Gumb išči|

Zapri iskalnik

Participativni proračun

"Sobivam, sodelujem, soodločam"

Kaj je participativni proračun

 

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi neposredno sodelujete prebivalke in prebivalci občine. Vabimo, da s podajanjem svojih predlogov določite, katere ureditve bi po vaše mnenju pripomogle k višanju kakovosti bivanja v vašem ožjem bivanjskem okolju.

Prav vsak participirani predlog oziroma pobuda izhaja iz subjektivnega mnenja, potrebe ali želje posameznika, in kot taka bo vsaka od pobud tudi obravnavana. Pobude, ki v letošnjem procesu razpisa ne bodo uspele biti uvrščene, pa morda z nekaj spremembami v naslednjih letih postanejo del bodočih ureditev v kraju.

Območja, kriteriji ter kvote

Participativni proračun je kvota občinskega proračuna, ki se razdeli sorazmerno po celotnem območju občine Sevnica enakomerno in skladno z razmerji števila prebivalcev v posamezni krajevni skupnosti ter njeno velikostjo; torej na pravičen in sorazmeren način ponudi vsem prebivalkam in prebivalcem možnost participiranja neposredno v proračun občine.    Sredstva iz participativne kvote so razdeljena med posamezna območja sevniške občine, temeljna enota pa je krajevna skupnost. Kvota, namenjena razdelitvi na participirane pobude, je 120.000 evrov.   

Občina Sevnica ima enajst krajevnih skupnosti, v katerih živi zelo različno število ljudi. Značilnost občine je eno oziroma dve strnjeni središči tudi z večstanovanjskimi objekti, na drugi strani pa razpršena gradnja, gozdne površine in kmetijska gospodarstva, male vasi in zaselki ter precejšnje višinske razlike. Število prebivalcev v posameznih krajevnih skupnostih se v zadnjem obdobju giblje med 155 in 6.394, velikost pa med 2 in 50,8 kvadratnimi kilometri.   Glede na navedene značilnosti posameznih krajevnih skupnosti Občina Sevnica pri pripravi participativnega proračuna za vsako leto določi število območij razporejanja dela proračunskega denarja.  

Kdo lahko sodeluje in na kakšen način

Pri participaciji lahko sodeluje vsak prebivalec ali prebivalka s prebivališčem v občini Sevnica, ki je dopolnil/a 15 let. 

Vlagajo se pobude občank in občanov za projekte in ureditve iz njihove krajevne skupnosti. Pobudo lahko vloži tudi skupina občank in občanov.

Vsak občan ali občanka lahko poda več pobud.

Pobuda je upravičena za uvrstitev v kvoto posameznega območja, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 • prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Sevnica oziroma posamezne krajevne skupnosti;
 • bo izvedena na zemljiščih v lasti Občine Sevnica oziroma na zemljiščih s statusom javnega dobra;
 • je skladna z vsaj eno od naslednjih nalog občine:
  • prispeva k skrbi za varstvo okolja (zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, odlaganja odpadkov);
  • ustvarja pogoje za gospodarski razvoj občine;
  • ustvarja pogoje za pospeševanje kulturne dejavnosti;
  • ustvarja pogoje za razvoj športa in rekreacije: posodobitve obstoječih igrišč za šport in rekreacijo ter otroških igrišč in postavitev zunanjih fitnes naprav;
  • participiranje mladih v domačem kraju;
  • prispeva k urejenosti vasi in naselij (urejanje trgov, zelenic, parkov in drugih javnih površin;
 • je finančno ovrednotena do največ 6.000 evrov z vključenim DDV;
 • ni uvrščena v Načrt razvojnih programov Občine Sevnica;
 • predlagatelj ne sme nastopati pri izvedbi pobude kot izvajalec, ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba v poslovodstvu izvajalca;
 • temelji na izvirnih pristojnostih občine in ima zakonsko podlago za realizacijo.

V kolikor za posamezno območje na razpis ne bo prispelo dovolj pobud oziroma le-te ne bodo izpolnjevale navedenih pogojev, se nerazdeljeni del kvote ne razdeli na druga območja.

Kako sodelovati?

Občina Sevnica vsako proračunsko leto za omejeno obdobje objavi obrazce z vsemi navodili in roki za prijavo pobud. Naslednja objava je načrtovana za april 2021.