Gumb išči|

Zapri iskalnik

Lokalne volitve

Lokalne volitve, na katerih volimo župane, člane občinskih svetov in člane krajevnih skupnosti bodo v nedeljo, 20. novembra 2022.

Sklep o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Ur. l . RS 97/22)

Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Sevnica (Ur. l . RS 105/22)

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov

Rokovnik volilnih opravil za izvedbo lokalnih volitev 2022

 

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpisov podpore volivcev za predlaganje kandidata za župana

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpisov podpore volivcev za vložitev liste kandidatov za člane občinskega sveta

 

Volišča za lokalne volitve 2022

 

Lokalne volitve 2022_pasica 

Obrazci

Imenovanje volilnih odborov:

Soglasje kandidata za člana volilnega odbora

Soglasje kandidata za člana volilnega odbora

Volitve za župana:

Podpora kandidaturi za župana

Kandidatura za župana   

Kandidatura za župana

Soglasje kandidata   

Soglasje kandidata

Potrdilo o vložitvi kandidature za župana 

Potrdilo o vložitvi kandidature za župana 

Podatki o organizatorju volilne kampanje 

 Podatki o organizatorju volilne kampanje

Seznam udelezencev pri delu organa politicne stranke za določitev kandidatur   

Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke za določitev kandidatur

Zapisnik o delu organa politične stranke za določitev kandidature za župana   

Zapisnik o delu organa politične stranke za določitev kandidature za župana

Volitve članov občinskega sveta:

Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oz listi kandidatov

Soglasje s kandidaturo za člana občinskega sveta   

Soglasje s kandidaturo za člana občinskega sveta

Zapisnik o delu organa politične stranke za določitev liste kandidatov za člane občinskega sveta

Zapisnik o delu organa politične stranke za določitev liste kandidatov za člane občinskega sveta

Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke za določitev kandidatur 

 Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke za določitev kandidatur

Potrdilo o vložitvi kandidature za člana občinskega sveta   

Potrdilo o vložitvi kandidature za člana občinskega sveta

Podatki o organizatorju volilne kampanje   

Podatki o organizatorju volilne kampanje

Volitve članov krajevnih skupnosti:

Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti   

Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti

Potrdilo o vložitvi kandidature - krajevne skupnosti 

 Potrdilo o vložitvi kandidature - krajevne skupnosti

Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke za določitev kandidatur 

Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke za določitev kandidatur

Soglasje s kandidaturo - krajevne skupnosti

Soglasje s kandidaturo - krajevne skupnosti

Zapisnik o delu politične stranke - krajevne skupnosti

Zapisnik o delu politične stranke - krajevne skupnosti

Posebne oblike glasovanja:

Obrazec za glasovanje po pošti

 

 

Povezave

Državna volilna komisija

Lokalne volitve | GOV.SI

Lokalne volitve na eUpravi

 

Zakonodaja

 

Občinski predpisi

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Sevnica (Ur.l. RS 33/14)

Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica (Ur.l. RS 33/14)

 

 

Stran se dnevno dopolnjuje. 


Občinska volilna komisija

Občinska volilna komisija (OVK), ki jo imenuje Občinski svet Občine Sevnica, opravlja naloge vodenja in izvajanja volitev za župana, v občinski svet in svete krajevnih skupnosti skladno z določbami Zakona o lokalnih volitvah. Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujejo izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Občinska volilna komisija ima tajnika ter dva namestnika tajnika, ki ju imenuje na predlog občinske uprave.

Pristojnosti OVK so določene z Zakonom o lokalnih volitvah:

  • skrbi za zakonitost volitev v občinski svet,
  • potrjuje posamične kandidature oz. liste kandidatov
  • sestavlja sezname kandidatov oziroma liste kandidatov
  • določa volišča,
  • imenuje volilne odbore,
  • ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev,
  • opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
  • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, ki ureja lokalne volitve.

 

Sestava OVK Občine Sevnica v mandatnem obdobju 2018-2022
Anton Grilc, Pečje 17, Sevnica; univ. dipl. pravnik; predsednik
Franc Pipan, Cesta na Dobravo 27, Sevnica; univ. dipl. pravnik; namestnik predsednika
Ivana Traven, Florjanska ulica 47a, Sevnica; članica
Alja Jekoš, Boštanj 9, Boštanj; namestnica članice
Matej Renko, Leskovec v Podborštu 5, Šentjanž; član
Gregor Udovč, Žurkov Dol 52, Sevnica; namestnik člana
Mojca Kuzmički, Pečje 27, Sevnica; članica
Tatjana Povalej, Cesta na Dobravo 19, Sevnica; namestnica članice

 

Tajnik OVK Občine Sevnica
Roman Strlekar
telefon: 07 81 61 269
e-naslov:

 

Naroči se na e-novice