Gumb išči|

Zapri iskalnik

Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi k enoti urejanja prostora z oznako LL16.od

Status: veljaven

Elaborat se izdela za lokacijsko preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča k EUP LL16.od v občini Sevnica (v nadaljevanju: LP).
Način urejanja na območju kmetije določa Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica, (Uradni list RS, št.94/12, 100/12 – popr., 57/13, 1/16, 17/16 in 33/18(v nadaljevanju: OPN), ki na območju objektov kmetije določa namensko rabo A – površine razpršene poselitve in enoto urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) z oznako LL16.od.
Na območju obstoječih stavbnih zemljišč je več objektov. Zadnje je pridobljeno gradbeno dovoljenje za gospodarsko poslopje z gostinskim delom (gradbeno dovoljenje št. 351-236/2017/12 z dne 23.10.2017). Objekt je v izgradnji, vendar se je v tem času izkazala potreba po večjih prostorskih kapacitetah za razvoj obstoječe dejavnosti kmetije (predelava mesa in pekovski izdelki) in večje kapacitete za gostinske dejavnosti. Od tod potreba po večjem predmetnem objektu, za katerega je še dovolj prostora znotraj obstoječih stavbnih zemljišč. Potrebna pa je širitev stavbnih zemljišč za potrebe zagotavljanja zadostnih parkirnih mest.
Ker gre za posamično poselitev (v prehodnem obdobju ZUreP-2 se šteje za posamično poselitev namenska raba A) se skladno s 128. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) pristopi k lokacijski preveritvi, s katero se določi obseg stavbnih zemljišč na posamični poselitvi za potrebe zagotavljanja zadostnih parkirnih mest za potrebe obstoječe kmetije.