Gumb išči|

Zapri iskalnik

Vsi projekti

2020–2022: Centri interpretacije zavarovanih območij

Začetek projekta

1. 1. 2020

Zaključek projekta

31. 12. 2022

Vrednost

205.345,84 €

Aktivnosti na projektu:

fb-zelena  LAS Posavje                 Spletna stran: LAS Posavje

Splošni opis

Izbrani projekt sodelovanja »Centri interpretacije zavarovanih območij« je LAS Posavje pripravil v partnerstvu skupaj s tremi slovenskimi LAS: LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS s Ciljem, LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in s partnerji z območja LAS Posavje: RRA Posavje, Občina Sevnica in Javni zavod Kozjanski park. 

Projekt je bil odobren v okviru 5. javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) – za podukrep 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja operacij sodelovanja lokalnih akcijskih skupin«. MKGP je na navedenem razpisu odobril devet projektov sodelovanja LAS v skupni vrednosti 3.019.506,52 EUR. Partnerji projekta »Centri interpretacije zavarovanih območij« so skupaj zaprosili za 390.178,46 EUR sofinanciranja, od tega bo za izvedbo projekta na območju LAS Posavje s strani sklada EKSRP namenjenih 99.999,42 EUR.

Okoljski projekt, katerega rdeča nit je povezovanje štirih zavarovanih območij narave ter ozaveščeno izkoriščanje potencialov narave dediščine za trajnostni razvoj in krepitev perspektivne turistične dejavnosti, se bo pričel izvajati v začetku leta 2021. Izvedba bo trajala dve leti, predvidoma do konca leta 2022. Partnerji projekta bodo skupaj in vsak na svojem območju skrbeli za ozaveščanje o pomenu varovanja okolja in narave, izdelali bodo načrt interpretacije zavarovane narave z itinerarji za različne ciljne skupine in z investicijami uredili t. i. interpretacijske točke zavarovanih območij. Posavju bo projekt prinesel pomembno pridobitev, t. j. ureditev namestitvenih kapacitet v Tončkovem domu na Lisci, kjer bodo kot aktivnost projekta izvedeni tudi novi naravoslovni dnevi za učence posavskih osnovnih šol. Z ureditvijo sob v Tončkovem domu se hkrati povečuje dostopnost izobraževalnih, rekreativnih in turističnih vsebin tudi za vse ostale prebivalce in obiskovalce območja LAS Posavje.

Upravičenci do sredstev z območja LAS Posavje:

 • LAS Posavje (RRA Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje),
 • Občina Sevnica,
 • Javni zavod Kozjanski park.

Za vsebino je odgovoren LAS Posavje. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja Podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Aktivnosti operacije

 1. DP1 Koordinacija in vodenje operacije
 2. DP2 Organizacija in izvedba strokovnih ogledov vključenih zavarovanih območji narave ter prenos in implementacija znanja med območji
 3. DP3 Organizacija in izvedba lokalne prireditve znotraj vključenih LAS – povezovanje ponudnikov
 4. DP4 Priprava skupnih načrtov interpretacije narave – akcijski načrt in itinerarji
 5. DP5 Investicijske ureditve interpretacijskih točk v naravi in v objektih v vključenih zavarovanih območjih narave
 6. DP6 Promocija operacije

Prispevek operacije k doseganju ciljev (SLR)

Cilji iz SLR LAS Posavje:

Cilj 2.1 – aktivirati potenciale za revitalizacijo podeželja:

Prispevek operacije k doseganju ciljev iz SLR: Z investicijo – ureditev namestitvenih kapacitet v Tončkovem domu na Lisci (ureditev 1 etaže v nadstropju) se povečuje dostopnost izobraževalnih, rekreativnih in turističnih vsebin za prebivalce območja LAS Posavje. Z vzdrževalnimi deli na objektu se bodo pridobili kvalitetni notranji prostori, ki jih bodo koristile predvsem šole, za izvedbo izobraževalnih, naravoslovnih dni na Lisci. S celostno investicijo se obnavlja objekt, ki bo na voljo tudi za širšo rabo, npr. v turistične namene, kar pomembno vpliva na razvoj podeželskega območja LAS Posavje. Podeželje s tem tudi oživljamo, delamo privlačno za bivanje ter ga povezujemo z urbanimi središči.

Kazalniki:

 1. novi programi ali storitve: 1 (nove namestitvene kapacitete na Lisci),
 2. št. vključenih prebivalcev: 10.

Cilj 3.2- Ohranjanje naravne in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS: 

Prispevek operacije k doseganju ciljev iz SLR: Z operacijo prispevamo k doseganju cilja ohranjanja naravne in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS. Z razvojem novih programov, vzpostavitvijo interpretacijske točke o varovanem območju narave, z vključevanjem prebivalstva v aktivnosti projekta, skozi katere bomo krepili ozaveščanje o varovanju narave in okolja, ter z razvojem trajnostne/ zelene turistične ponudbe v biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje, na območju Lisce, povečujemo sinergijo med ohranjanjem narave in vključevanjem narave kot potenciala za gospodarski razvoj območja.

Kazalniki

 1. vključeni v ozaveščanje o varovanju narave: 80 (preko sporočil za medije, novinarske konference , udeleženci na strokovnih ekskurzijah),
 2. nove vsebine ali programi: 1 (nov načrt interpretacije zavarovanih območij narave).

Cilj 4.1 – Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih ciljnih skupin: Z operacijo omogočamo boljše vključevanje vsaj treh ranljivih ciljnih skupin v družbo, in sicer mladih, starejših in žensk. Z novimi programi ustvarjamo močnejše podporno okolje za aktiviranje različnih skupin prebivalcev in njihovo aktivno vključenost v družbo. Z novo ponudbo krepimo pogoje za večje zadovoljstvo prebivalcev in dvig kakovosti življenja.

Kazalniki

 1. vključene osebe iz ranljivih ciljnih skupin: 280 +10 (šolski otroci, starejši, ženske),
 2. izboljšani ali novi programi in storitve: 2 (* nov program = naravoslovni dnevi za šolske otroke; **nov program = itinerar interpretacije zavarovane narave za starejše).

Neposredni rezultati - skupne aktivnosti

1. Izvedba kulinaričnih delavnic

V vseh vključenih območjih se bodo izvajale delavnice. Preko teh delavnic se bo vzpostavilo mreženje med različnimi udeleženci (iz različnih LASov), pridobila se bodo nova znanja, hkrati pa se bo na nevsiljiv in všečen način približalo širši javnosti pomen zavarovanih območjih. Preko promocije teh delavnic se bo namreč posredovalo tudi vizijo projekta, ki je v povezovanju človeka in narave in zavedanja pomena ohranjanja narave za ljudi.

2. Strokovni ogledi na terenu in izobraževalne delavnice na vključenih območjih

Rezultat teh aktivnosti je prav prenos znanja in dobrih praks med vključenimi območji. Vključeni deležniki so nemalokrat skrbniki naravne in kulturne dediščine na območjih in bodo ta znanja posredovali tudi v širše okolje. Pomembno je doživeti naravo, jo občutiti in ta pozitivna izkustva ponesti naprej. Preko dobrih praks (predvsem s področja interpretacije zavarovanih območji) se bodo ta znanja prenesla v nova okolja.

3. Lokalne prireditve

Neposredni rezultat organizacije in sodelovanja na lokalnih prireditvah bodo nova mreženja ponudnikov pa tudi drugih deležnikov, udeležencev na lokalnih prireditvah. Izboljšanje možnosti trženja produktov, izdelkov in storitev se z mreženjem in skupnim trženjem še poveča. Lokalne prireditve so zasnovane tako, da poudarjajo trajnostno rabo naravnih virov za izdelke, produkte in storitve, ki so namenjene širšemu krogu (najprej lokalnih ) potrošnikov.

Na lokalnih prireditvah se bodo izvajale tudi predstavitve zavarovanih območjih preko info točke zavarovanih območji narave.

4. Načrt interpretacije in itinerariji

Skupni načrt interpretacije narave zavarovanih območji bo pomemben doprinos k vključevanju zavarovanih območji narave v ponudbo, ki bo sledila trajnostni rabi naravnih virov. Itinerariji pa bodo aplikacija oz. bodo dejansko udejanjili načrt interpretacije za posamezne ciljne skupine. Torej se bo iz teoretičnega znanja pridobilo uporabna orodja, ki bodo odprla nove možnosti za izvajanje dejavnosti in tako približale izkustva narave prebivalcem in obiskovalcem zavarovanih območji narave.

5. Investicije

Vsa območja bodo izvedle investicije. Neposredni rezultat teh investicij pa bo izboljšano stanje na področju interpretacije narave na zaščitenih območjih, večje vključevanje različnih ciljnih skupin in povečane možnosti za trženje novih storitev v povezavi z interpretacijo narave v zavarovanih območjih narave.

Konkretno neposredni rezultati za LAS Posavje:

Partnerstvo LAS Posavje sestavljajo 4 upravičenci: LAS Posavje, Regionalna razvojna agencija Posavje, Občina Sevnica in Javni zavod Kozjanski park (upravljalec Biosfernega območja Obsotelje in Kozjansko). Navedeni smo v projekt sodelovanja pristopili z zavedanjem, da je varovanje in ohranjanje narave ključno za naš vsakdan in za našo prihodnost, hkrati pa se zavedamo tudi, da je lahko ravno naša naravna dediščina tudi naša priložnost za rast in razvoj.

Območje LAS Posavje se deloma nahaja v Biosfernem območju Obsotelje in Kozjansko, ki je bilo kot posebno območje varovane narave razglašeno leta 2010 s strani MAB Unesco. Program Man and Biosphere/Človek in biosfera izpostavlja posebnost biosfernih območij, saj slednja vzpostavljajo pozitiven odnos in enakovredno partnerstvo med človekom in naravo. V biosfernih območjih zavarovana narava torej ni nujno pomembnejša od uravnoteženega gospodarskega razvoja. Prav zato so ta območja zanimiva in drugačna, prebivalcem pa ponujajo številne priložnosti. Unescovo priznanje nedvomno prinaša izjemno promocijsko prednost in prepoznavnost ter edinstven potencial, ki ga v Posavju zagotovo še nismo dovolj izkoristili.

Z operacijo sodelovanja LAS Posavje sledi skupnemu povezovanju zavarovanih območij narave in 4 LAS, ohranjanju narave s prenosom dobrih praks, hkrati pa z investicijo in specifičnimi aktivnostmi na lastnem območju Lisce izkorišča edinstven naravni potencial regije. Pomembno je poudariti, da ta potencial izkoriščamo na ozaveščen način, saj s premišljeno izvedbo aktivnosti sami varujemo naravo, hkrati pa krepimo tudi zavedanje naših prebivalcev o pomenu varovanja okolja in narave – še posebno mladih, šolskih otrok, katerim je naložba (ureditev namestitvenih kapacitet Točkovega doma na Lisci in vzpostavitev interpretacijske točke zavarovane narave) tudi prednostno namenjena. Prav tako bo operacija LAS Posavju prinesla nove možnosti za povezovanje ponudnikov in skupno trženje lokalnih proizvodov, z ogledi dobrih praks in implementacijo praktičnih rešitev pa bomo vsi skupaj poskrbeli za dragoceno izmenjavo znanj in izkušenj. Operacija prav tako krepi promocijo območja LAS Posavje in Biosfernega območja Obsotelje in Kozjansko.

Namen operacije je torej varovati naravno dediščino ter vsaj delno na ozaveščen način izkoristiti obstoječ potencial območja - geografsko lego Lisce znotraj Biosfernega območja Obsotelje in Kozjansko) za:

 • trajnostni razvoj in trajnostno upravljanje z viri in naravno ter kulturno krajino
 • krepitev perspektivne turistične dejavnosti in ponudbe v Posavju,
 • ozaveščanje prebivalstva o pomenu varovanja okolja
 • spodbujanje ekološkega, trajnostno naravnanega sadjarstva (kmetijstva)
 • ohranjanje vitalnosti in privlačnosti podeželja ter povezovanje podeželja z urbanimi središči
 • izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja prebivalcev (nove možnosti zaposlovanja v perspektivnih dejavnostih in povezovanje ponudnikov lokalnih izdelkov)
 • spodbujanje lokalno pridelane hrane, sonaravnega, zelenega turizma
 • dvig kakovosti življenja prebivalcev
 • promocijo območja LAS Posavje in Biosfernega območja Obsotelje in Kozjansko.

Operacija je inovativna na območju LAS Posavje, saj Posavje interpretacijske točke zavarovane narave še nima, hkrati pa so lahko nekatere zastavljene aktivnosti tudi prenosljive na druge slovenske regije in v tujino.

Vrednost in opis investicije za Občino Sevnica

Vrednost projekta za Občino Sevnica znaša 205.345,85 EUR, od navedenega zneska je zaprošena višina sofinanciranja 85.506,24 EUR.

1. faza
DS  2: ORGANIZACIJA IN IZVEDBA STROKOVNIH OGLEDOV VKLJUČENIH ZAVAROVANIH OBMOČIJ NARAVE  ter PRENOS IN IMPLMENTACIJA ZNANJA MED OBMOČJI
Izvedba kulinarične delavnice z vključenim materialom - PRIPRAVA IDRIJSKIH JEDI (prenos iz Idrije, implementacija v Posavju)
Izvedba kulinarične delavnice z vključenim materialom - PRIPRAVA JEDI IZ JABOLK (prenos iz Podsrede, implementacija v Posavju)
DS  3: ORGANIZACIJA IN IZVEDBA LOKALNE PRIREDITVE ZNOTRAJ VKLJUČENIH LAS - POVEZOVANJE PONUDNIKOV
Oblikovanje in nakup  Roll up stojala za razstava
DS  5: INVESTICIJSKE UREDITVE INTERPRETACIJSKIH TOČK V NARAVI IN V OBJEKTIH V VKLJUČENIH ZAVAROVANIH OBMOČJIH NARAVE
Investicijske ureditve interpretacijskih točk v objektih - Tončkov dom na Lisci: INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA
DS  6: PROMOCIJA OPERACIJE (promocijska aktivnost v skladu z Uredbo CLLD 35. člen)
Izvedba pogostitve na Lisci ob novinarski konferenci

 

2. faza
DS  4: PRIPRAVA SKUPNIH NAČRTOV INTERPRETACIJE NARAVE – AKCIJSKI NAČRT in ITINERARIJI
Pilotna izvedba programov /itinerarjev v LAS Posavje - pogostitev
Pilotna izvedba programov /itinerarjev - prevoz s kombijem vse LAS
Pilotna izvedba programov /itinerarjev v LAS pri dobrih ljudeh - pogostitev
Pilotna izvedba programov /itinerarjev v LAS s CILjem - pogostitev
Pilotna izvedba programov /itinerarjev v LAS Obsotelje in Kozjansko - pogostitev
DS  5: INVESTICIJSKE UREDITVE INTERPRETACIJSKIH TOČK V NARAVI IN V OBJEKTIH V VKLJUČENIH ZAVAROVANIH OBMOČJIH NARAVE
Pogostitev ob izvedbi naravoslovnih dni za 6 posavskih šol na Lisci
Avtobusni prevoz za otroke  6 posavskih šol ob izvedbi naravoslovnih dni za na Lisci
DS  6: PROMOCIJA OPERACIJE (promocijska aktivnost v skladu z Uredbo CLLD 35. člen)
Nakup USB ključov - 16GB z laserskim graviranjem

Opis investicijske ureditve interpretacijskih točk v objektih - Tončkov dom na Lisci:

Investicijsko vzdrževalna dela

V sklopu investicijsko-vzdrževalnih del je na naslovu Podgorica 36, 8290 Sevnica, je predvidena preureditev prostorov v obstoječem objektu Tončkov dom, lociranem na parc. 5/31, 5/32, k.o. 1361- Podgorje. Predvidena je preureditev prostorov v etaži nadstropja. Objekt je v lastništvu Občine Sevnica in je lociran na Lisci – enem najvišjih vrhov Posavja, ki se ponaša z dolgoletno planinsko, turistično in športno tradicijo.

948 m visoka Lisca se nahaja znotraj biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje in ima izjemen potencial za razvoj turizma, malega gospodarstva, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podeželju ter za zaposlitvene možnosti v ožji in širši regiji. Lisco odlikujejo raznolike naravne danosti, primerne za izobraževalne namene. Ponaša se z raznovrstno botaniko, pestro favno (ogrožene vrste nevretenčarjev, posebni metulji, jelenjad, druge gozdne živali) ter daje zanimive in privlačne možnosti za raziskovanje na področju astronomije, zvezdoslovja in radioamaterstva. Na Lisci je bil na podlagi Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot podeljen status naravne vrednote državnega pomena. Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike Slovenije. Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. To so geološki pojavi, minerali in fosili ter njihova nahajališča, površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske in tesni ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina in oblikovana narava.

Opis posegov obravnavane etaže: NADSTROPJE:

 • odstranitev posameznih predelnih sten,
 • demontaža/odstranitev dotrajanega stavbnega pohištva v vseh prostorih,
 • zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva v vseh prostorih;
 • demontaža sanitarne opreme v celotni etaži;
 • odstranitev finalnih tlakov v celotni etaži, razen lesenega tlaka v predelu stopnišča;
 • izvedba lahkih predelnih sten deb. 15 cm,
 • izvedba novih tlakov v celotni etaži, razen na stopnišču, kjer se les ustrezno obnovi,
 • s preureditvijo posameznih prostorov se zagotovi 10 sob, od tega dve z možnostjo združitve. Izmed desetih se v šestih sobah zagotovijo celostne sanitarije. V primeru štirih sob, kjer le-te  niso zagotovljene (zagotovljeno je umivanje in tuširanje), se uredijo in zagotovijo skupne sanitarije, dostopne iz skupnega hodnika;
 • izdelava novega stavbnega pohištva v celotni etaži;
 • nova lesena balkonska ograja,
 • predelava in posodobitev strojnih in elektro instalacij.
 • S preureditvijo prostorov se v etaži formirajo prijazni prostori za namen uporabe objekta Tončkov dom. Po posegih je predvideno kompletno očiščenje vseh vertikalnih in horizontalnih površin, tako v notranjosti kot tudi zunaj nje.

Ključno je tudi to, da se bo z navedeno investicijo ustvarilo prihranke pri ogrevanju objekta, saj bo zamenjano tudi zunanje stavbno pohištvo. Z izvedbo investicije se ohranja in obnavlja Tončkov dom, priljubljena planinska, pohodniška in izletniška postojanka tik pod vrhom Lisce, s katerim bo možno nadaljevati in nadgraditi programsko dejavnost v in ob objektu. S programi, ki se že in se bodo tudi v prihodnje izvajali v Tončkovem domu se objekt vključuje v trajnostno rabo, ki je skladna s potencialom razvoja drugih programov in dejavnosti, npr. z izobraževalnimi dejavnostmi, z zelenim/trajnostnim turizmom, z ozaveščanjem o pomenu varovanja in ohranjanja narave, itd.

Cilji skupne operacije

Povezovanje zavarovanih območij narave in ohranjanje narave s prenosom dobrih praks vključenih območij ter implementacijo praktičnih rešitev.

V času, ko se spoprijemamo z vedno večjim uničevanjem okolja, narašča tudi potreba po ozaveščanju ljudi o pomenu varstva narave. Ob tem se moramo nujno zavedati, da z varstvom narave posredno varujemo tudi sebe. Pogosto pozabimo, da ob ohranjanju biotske raznovrstnosti prispevamo tudi k razvoju lokalnih skupnosti ter varovanju kulturne dediščine.

Za vrste, katerih velikost populacij upada, ter habitate in ekosisteme, katerih površina se zmanjšuje, imamo v Sloveniji uvedene posebne varstvene ukrepe. Nanašajo se na neposredno varstvo vrst in osebkov (prepovedano ali omejeno je uničevanje, trganje, nabiranje, lov …), na ravnanja znotraj območij (dovoljena je le omejena kmetijska raba, omejena sečnja …) in na ustanavljanje fizično-geografskih enot, kjer naj bi varovanje biotske raznovrstnosti imelo prednost pred drugimi rabami. Takšna območja imenujemo zavarovana območja narave. In prav takšna območja, zavarovana območja narave, želimo v partnerski operaciji povezati in nadgraditi njihove vsebine.

Zavarovane imamo nekaj manj kot 15 odstotkov površine slovenskega ozemlja, velik del ima upravljavca, ki skrbi za upoštevanje zakonov in upravljanje z naravnimi viri. V Sloveniji smo ob tem sprejeli tudi evropski sistem varovanja narave. Povsod, kjer so izpolnjena stroga numerična merila ogroženosti vrst in habitatov na ravni Evrope, smo, kakor vse države članice EU, ustanovili območja Nature 2000. Evropski pravni red nas zavezuje, da v njih vzdržujemo razmere, ki bodo zagotavljale ohranjanje zatečenega stanja ali ga celo izboljšale. V Sloveniji pa so 4 območja vključena tudi v svetovno mrežo MAB, ki obsega že 651 območij v kar 120 državah sveta. Man and the Biosphere Programme (MAB) program Človek in Biosfera je medvladni raziskovalni program UNESCA (organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation; v nadaljnjem besedilu: UNESCO MAB), ki poteka že od leta 1971. Njegov cilj je vzpostaviti ravnovesje odnosa med človekom, naravo in kulturnim izročilom. Razglašena biosferna območja predstavljajo vzorčne primere za uresničevanje trajnostnega razvoja na lokalni, nacionalni in globalni ravni.

V Sloveniji so bila do leta 2018 opredeljena štiri biosferna območja UNESCO MAB, ki pomenijo dodatno raven ohranjanja narave, ki poudarja poseben pristop na tem področju, in sicer:

 • Biosferno območje Julijske Alpe je bilo opredeljeno leta 2003. Osrednje in robno območje obsega Triglavski narodni park, prehodno območje pa širši del Julijskih Alp.
 • Biosferno območje Kras je bilo opredeljeno leta 2004. Obsega Regijski park Škocjanske jame z vplivnim območjem in celotno območje občine Divača.
 • Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje vključuje širše območje Kozjanskega parka. Na seznam je bilo vključeno leta 2010.
 • Biosferno območje Mura je bilo razglašeno leta 2018. Na območju se nahaja največji slovenski poplavni gozd, je gnezdišče belorepega orla in črnih štorkelj. Veliko je 700 km2 in je edino na svetu, ki se nahaja v 5 državah (Sloveniji, Avstriji, Madžarski, Hrvaški in Srbiji).

V operaciji povezujemo dve MAB UNESCO območji (Kozjansko in Obsotelje ter Mura) in dve zavarovani območji narave: Krajinski park Zgornja Idrijca in Planinsko polje. Območje Planinskega polja bo vključeno samo kot opazovalec oz. izvedle so bodo pripravljalne aktivnosti, ki bodo omogočale nadaljnji razvoj zaščitnega območja. Naj dodamo, da tri MAB UNESCO območja (Julijske Alpe, Kras ter Kozjansko in Obsotelje) že izvajamo operacijo, odobreno na podukrepu 19.3 »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem«, zato nadgradnja povezovanja pomeni tudi trajnost in prenos pridobljenih znanj omenjene operacije.

Vsi vključeni partnerji (upravljavci zavarovanih območij in ključni deležniki), se zavedamo pomena ohranjanja biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravne dediščine in kulturne krajine, zato smo se odločili, da skozi projekte aktivnosti zagotovimo izmenjavo izkušenj in pridobivanje novih znanj ter izvedemo njihovo implementacijo na območju vključenih LAS. Biosferno območje Mura, ki je bilo razglašeno leta 2018, tako želi prenesti dobre praske upravljanja in animacije lokalnega prebivalstva od Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, ki je na seznamu že od leta 2010. Ostali dve pridruženi zavarovani območji narave Planinsko polje in Krajinski park Zgornja Idrijca (obe na območju LAS s Ciljem) – želita slediti načelom biosfernih območij in na srednji rok tudi sami zagotoviti pogoje za oddajo vloge za vpis na seznam MAB območij, v začetni fazi pa prenesti dobre prakse dveh vključenih MAB območij in jih implementirati na svojem območju. Delovanje Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje zagotovo velja za primer dobre prakse ohranjanja naravne dediščine in njenega vključevanja v turistično ponudbo ter sobivanja z lokalno skupnostjo, kar je tudi glavni cilj preostalih dveh vključenih območij.

Z operacijo tako predvsem sledimo načelom/funkcijam MAB območij: ohranjanje biotske raznovrstnosti, spodbujanje trajnostnega gospodarskega razvoja ter omogočanje in podpora raziskavam, izobraževanju in osveščanju, ki se nanašajo na ohranjanje narave in trajnostni razvoj.

Za doseganje ciljev je posebej pomembno vključevanje lokalnih skupnosti v upravljanje, kar bomo dosegli z aktivnim vključevanjem (predvsem ranljivih) ciljnih skupin v projektne aktivnosti. Tako biosferno območje kot tudi zavarovano območje narave je za lokalne skupnosti in državo posebna ter prepoznavna blagovna znamka. Ne prinaša novih obvez, ponuja pa sodelovanje, povezovanje in izmenjavo izkušenj, vpis na seznam MAB območij in celo prepoznavnost na svetovni ravni.

Operacija temelji na skupnih ciljih: medsektorskem povezovanju partnerjev znotraj celotne mreže partnerstva LAS, razvoju novih, inovativnih, na trajnostni rabi naravnih virov temelječih produktov, storitev, programov. S skupnimi aktivnostmi operacije želimo vzpostaviti trajno sodelovanje vključenih zavarovanih območij narave, ponudnikom iz vključenih LAS zagotoviti skupen nastop na trgu, s poudarkom na udeležbi na prireditvah, ki posebej zagovarjajo pomen ohranjanja naravnih virov in biotske raznovrstnosti. Vzpostaviti želimo izmenjavo znanj in izkušenj med vključenimi LAS, predvsem na področju trajnostnega ohranjanja narave, spodbuditi pridobivanje novih znanj in s pomočjo implementacije na območju vključenih LAS zagotoviti trajne rešitve, ki bodo pomembno vplivale na kvaliteto življenja vključenih območij in spodbudili zavedanje o pomembnosti ohranjanja kulturne krajine za prihodnje rodove.

Z novimi produkti v operaciji želimo na inovativen način predstaviti naravno dediščino in pomen zavarovanih območij narave, hkrati pa z njimi obogatiti tudi turistično ponudbo posameznega lokalnega območja ter vzpostaviti celovito mrežo tematskih produktov znotraj 4 vključenih LAS.

Z izvedeno operacijo prispevamo k ohranjanju okolja in naravne dediščine, na eni strani z investicijami, ki interpretirajo naravo ter tudi opozarjajo na njeno napačno in dobro rabo, in tudi v promocijskih in izobraževalnih aktivnostih operacije. Investicijska vlaganja (naložbe) v sklopu partnerske operacije pa vključujejo tudi OVE in URE.

Operacija je bila zasnovana s pomočjo vseh vključenih LAS in širše delovne skupine upravičencev znotraj posameznega LAS. Za dosego zastavljenih ciljev smo v partnerstvu zasnovali skupne aktivnosti, pri izvedbi katerih sodelujejo vsi vključeni partnerji LAS. Hkrati pa smo zaradi specifik posameznega območja dopustili tudi specifične aktivnosti, ki zagotavljajo najbolj optimalno izvedbo operacije za dosego končnega cilja – ohranjanje naravne dediščine in biotske raznovrstnosti.

Operacija vključuje različne ciljne skupine, s posebnim poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah. Njim smo namenili posebno pozornost, zato bomo posebej za njih razvili programe/itinerarje znotraj posameznega LAS ter jih pilotno izvedli prav z njimi in tako zagotovili najboljšo vrednotenje programa/itinerarja, ki ga bomo po pilotni izvedbi in evalvaciji po potrebi tudi prilagodili.

Z operacijo želimo povezati »naravo in ljudi«, saj menimo, da samo temelji na dveh sistemih, naravi in človeku, ki sta neločljivo prepletena in ju ohranjamo takšna, kakršna sta, vodijo do uspeha.

Aktualnim aktivnostim projekta "Centri interpretacije zavarovanih območij" lahko sledite na spletni in Facebook strani LAS Posavje.


kuvertaNaroči se na e-novice