Gumb išči|

Zapri iskalnik

Gradnja, okolje in prostor

Vloge rešuje: Oddelek za okolje in prostor

Za izpolnjevanje obrazcev  priporočamo program Adobe Acrobat Reader, ki ga dobite na tej povezavi  adobe_icon
Elektronsko izpolnjene obrazce, ki jih lahko tudi elektronsko podpišete s digitalnim potrdilom (npr. SIGEN-CA ...)  lahko skupaj s potrdilom o plačilu takse oddate tudi na  v pdf formatu.


Izdaja lokacijske informacije (za promet z nepremičninami, za gradnjo objektov oziroma izvajanje gradbenih del na zemljiščih in objektih).

Lokacijska informacija investitorja nameravane gradnje seznani s pravili urejanja prostora, ki veljajo na določenem zemljišču, v prvi vrsti s pogoji, ki jih je potrebno upoštevati pri gradnji, pa tudi drugimi relevantnimi podatki o javno-pravnih režimih na tem zemljišču. 

Elektronska oddaja vloge za fizične osebe ↗

Obrazec 

Upravna taksa za izdajo lokacijske informacije: 35,00 €


Izdaja mnenja glede skladnosti dokumentacije s prostorskimi izvedbenimi akti za pridobitev gradbenega dovoljenja

ZAHTEVA ZA IZDAJO MNENJA OBČINE O SKLADNOSTI S PROSTORSKIM AKTOM PRED IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA (9A)

Elektronska oddaja vloge za fizične osebe ↗

Obrazec - Priloga 9a - Zahteva za izdajo mnenja

ZAHTEVA ZA IZDAJO MNENJA OBČINE GLEDE SKLADNOSTI DOPUSTNIH MANJŠIH ODSTOPANJ S PREDPISI S PODROČJA MNENJEDAJALCA (Priloga 9B)

Elektronska oddaja vloge za fizične osebe ↗

Obrazec - Priloga 9b - zahteva za izdajo mnenja glede skladnosti dopustnih manjših odstopanj s predpisi s področja mnenjedajalca

V primeru, da gre za pridobivanje mnenja o skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte, je potrebno priložiti tudi:

Obrazec Priloga 6 – dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte

Vloga je takse prosta.


Soglasje za gradnjo enostavnega objekta, ki je stavba

Elektronska oddaja vloge za fizične osebe ↗

Obrazec - Priloga 13 c - Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavnega objekta, ki je stavba

Vloga je takse prosta.


Izdaja projektnih in drugih pogojev 

Obrazec

Vloga je takse prosta. 


Pobuda za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu (OPN) občine Sevnica  

Obrazec

Upravna taksa za izdajo potrdila:

za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 140,00 €,
za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 70,00 €.


Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve

Obrazec

Upravna taksa za izdajo potrdila: 4,50 €


Izdaja potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele

Obrazec

Upravna taksa za izdajo izjave: 22,70 €


Ponudba za prodajo nepremičnine - vloga za izdajo izjave Občine Sevnica o predkupni pravici

Obrazec

Vloga je takse prosta. 


Izdaja soglasja k posegu v varovalnem pasu občinskih cest za gradnjo nezahtevnega objekta

Za vsako nameravano gradnjo v varovalnem pasu prometne površine je potrebno pridobiti mnenje na projektno dokumentacijo s strani občine.

Elektronska oddaja vloge za fizične osebe ↗

Obrazec

Vloga je takse prosta. 


Izdaja soglasja k projektnim rešitvam

Obrazec

Vloga je takse prosta. 


Izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali investitor oziroma lastnik, ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost. Višino komunalnega prispevka odmeri občina z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.

Elektronska oddaja vloge za fizične osebe ↗

Obrazec

Upravna taksa za izdajo odločbe: 22,60 €


Vloga za spremembo lastništva ali uporabnika nepremičnine za napoved odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Elektronska oddaja vloge za fizične osebe ↗

Obrazec

Vloga je takse prosta. 


Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za prvih 5 let po vselitvi v novo zgrajen stanovanjski objekt

Obrazec

Upravna taksa za izdajo odločbe: 22,60 €


Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Vloga se poda v primeru oprostitev določenih z Zakonom o stavbnih zemljiščih in sicer se plačila nadomestila oprostijo tudi občani, ki so upravičeni do prejemnja denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialno varstvo.

Elektronska oddaja vloge za fizične osebe ↗

Vloga je takse prosta. 

kuvertaNaroči se na e-novice