Gumb išči|

Zapri iskalnik

Vsi projekti

Gradnja nove Osnovne šole Ane Gale Sevnica

Začetek projekta

4. 8. 2022

Zaključek projekta

4. 2. 2024

Vrednost

4.031.260,75 €

 

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Eko sklad. 

Finačna konstrukcija projekta: 
Občina Sevnica prispeva 2.647.737,84 €
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje prispeva 1.096.897,00 €
Eko sklad prispeva 286.626,00 €

Izvajalec: Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d.


Potek projekta

pričetek gradnje, september 2022

gradnja OŠ Ane Gale_pričetek_01.JPG   gradnja OŠ Ane Gale_pričetek.JPG 

november 2022:

gradnja OŠ Ane Gale_nov 2022_02.JPG   gradnja OŠ Ane Gale_nov 2022-01.JPG 

februar 2023:

gradnja OŠ Ane Gale_feb 2023-01.jpg     gradnja OŠ Ane Gale_feb 2023_02.jpg 

Gradnja novega šolskega objekta - načrtovane ureditve

Idejna zasnova_gradnja nove OŠ Ana Gale-06.jpg 

Nov šolski objekt Osnovne šole Ana Gale Sevnica bo umeščen na območju širšega obstoječega kompleksa Vrtca Ciciban Sevnica – enote Kekec in Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica.

V sklopu načrtovane naložbe se bo v sosledju zvrstilo več posegov in sicer delna rušitev in rekonstrukcija obstoječega vrtca - enote Kekec ter gradnja in prizidava nove šole. Nova OŠ Ane Gale Sevnica bo umeščena na mesto porušenega dela objekta vrtca.

Poseg torej predvideva izvedbo rekonstrukcije dela obstoječega vrtca in dozidave na vzhodni strani vrtca za potrebe Osnovne šole Ane Gale Sevnica.

Ob osnovnem objektu so načrtovani novi spremljevalni objekti, ki bodo izvedeni kot prizidava h kompleksu osnovne šole:

  • nadstrešnica ob obstoječi kuhinji Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica,
  • hladilnica za potrebe kuhinje Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica,
  • dodatna parkirna mesta ob Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica,
  • nadstrešek s skladiščem za potrebe Športne dvorane Sevnica,
  • ureditev okolice z dovozi.

Rekonstrukcija zajema izvedbo novih tlakov, strojnih inštalacij in zagotovitev dodatnih prostorov. Odstranjena bo matična učilnica na vzhodni strani, s čimer se omogoči združitev dozidave z obstoječimi prostori.

Vhod za uporabnike vrtca bo vzpostavljen preko starega vhoda na zahodni strani objekta.

Za potrebe šole pa bo izveden nov ločen vhod na zahodni strani objekta. V pritličju je predvidenih 6 učilnic in telovadnica s pripadajočimi prostori, v nadstropju je predvidena izvedba dveh učilnic ter prostorov za učitelje. Vertikalna povezava etaž bo zagotovljena z notranjim stopniščem in dvigalom.

Dozidava je zasnovana kor armiranobetonska konstrukcija. Streha objekta bo ravna in pokrita s strešno folijo.

Nov dozidan objekt bo velikosti 957,32 m2, rekonstrukcija prostorov pa v velikosti 270,08 m2. Velikost celotnega objekta bo 1.227,40 m2. Pomožni objekti za Osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica bodo veliki 345 m2, pomožni prostori pri Športni dvorani Sevnica pa 144 m2.

Investicija se bo predvidoma izvajala tri proračunska leta oziroma okoli 18 mesecev.

Idejna zasnova_gradnja nove OŠ Ana Gale-01.jpg   Idejna zasnova_gradnja nove OŠ Ana Gale-02.jpg   Idejna zasnova_gradnja nove OŠ Ana Gale-03.jpg   Idejna zasnova_gradnja nove OŠ Ana Gale-04.jpg 

Nekaj podatkov o šoli

OŠ Ane Gale-stavba šole-12.JPG 

Ana Gale je bila prva učiteljica otrok z motnjami v duševnem razvoju v Sevnici. Iz njenega »pomožnega razreda« je leta 1973 nastala samostojna osnovna šola s prilagojenim programom, ki danes vzgaja in izobražuje otroke s posebnimi potrebami iz celotnega območja občine Sevnica in širše. Specialni pedagogi nudijo dodatno strokovno pomoč tudi učencem, ki imajo učne težave v rednih osnovnih šolah in vrtcih.

Šola izvaja Prilagojen program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in Posebni program vzgoje in izobraževanja. Učenec se lahko vključi v prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom ter posebni program vzgoje in izobraževanja na osnovi odločbe o usmeritvi.

Šolski okoliš zajema občino Sevnica, ki se je v obdobju delovanja šole razširil tudi na območji občine Radeče in občine Škocjan.

V sklopu šole opravljajo tudi mobilno specialno pedagoško službo  (5 oddelkov), ki nudi dodatno strokovno pomoč  osnovnošolskim učencem in predšolskim otrokom v vrtcu.

Ob tem je potrebno izpostaviti dejstvo, da Posebni program vzgoje in izobraževanja traja od otrokovega 6. leta do 26. leta starosti, medtem ko Prilagojeni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom traja enako kot program redne osnovne šole, torej 9 let.

V šolskem letu 2021/22  je bilo v zavod vpisanih 34 učencev. Učenci prihajajo tudi iz občin, ki niso soustanoviteljice šole, iz občin Radeče in Škocjan.

OŠ Ane Gale-13.JPG    OŠ Ane Gale-zuanji prostori-11.JPG 

Za izvajanje pouka je v šoli 212 m2 površin, od tega je za izvajanje izvajanje športnega pouka je na voljo učilnica velikosti 43 m2.

OŠ Ane Gale-prostor za telovadbo-05.JPG    OŠ Ane Gale-učilnica za tehnični pouk-09.JPG 

Na šoli je ena specialna učilnica in sicer za tehniko. Pouk računalništva se izvaja v učilnici, kjer hkrati poteka reden pouk tretje triade. Za izvajanje praktičnega pouka za predmet gospodinjstvo v šoli ni ustreznih pogojev, zato se za ta namen uporablja šolska kuhinja. To moti delovni proces v kuhinji, hkrati pa kuhinjski aparati niso ergonomsko oblikovani. Na šoli ni specializiranih učilnic za likovni pouk in glasbo, kjer bi učenci lahko prosto ustvarjali, kljub temu, da je približno tretjina učnega načrta posvečena ustvarjanju. Na šoli tudi ni osnovnih glasbil, kot so ksilofon, triangel ali klavir.

OŠ Ane Gale-igralnica-06.JPG    OŠ Ane Gale-igralnica-07.JPG 

Zavod nima previjalnic, vsi učenci in učenke posebnega programa (11 otrok) imajo le ene sanitarije, umivalnik pa je v predprostoru, ki je hkrati tudi vhod v stavbo. Ker ni previjalnic, v učilnici Posebnega programa 1 hkrati poteka pouk in nega učencev. Prostor se za ta namen pregradi z omarico, vendar zasebnost ni zagotovljena.

OŠ Ane Gale-sanitarije-03.JPG    OŠ Ane Gale-stopnice-04.JPG 

Šola je v slabem stanju. V učilnici, kjer se izvaja pouk za tretjo triado, se poseda strop. V kletnih prostorih je veliko vlage, puščajo vodovodne in kanalizacijske cevi. Ni prostorov za shranjevanje čistil. Telovadnica je premajhna oziroma ima prenizek strop, čez zunanje igrišče pa poteka javna pot, zaradi česar je težko zagotoviti varnost učenk in učencev pri aktivnostih na prostem. Uprava šole je nameščena v enem prostoru v velikosti 8 m2. Uporabljajo ga računovodkinja, tajništvo in ravnatelj.

OŠ Ane Gale-predprostor-08.JPG    OŠ Ane Gale-knjižnica-01.JPG 

Energetska sanacija šole ni bila izvedena. V letu 2016 je bil izdelan projekt delne prenove šole, vendar je bilo s strani sveta zavoda sprejeto, da se projekt ne realizira. Za ustrezno energetsko in statično obnovo je šola namreč v preslabem stanju.

Objekt, v katerem deluje Osnovna šola Ane Gale ni namenski objekt. Gre za meščansko vilo, ki je po II. svetovni vojni prešla v last Občine Sevnica. V stavbi je najprej deloval zdravstveni dom, kasneje pa so se prostori začeli uporabljati kot šola. Objekt je za otroke in mlade s posebnimi potrebami funkcionalno neustrezen.

Za primerno izvajanje pouka za otroke s posebnimi potrebami je torej potrebno zagotoviti nove ustrezne prostore.

 


kuvertaNaroči se na e-novice