Gumb išči|

Zapri iskalnik

Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica - območja II., III. in IV. - Šmarje

Status: veljaven

Predmet SD ZN 9 je še nepozidano območje severnega dela IC Sevnica, ki se nahaja v osrednjem delu mesta Sevnica med železniškima progama Ljubljana – Dobova in Sevnica – Trebnje, ter reko Savo na jugozahodni strani območja. Industrijska cona je velikosti cca. 30 ha. 

Veljavni ZN na še nepozidanem območju ne opredeljuje parcelacije in ne določa podrobnejših meril za velikost in oblikovanje objektov. Poleg tega predvidena obvoznica, ki prečka območje IV., ni več aktualna. Na območju se je pojavil investicijski interes po razvoju obstoječih dejavnosti, kar je izkazano s potrebami in pobudami družbe Tanin d.d. in lastnikov zemljišč v območju IV. Občina Sevnica želi zagotoviti ustrezne formalne okvirje za izvedbo investicijskih namer.

Izdela se prostorski akt za še nepozidan severni del Industrijske cone Sevnica. Na območju izdelave prostorskega akta je veljavi Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94, 46/03, 35/06, 1/16, 17/16, 9/17, 17/17, 69/17 in 59/17). Izdelajo se spremembe in dopolnitve ZN (v nadaljevanju SD ZN 9) na pobudo občine za potrebe gradnje objektov skladno z namensko rabo zemljišč, in sicer so predmet naslednje vsebine:

  • določitev jasnejših robnih meril in pogojev – osnovni ZN iz leta 94,
  • ukinitev obvoznice,
  • minimalne spremembe, da se ne bi po nepotrebnem posegalo v delovna področja vseh NUP (čim hitrejši postopek).

SD ZN9 ne predstavlja:

  • novega določanja ali spreminjanja namenske rabe prostora,
  • spremembe obstoječih določil o infrastrukturi, varstvenih režimov in varstva okolja.

SD ZN 9 se pripravi na podlagi pobude in izhodišč, ki jih je pripravila Občina Sevnica. Izhodišča so bila kasneje dopolnjena za potrebe uskladitev posegov z vidika varstva kulturne dediščine. 

SD ZN PC Sevnica.jpg©Bojan Kostevc