Gumb išči|

Zapri iskalnik

Participativni proračun

»SOBIVAM, SODELUJEM, SOODLOČAM«

PP_WEB NASLOVNICA_brez letnice 

PARTICIPATIVNI PRORAČUN OBČINE SEVNICA

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja na način, da pri odločanju o njegovi porabi neposredno sodelujejo prebivalke in prebivalci občine. 

Za izvedbo participativnega proračuna se vsako leto zbirajo predlogi in pobude za projekte za naslednje proračunsko leto. Podane pobude pregleda in odobri strokovna komisija. Odobrene pobude so javno objavljene, o uvrstitvi v proračun s SMS glasovanjem odločajo prebivalke in prebivalci. V proračun za naslednje leto se uvrstijo pobude, ki najhitreje prejmejo največ glasov znotraj posameznega območja, seštevek njihove vrednosti pa ne presega najvišje vrednosti območja. 

OBMOČJA, KRITERIJI TER KVOTE

Participativni proračun je kvota občinskega proračuna, ki se razdeli sorazmerno po celotnem območju občine Sevnica, enakomerno in skladno z razmerji števila prebivalcev v posamezni krajevni skupnosti ter njeno velikostjo. Tako na sorazmeren način ponudi vsem prebivalkam in prebivalcem možnost participiranja neposredno v proračun občine. 

Sredstva iz participativne kvote so razdeljena med posamezna območja sevniške občine, temeljna enota pa je krajevna skupnost. 
Kvota, namenjena izvedbi participativnega proračuna je 138.000 evrov. Sredstva so se z 2023 povečala za 18.000 evrov.

Občina Sevnica ima enajst krajevnih skupnosti, v katerih živi zelo različno število ljudi. Značilnost občine je eno oziroma dve strnjeni središči tudi z večstanovanjskimi objekti, na drugi strani pa razpršena gradnja, gozdne površine in kmetijska gospodarstva, male vasi in zaselki, dolge cestne povezave ter precejšnje višinske razlike. Število prebivalcev v posameznih krajevnih skupnostih se giblje nekje med 155 in 6.394, velikost pa med 2 in 50,8 kvadratnimi kilometri. 

Glede na navedene značilnosti posameznih krajevnih skupnosti je pri pripravi participativnega proračuna določenih 6 območij razporejanja dela proračunskega denarja:

Območje 1: KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec do 23.000,00 EUR
Območje 2: KS Sevnica do 23.000,00 EUR
Območje 3: KS Boštanj do 23.000,00 EUR
Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž do 23.000,00 EUR
Območje 5: KS Tržišče in KS Primož do 23.000,00 EUR
Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje do 23.000,00 EUR

Za izvedbo projektov je v posameznem območju na voljo do 23.000 evrov, pri čemer mora biti vrednost posamezne pobude najmanj 3.000 evrov oziroma največ 11.500 evrov z DDV. 

Pobudo lahko oddajo posamezniki ali skupine s prebivališčem v občini Sevnica, ki so dopolnili 15 let. Če pobudo vloži skupina, se v obrazec vpiše predlagatelj z osebnimi in kontaktnimi podatki, ostali sopredlagatelji pa z imenom in priimkom. Pobude se oddajajo za projekte in ureditve iz njihove krajevne skupnosti. Na obrazcu/vlogi so ustrezne informacije glede obdelave osebnih podatkov. 

Vsak lahko poda več pobud, vsako pobudo pa je potrebno vložiti na ločenem obrazcu.

Pobuda je upravičena za uvrstitev v kvoto posameznega območja, če izpolnjuje naslednje pogoje:

  1. prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Sevnica oziroma posamezne krajevne skupnosti;
  2. bo izvedena na zemljiščih v lasti Občine Sevnica, na zemljiščih s statusom javnega dobra oziroma na zemljiščih, ki so v javni rabi ;
  3. je skladna z vsaj eno od naslednjih nalog občine: skrb za varstvo okolja, ustvarjanje pogojev za gospodarsko rast, ustvarja pogoje za pospeševanje družbenih dejavnosti, spodbuja participacijo mladih v domačem okolju, prispeva k urejenosti vasi in naselij;
  4. je finančno ovrednotena od 3.000 do največ 11.500 evrov z vključenim DDV;
  5. ni uvrščena v Načrt razvojnih programov Občine Sevnica;
  6. ima takojšen učinek v prostoru;
  7. predlagatelj ne sme nastopati pri izvedbi pobude kot izvajalec, ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba v poslovodstvu izvajalca;
  8. temelji na izvirnih pristojnostih občine in ima zakonsko podlago za realizacijo.

V kolikor za posamezno območje na razpis ne bo prispelo dovolj pobud oziroma le-te ne bodo izpolnjevale navedenih pogojev, se nerazdeljeni del kvote ne razdeli na druga območja.

Primeri projektov in okvirne vrednosti

 

Participativni proračun 2024

Razpis za oddajo pobud je bil odprt od 10. maja do 10. junija 2023

Vložene pobude za Participativni proračun 2024 je pregledala strokovna komisija. Tehtala je zakonitosti vsebine posamezne pobude, skladnost z usmeritvami Občine Sevnica ter ustreznost glede na navedene kriterije.

Seznam pobud, ki ustrezajo kriterijem

Posamezna pobuda je v podrobnem opisu označena z unikatno ključno besedo za SMS glasovanje.

Glasovanje bo potekalo od 1. do vključno 10. septembra 2023.

Za izbrani projekt glasujete tako, da na telefonsko številko 030 400 360 pošljete SMS s ključno besedo POBUDA in številko projekta, ki ga podpirate (vsak poslan SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku izbranega mobilnega operaterja)

V proračun Občine Sevnica za leto 2024 se bodo uvrstile tiste pobude, ki bodo prejele največ glasov znotraj posameznega območja, seštevek njihovih vrednosti pa ne bo presegel najvišje vrednosti območja. V primeru enakega števila glasov ima prednost pobuda, ki bo število glasov zbrala hitreje.

Pobude, ki bodo izglasovane in se bodo uvrstile v proračun Občine Sevnica za leto 2024, bodo javno objavljene.

 

Participativni proračun 2023

Vložene pobude je skrbno pregledala strokovna komisija in zakonsko skladne ter tiste, ki ustrezajo razpisnim kriterijem ter sovpadajo z usmeritvami Občine Sevnica, umestila na seznam za glasovanje. Glasovanje je potekalo od 1. do 10. septembra 2022 z SMS glasovanjem. Vsak občan je lahko svoj glas oddal zgolj enkrat.

S projekti participativnega proračuna urejene številne manjše pridobitve

Pobude, ki so se uvrstile na glasovanje

Izglasovani projekti za umestitev v proračun Občine Sevnica za leto 2023

 

Participativni proračun 2022

Izbrani projekti za umestitev v proračun Občine Sevnica za leto 2022

kuvertaNaroči se na e-novice