Gumb išči|

Zapri iskalnik

Uspešno do evropskih sredstev za razvojne ureditve v Poslovni coni Sevnica

25. 1. 2021 • Novice Občina Sevnica je s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejela sklep o finančni podpori projektu »Komunalno opremljanje v PC Sevnica«. Občina Sevnica s tem uspešno zaokroža zahteven proces načrtovanja in pridobivanja razvojnih sredstev za projekt, v sklopu katerega bo osrednji del izgradnja nadvoza čez trebanjsko železniško progo v Sevnici.

 

esrr_logo01 

Za projekt v višini 1,4 milijona evrov, ki ga bo izvajala Občina Sevnica, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 831 tisoč evrov, Republika Slovenija pa 277 tisoč evrov.

Namen naložbe je ustrezna infrastrukturna ureditev Poslovne cone Sevnica. Urejena bo dostopna cesta in izvennivojsko križanje z železniško progo. To bo prispevalo k razširitvi poslovne cone ter omogočilo obstoječim in novim podjetjem boljše in optimalno izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Glavni cilj projekta je namreč spodbuditi nadaljnji razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki so ključni nosilci gospodarskega razvoja v regiji.

 

Zagotovitev zemljišč za izvedbo projekta iz občinskega proračuna

Občina Sevnica si je za zagotovitev zemljišč, ki bodo omogočila realizacijo izgradnje nadvoza čez trebanjsko železniško progo, prizadevala dlje časa. V postopkih odkupa oziroma menjave je za 8.300 kvadratnih metrov zemljišč. Gre za zemljišča, namenjena za infrastrukturo in poslovno gradnjo, vključno z odkupljeno stanovanjsko hišo na naslovu Hermanova cesta 4, ki se odstrani. Za vse nakupe se iz občinskega proračuna nameni več kot 200 tisoč evrov.


Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica

Z namenom omogočanja širjenja poslovnega razvoja lokalnih gospodarskih družb so v zaključni fazi Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica - območja II., III. in IV. – Šmarje. Z načrtovanim nadvozom bo pomembno izboljšan tudi dostop do teh območjih med trebanjsko železnico in reko Savo, predvidenih za poslovno gradnjo, velikosti okrog 2 hektarja. Za izdelavo prostorskega akta je Občina Sevnica namenila dobrih 17 tisoč evrov, sprejetje je predvideno v marcu 2021.

 

Širša prometna ureditev območja

Poleg izgradnje novega nadvoza čez trebanjsko progo, ki je osrednji predmet projekta »Komunalno opremljanje v PC Sevnica«, gre na tem območju za širšo prometno izboljšavo obstoječega stanja z navezavo na regionalno cesto Boštanj–Planina (R2-224). Najustreznejša rešitev na podlagi projektne dokumentacije je, da se križišče pred nadvozom Šmarje rekonstruira v krožišče in sočasno umesti kolesarsko stezo. Izdelavo projektne dokumentacije je zagotovila Občina Sevnica ob pogojih Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Krožno križišče bo izvedla Direkcija.

grafika_pc_sevnica01 

Komunalno opremljanje v PC Sevnica – Preložitev ceste LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev dostopne ceste JP594281 ter izvennivojskega križanja z železniško progo št. 81 Sevnica–Trebnje v Sevnici  (klik na povezavo do boljšega prikaza grafike)

posnetek_iz_zraka_pc_sevnica01 Pogled iz zraka

 

Usklajeno s konceptom celovitega urejanja območja železniške postaje v Sevnici

Projekt je pomemben del celovitih prizadevanj v sklopu koncepta celovitega urejanja železniške postaje v Sevnici – leta 2018 izdelane strokovne podlage naročnikov Občine Sevnica in SŽ – Infrastruktura d. o. o. za namen ureditve obravnavanega območja s ciljem doseganja optimalnih rešitev tako za državno infrastrukturo kot razvoj in funkcioniranje lokalne skupnosti in gospodarstva.

Poleg izgradnje nadvoza čez trebanjsko železniško progo ta koncept obravnava še načrtovane preureditve železniške postaje z novo tirno shemo in ukinitvijo nekaterih tirov, izgradnjo podvoza, ki bi omogočil ukinitev nivojskega prehoda pri Stillesu, podhoda za pešce, ki bi železniško postajo povezal s peroni in s Savsko cesto, dodatnih parkirnih površin in druge posodobitve širšega območja železniške postaje v sodobno integracijo vseh oblik prometa. Z vsemi načrtovanimi ureditvami se je seznanil in prizadevanja občine Sevnica podprl tudi Občinski svet Občine Sevnica.

 

Dodatna umestitev kolesarske steze

S tem območjem je povezan še en pomemben načrtovani projekt, ki je že potrjen s strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Gre za načrtovano umestitev kolesarske povezave med Boštanjem in Sevnico, in sicer od rondoja Lidl do Komunale Sevnica. Predvidena je rekonstrukcija Šmarske ceste od nadvožnjaka do krožišča Rondo, vključno z izgradnjo dodatne kolesarske premostitve čez glavno železniško progo na območju nadvoza Šmarje.

kuvertaNaroči se na e-novice