Gumb išči|

Zapri iskalnik

Lokalne volitve

Občinska volilna komisija

Občinska volilna komisija (OVK), ki jo imenuje Občinski svet Občine Sevnica, opravlja naloge vodenja in izvajanja volitev za župana, v občinski svet in svete krajevnih skupnosti skladno z določbami Zakona o lokalnih volitvah. Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujejo izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Občinska volilna komisija ima tajnika ter dva namestnika tajnika, ki ju imenuje na predlog občinske uprave.

Pristojnosti OVK so določene z Zakonom o lokalnih volitvah:

  • skrbi za zakonitost volitev v občinski svet,
  • potrjuje posamične kandidature oz. liste kandidatov
  • sestavlja sezname kandidatov oziroma liste kandidatov
  • določa volišča,
  • imenuje volilne odbore,
  • ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev,
  • opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
  • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, ki ureja lokalne volitve.

 

Sestava OVK Občine Sevnica v mandatnem obdobju 2018-2022
Anton Grilc, Pečje 17, Sevnica; univ. dipl. pravnik; predsednik
Franc Pipan, Cesta na Dobravo 27, Sevnica; univ. dipl. pravnik; namestnik predsednika
Ivana Traven, Florjanska ulica 47a, Sevnica; članica
Alja Jekoš, Boštanj 9, Boštanj; namestnica članice
Matej Renko, Leskovec v Podborštu 5, Šentjanž; član
Gregor Udovč, Žurkov Dol 52, Sevnica; namestnik člana
Mojca Kuzmički, Pečje 27, Sevnica; članica
Tatjana Povalej, Cesta na Dobravo 19, Sevnica; namestnica članice

 

Tajnik OVK Občine Sevnica
Roman Strlekar
telefon: 07 81 61 269
e-naslov:

 

Naroči se na e-novice