Gumb išči|

Zapri iskalnik

Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od PIP v EUP DB12.tm za vrtec Panorama - Boštanj

Status: v pripravi

Občina Sevnica želi obstoječi stanovanjsko - gostinski objekt Gostišča Panorama v bližini Osnovne šole Boštanj spremeniti v dislocirano enoto vrtca z zagotavljanjem 4 oddelkov varstva predšolske vzgoje.

Način urejanja na območju nameravane gradnje določa Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica, (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 1/16, 17/16 in 33/18 (v nadaljevanju: OPN), ki na območju nameravane gradnje določa enoto urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) z oznako DB12.tm in namensko rabo CU (osrednja območja centralnih dejavnosti), vendar pa s prostorsko izvedbenimi pogoji (v nadaljevanju. PIP) ne predvideva objektov za vzgojno izobraževalne dejavnosti, ki so sicer dopustne na predmetni namenski rabi. 

Glede na demografske trende in porast števila rojstev otrok se Občina Sevnica sooča z izzivi zagotavljanja zadostnih kapacitet za zagotavljanje predšolske vzgoje. Do septembra 2021 je nujno zagotoviti dodatne prostore. Izdelana je bila Analiza stanja šolske in predšolske vzgoje ter načrt razvoja potrebnih investicij za naslednje obdobje (pripravila Občina Sevnica, septembra 2020), od koder izhaja predlog zagotavljanja potrebnih kapacitet s spremembo namembnosti objekta na tej lokaciji. Ker drugi postopki sprememb akta (SD OPN ali izdelava OPPN) ne omogočajo ustrezne časovne realizacije, je edina možna varianta za zagotovitev ustrezne podlage prostorskega akta za nameravano gradnjo lokacijska preveritev. Za potrebe izvedbe investicijske namere se na podlagi 129. člena ZUreP-2 pristopi k postopku LP. Izdela se elaborat LP, s katerim se za doseganje gradbenega namena utemelji in določi odstopanje od pogoja OPN, ki ga določa dopustno vrsto objektov na predmetni namenski rabi. LP predstavlja pravno podlago za izdajo predodločbe ali gradbenega dovoljenja za nameravan poseg ob izpolnjevanju ostalih PIP-ov.