Gumb išči|

Zapri iskalnik

Strateški dokumenti

Lokalni energetski koncept občine Sevnica do leta 2032

naslovnica_LEK Občina Sevnica_2022.jpgLokalni energetski koncept občine opredeljuje dolgoročno načrtovan razvoj občine na energetskem in z energijo povezanim okoljskim razvojem in predstavlja temelj za oblikovanje lokalnih trajnostnih energetskih in okoljskih politik. Za trajnostno načrtovanje na tem področju je potreben celovit pristop, ki povezuje in usklajeno obravnava področja energetike, varovanja okolja, odziv na podnebne spremembe in gospodarski razvoj in hkrati upošteva dejavnike, kot so zniževanje stroškov porabe energije, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, izboljšanje kakovosti zraka na lokalni ravni ter upravljanje z obnovljivimi in neobnovljivimi viri energije. 

Lokalni energetski koncept občine Sevnica do 2032

 

 

Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe občine Sevnica

naslovnica_SECAP_Občina Sevnica_2022.jpgAkcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe občine Sevnica analizira izzive, ki jih prinašajo podnebne spremembe in hkrati navaja predloge ukrepov za omilitev njihovih posledic. Ukrepi so usmerjeni v spodbujanje prehoda na trajnostno energijo tako v zasebnih zgradbah kot tudi v javnih ustanovah, spodbujanje uporabe trajnostnih načinov prevoza in širitev mreže polnilnic za električna vozila.

Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe občine Sevnica

 

 

 

Strategija razvoja športa v občini Sevnica do leta 2029

Naslovnica_Strategija razvoja športa v občini Sevnica do leta 2029Vizija razvoja športa v Občini Sevnica je usmerjena na šport kot kakovostno prvino zdravega načina življenja za vse občane, z raznoliko športno ponudbo za vse starostne skupine in v vseh življenjskih obdobjih ter v zagotavljanje pogojev za doseganje rezultatov v kategoriji vrhunskega športa. Šport v današnjem svetu je poleg zdravja vstopil tudi na področje gospodarstva in turizma, kjer deluje tudi kot promotor lokalnega okolja.

Strategija razvoja športa v občini Sevnica do leta 2029.pdf

 

 

 

 

Celostna prometna strategija občine Sevnica

naslovnica_celostna_prometna_strategija_občine_sevnica

Celostna prometna strategija občine Sevnica je strateški dokument za vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa na območju občine in mesta Sevnica. Izdelavo strategije sta sofinancirali Evropska unija in Republika Slovenija, izvedena pa je bila v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Celostna prometna strategija je temeljni dokument, ki omogoča kandidiranje Občine Sevnica na različnih razpisih za sofinanciranje trajnostnih prometnih ureditev. 

Celostna prometna strategija občine Sevnica

 

 

 

Strategija razvoja turizma v občini Sevnica za obdobje 2019–2024

naslovnica_strategija razvoja turizma 2019-2024.jpgMed destinacijami, ki imajo zagotovljene vse ključne danosti za razvoj trajnostnega turizma z uporabo zelenih praks, je tudi občina Sevnica. Strategija razvoja turizma v občini Sevnica je strateški dokument, ki se nanaša na obdobje petih let, od 2019 do 2024. V strategiji so zapisani ukrepi, ki ob izvajanju zagotavljajo trajno kakovost, saj so osredotočeni na ljudi – na domačine. Z uresničevanjem strateških načrtov bo poskrbljeno predvsem za dvig kakovosti življenja v lokalnem okolju, s tem pa bodo ustvarjene tudi priložnosti za turistično privlačno destinacijo. 

Strategija razvoja turizma v občini Sevnica 1. del

Strategija razvoja turizma v občini Sevnica 2. del

Strategija razvoja turizma v občini Sevnica 3. del

 

 

Strategija za mlade v občini Sevnica 2019–2024

naslovnica_strategija za mlade

Strateški dokument se je pripravil z namenom celovitega in načrtnega urejanja področja mladine, ki izhaja iz potreb mladih in lokalnega mladinskega okolja. Vzpostavlja neprekinjeni dialog med lokalno skupnostjo, mladimi in organizacijami, ki vključujejo mlade. Potencial za uresničitev tega predstavlja dejstvo, da je dokument nastal v tesnem sodelovanju z Mladinskim svetom občine Sevnica (MSOS) in z drugimi organizacijami, ki so pomembne za mlade.

Strategija za mlade v občini Sevnica 2019

 

 

Lokalni energetski koncept občine Sevnica do leta 2022

naslovnica_lokalni energetski koncept občine Sevnica.jpg

Lokalni energetski koncept je program ravnanja z energijo v samoupravni lokalni skupnosti. Lokalna skupnost mora na podlagi nacionalnega energetskega programa (NEP) in nacionalnega akcijskega načrta energijske učinkovitosti ter nacionalnega akcijskega načrta za obnovljive vire opredeliti cilje lokalne skupnosti ter ukrepe za doseganje teh ciljev.
Na podlagi ciljev in ukrepov iz lokalnega energetskega koncepta se načrtuje prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje ter uporaba obnovljivih virov energije na območju lokalne skupnosti.

Lokalni energetski koncept občine Sevnica

 

 

Občinski program varstva okolja

naslovnica_občinski program varstva okolja.jpg

Občinski program varstva okolja izhaja iz stanja okolja v lokalni skupnosti, določa izvedljive cilje in ukrepe, je trajnostno naravnan ter služi kot temeljna podlaga pri prostorskem, gospodarskem in družbenem razvoju občine.

Občinski program varstva okolja

 

 

 

 

 

Novelacija študije odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Sevnica 

Naslovnica_Novelacija študije odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda

Novelacija študije odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Sevnica

 

 

 

 

 

 

 

Dolgoročna študija oskrbe s pitno vodo občine Sevnica

naslovnica_Dolgoročna študija oskrbe s pitno vodo občine Sevnica     Študija globalne vodooskrbe v občini Sevnica.pdf

 

kuvertaNaroči se na e-novice