Gumb išči|

Zapri iskalnik

Participativni proračun

»SOBIVAM, SODELUJEM, SOODLOČAM«
POVABILO K OBLIKOVANJU PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2022

Kaj je participativni proračun

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi neposredno sodelujete prebivalke in prebivalci občine. 

Vabimo, da s podajanjem svojih predlogov določite, katere ureditve, ki bi se izvedle v letu 2022, bi po vaše mnenju pripomogle k višanju kakovosti bivanja v vašem ožjem bivanjskem okolju.

Letošnji razpis za podajo pobud je zaključen.

Vložene pobude je pregledala strokovna komisija, ki je tehtala zakonitosti vsebine pobude, skladnost z usmeritvami Občine Sevnica ter ustreznost glede na navedene kriterije. V primeru, da presoja ni bila možna, komisija vlagatelja pozove k dopolnitvi pobude.

Odločitev o umestitvi pobud v proračun bo opravila komisija, sestavljena iz predstavnikov občinske uprave, krajevnih skupnosti in civilne družbe. 

Seznam pobud

Glasovanje bo predvidoma potekalo v začetku septembra in bo javno najavljeno. Glasovanje bo časovno omejeno in bo teklo preko SMS oddajanja glasov. Glasovati bo možno enkrat za eno pobudo.

V proračun Občine Sevnica za leto 2022 se bodo uvrstile tiste pobude, ki bodo prejele največ glasov znotraj posameznega območja, seštevek njihovih vrednosti pa ne bo presegel najvišje vrednosti območja. V primeru enakega števila glasov ima prednost pobuda, ki bo število glasov zbrala hitreje.

Pobude, ki bodo izglasovane in se bodo uvrstile v proračun Občine Sevnica za leto 2022, bodo javno objavljene.

Območja, kriteriji ter kvote

Participativni proračun je kvota občinskega proračuna, ki se razdeli sorazmerno po celotnem območju občine Sevnica, enakomerno in skladno z razmerji števila prebivalcev v posamezni krajevni skupnosti ter njeno velikostjo; torej na sorazmeren način ponudi vsem prebivalkam in prebivalcem možnost participiranja neposredno v proračun občine. 

Sredstva iz participativne kvote so razdeljena med posamezna območja sevniške občine, temeljna enota pa je krajevna skupnost. 
Kvota, namenjena razdelitvi na participirane pobude, je 120.000 evrov. 

Občina Sevnica ima enajst krajevnih skupnosti, v katerih živi zelo različno število ljudi. Značilnost občine je eno oziroma dve strnjeni središči tudi z večstanovanjskimi objekti, na drugi strani pa razpršena gradnja, gozdne površine in kmetijska gospodarstva, male vasi in zaselki, dolge cestne povezave ter precejšnje višinske razlike. Število prebivalcev v posameznih krajevnih skupnostih se giblje nekje med 155 in 6.394, velikost pa med 2 in 50,8 kvadratnimi kilometri. 

Glede na navedene značilnosti posameznih krajevnih skupnosti smo pri pripravi participativnega proračuna za leto 2022 določili šest (6) območij razporejanja dela proračunskega denarja:

Območje 1: KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec do 20.000,00 EUR
Območje 2: KS Sevnica do 20.000,00 EUR
Območje 3: KS Boštanj do 20.000,00 EUR
Območje 4: KS Krmelj in Šentjanž do 20.000,00 EUR
Območje 5: KS Tržišče in KS Primož do 20.000,00 EUR
Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje do 20.000,00 EUR

Pri participaciji lahko sodeluje vsak prebivalec ali prebivalka s prebivališčem v občini Sevnica, ki je dopolnil/a 15 let. Na obrazcu/vlogi so ustrezne informacije glede obdelave osebnih podatkov.

Vlagajo se pobude občank in občanov za projekte in ureditve iz njihove krajevne skupnosti. Pobudo lahko vloži tudi skupina občank in občanov, pri čemer se v obrazec vpiše predlagatelj z osebnimi podatki, ostali sopredlagatelji pa le z imenom in priimkom. 

Vsak lahko poda več pobud, vsako pobudo pa je potrebno vložiti na ločenem obrazcu.

Pobuda je upravičena za uvrstitev v kvoto posameznega območja, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 • prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Sevnica oziroma posamezne krajevne skupnosti;
 • bo izvedena na zemljiščih v lasti Občine Sevnica oziroma na zemljiščih s statusom javnega dobra;
 • je skladna z vsaj eno od naslednjih nalog občine:
  • ​ prispeva k skrbi za varstvo okolja (zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, odlaganja odpadkov);
  • ustvarja pogoje za gospodarski razvoj občine;
  • ustvarja pogoje za pospeševanje družbenih dejavnosti;
  • participiranje mladih v domačem kraju;
  • prispeva k urejenosti vasi in naselij (urejanje trgov, zelenic, parkov in drugih javnih površin;
 • je finančno ovrednotena od 3.000 do največ 10.000 evrov z vključenim DDV;
 • ni uvrščena v Načrt razvojnih programov Občine Sevnica;
 • ima takojšen učinek v prostoru;
 • predlagatelj ne sme nastopati pri izvedbi pobude kot izvajalec, ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba v poslovodstvu izvajalca;
 • temelji na izvirnih pristojnostih občine in ima zakonsko podlago za realizacijo. 

V kolikor za posamezno območje na razpis ne bo prispelo dovolj pobud oziroma le-te ne bodo izpolnjevale navedenih pogojev, se nerazdeljeni del kvote ne razdeli na druga območja. 

 

Za dodatna pojasnila v zvezi s participativnim proračunom nas lahko kontaktirate po elektronski pošti na e-naslov ali po telefonu 07 81 61 216. 

Vljudno vabljeni k sodelovanju pri participativnem proračunu za leto 2022.