bodo pripravljeni na način, da se jih bo lahko udeležila širša lokalna skupnost, pri pripravi posameznega dogodka se bomo trudili vključiti tudi lokalne nevladne organizacije, ki bodo lahko aktivno so prispevale k vsebini dogodka.

 

Rezultati operacije

Rezultat začetna vrednost na datum načrtovana vrednost 2 leti po zaključku operacije*
število deležnikov na lokalni ravni, ki so vključeni v izvajane operacije (projektov CLLD) 0 21. 6. 2018                      8
število prebivalcev, na katere vpliva izvajanje operacije 0 21. 6. 2018       500
število podprtih partnerstev 0 21. 6. 2018       3
število atraktivno urejenih prostorov kulturne dediščine oz. mestnih središč 0 21. 6. 2018       4
ševilo novo razvitih programov turistične ponudbe (animacije, kulinarika, spominki, razstave, tehnični dnevi) 0 21. 6. 2018       5
število izdelanih oblačilnih videzov 0 21. 6. 2018       2
število novih oz. izboljšanih turističnih produktov 0 21. 6. 2018       1
število izvedenih izobraževanj o obrti, programih animacij, kulinarike in trženja 0 21. 6. 2018       6
število neposredno vključenih v izobraževanja 0 21. 6. 2018       50
število izvedenih dogodkov v mestnih središčih 2 21. 6. 2018       17
število izdelanih promocijskih filmov in skupnih spominkov 0 21. 6. 2018       502

*Opombe:

 • Vključeni deležniki v izvajanje operacije so: lokalne skupnosti, ponudniki mestnih središč, obrtniki, gostinci, upravljavci kulturne dediščine, društva, nevladne organizacije, podjetja, ponudniki turističnih storitev.
 • Število prebivalcev: udeleženci izobraževanj, tehnični dnevi, dogodki, posveti, razstave.
 • Podprta partnerstva v Krškem -1,  v Sevnici - 1, v Bistrici ob Sotli -1
 • Urejeni prostori: Krško – 2, Sevnica – 1, Bistrica ob Sotli – 1.
 • Različna ponudba urbanih središč, animacije, kulinarika, spominki, razstave, tehnični dnevi).
 • Višji srednji sloj prebivalcev - 1 in eden za nižji srednji sloj prebivalcev iz 18. stoletja.
 • 1 nov. oz. izboljšan integriran turistični produkt.
 • Izobraževanje se nanašajo na animacije, obrtna znanja, kulinarike in trženje.
 • Vključeni v vsa izobraževanja.
 • Krško - 3, Sevnica - 2,  Bistrica ob Sotli – 9, Brežice – 1, Kostanjevica na Krki – 2.
 • 2 promo filma in 500 skupnih promocijskih spominkov 

Kazalniki

Cilj Kazalnik Število
Cilj 1.1: Ustvariti kakovostna delovna mesta Št. novo ustvarjenih delovnih mest  
  Št. usposobljenih nosilcev dejavnosti 20
Cilj 1.2: Krepiti pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih Št. novih produktov ali storitev 1
  Št. usposobljenih nosilcev dejavnosti 20
  Št. vzpostavljenih partnerstev 3
Cilj 3.1: Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela Št. vključenih v aktivnosti ozaveščanja 500
  Št. izvedenih ukrepov  
  Št. novih okoljskih rešitev  
Cilj 3.2: Ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS Št. izvedenih ukrepov  
  Št. novih vsebin in programov  
  Št. vključenih v aktivnosti ozaveščanja  
Cilj 4.1: Izboljšati pogoje za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo Št. izboljšanih ali novih programov  
  Št. vključenih iz ranljivih skupin 50
  Št. vzpostavljenih partnerstev  
Cilj 4.2: Krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalcev Št. neposredno vključenih v nove programe  
  Št. novih ali izboljšanih programov  

*Opombe:

 • Usposobljeni nosilci dejavnosti: vključeni v vsa izobraževanja: obrtna znanja, trženje, program animacij
 • Nov oz. izboljšan integriran turistični produkt, ki vključuje: ogled, doživljajske zgodbe in obrtna znanja prostorov kulturne dediščine, animacije za obiskovalca, kulinarične dobrote in pijače ter tudi nastanitve.
 • Usposobljeni nosilci dejavnosti z novimi kompetencami in znanjem na področju obrti, programov animacij in trženja.
 • Vzpostavljena partnerstva v Krškem -1,  v Sevnici - 1, v Bistrici ob Sotli -1.
 • Obiskovalci in vsi ostali vključeni v predstavitvene dogodke, ki vključujejo pomen uporabe naravnih materialov in ponovne uporabe (popravi si sam).
 • Vključenih v izobraževanja in posvete.

 

 

 


kuvertaNaroči se na e-novice