Gumb išči|

Zapri iskalnik

Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Občina Sevnica

Izdajatelj kataloga : Občina Sevnica
Naslov: Glavni trg 19 a
Pošta: 8290 Sevnica
Telefon: 07 81 61 200
Fax: 07 81 61 210
E-pošta:
Župan: Srečko Ocvirk
Odgovorna uradna oseba: Srečko Ocvirk, župan
Datum prve objave kataloga: 23.05.2011
Datum zadnje spremembe kataloga: 11.01.2021
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: tukaj
Druge oblike kataloga: katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu občine Sevnica v času uradnih ur
Pravna podlaga:  Zakon o dostopu do informacij javnega značajaUredba o posredovanju informacij javnega značaja


2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji občine:

Delovno področje občine: katalog pristojnosti občin

Organi občine: župan, občinski svet, nadzorni odbor.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
Kabinet župana
Splošna služba
Oddelek za družbene dejavnosti
Oddelek za finance
Oddelek za okolje in prostor
Oddelek za gospodarstvo

Organigram

2.b Kontaktni podatki oseb pristojnih za posredovanje informacij : povezava

Pristojne osebe:
Lidija Udovč
Alenka Mirt
Mojca Sešlar
Vlasta Marn
Roman Perčič
Vlasta Kuzmički

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti

Državni register: povezava

Predpisi lokalne skupnosti: katalog lokalnih predpisov občine

Seznam neuradnih prečiščenih besedil predpisov lokalne skupnosti: /

Predpisi lokalne skupnosti po letih: povezava

2.d Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov lokalne skupnosti: povezava na predloge predpisov v gradivu za tekočo sejo občinskega sveta

Predlogi predpisov lokalne skupnosti po letih: povezava

2.e Seje občinskega sveta

Sklepi sej občinskega sveta: 2010-2014, 2014-2018, 2018-2022

Zapisniki sej občinskega sveta :2010-2014, 2014-2018, 2018-2022

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov: povezava

Seznam predlaganih strateških in programskih dokumentov po letih: povezava

2.g Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava: povezava

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN2:  Portal javnih naročil
Javna naročila Občine Sevnica

Drugi javni razpisi/naročila: povezava

Razpisi delovnih mest: povezava

Druge objave: povezava

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja   

1. Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest    
    Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih 

Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/ 
Opis in pogoji dostopa do evidence: - 
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur.   

2. Evidence občinskega redarstva 
Normativna podlaga: 28. člen Zakona o občinskem redarstvu /ZOred/ 
Opis in pogoji dostopa do evidence: - 
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu Medobčinski inšpektorat - Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (SPO) CKŽ 15, 8270 Krško.   

3. Register stanovanj v lasti občine 
Normativna podlaga: 154. člen Stanovanjskega zakona /SZ-1/ 
Opis in pogoji dostopa do evidence: - 
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur.   

4. Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore 
Normativna podlaga: 13. člen Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/ 
Opis in pogoji dostopa do evidence: - 
Dostop do evidence: evidenca je pri zunanjem izvajalcu - upravniku nepremičnin Terca d.o.o. Šentrupert.   

5.Evidenca o izdanih odločbah o prekrških 
Normativna podlaga: 203. člen Zakona o prekrških /ZP-1/ 
Opis in pogoji dostopa do evidence: - 
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu Medobčinski inšpektorat - Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (SPO), CKŽ 15, 8270 Krško.   

6. Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občine 
Normativna podlaga: 71. člen Zakona o javnih financah /ZJF/ 
Opis in pogoji dostopa do evidence: - 
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur.   

7. Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina 
Normativna podlaga: 35. člen Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin /ZSDPO/ 
Opis in pogoji dostopa do evidence: - 
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur.   

8. Evidenca o občinskih cestah in objektih na njih, ki so v lasti občine 
Normativna podlaga: 3. člen Zakona o javnih cestah /ZJC/ 
Opis in pogoji dostopa do evidence: - 
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur.   

9. Evidenca socialnega položaja družin zaradi določitve plačila staršev 
Normativna podlaga: 45. člen Zakona o vrtcih /ZVrt/ 
Opis in pogoji dostopa do evidence: - 
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur.   

10. Evidenca o umrlih, ki so pokopani na pokopališču v občini     
      Evidenca najemnikov grobov     
      Kataster komunalnih naprav na pokopališču
 
Normativna podlaga: 23. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč /ZPPDUP/ 
Opis in pogoji dostopa do evidence: - 
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežih krajevnih skupnosti in pri izvajalcih.   

11. Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Normativna podlaga: 56. člen Zakona o stavbnih zemljiščih /ZSZ/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur.

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Register turističnih vodnikov za turistično območje občine
Kratek opis namena zbirke: 42. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT/
Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke: -
Dostop do zbirke: evidenca je dostopna na sedežu KŠTM Sevnica v času uradnih ur in na spletu.

Prostorski informacijski sistem Občine Sevnica
Kratek opis namena zbirke: povezava
Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke: vrste podatkov, navodila in pogosta vprašanja
Dostop do zbirke: povezava

2.k Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju občine:

Novice na spletni strani
http://www.obcina-sevnica.si/

Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018


3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: dostop do interneta, progam za branje PDF datotek (npr. Acrobat Reader)

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: - vsak delovnik v času uradnih ur

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:
- osebni dostop na sedežu občine
- dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve:

Neformalna zahteva:
- ustna zahteva
- preko telefona
- po elektronski poti

Formalna zahteva:
- zahteva podana ustno na zapisnik
- pisna zahteva po pošti
- vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Občine Sevnica: obcina.sevnica@siol.net

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:
Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani občine nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva.

Delni dostop: -


4. Stroškovnik in cenik

Cena za posredovanje informacij javnega značaja: cenik

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja: stroškov ne zaračunavamo.


5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja v letu 2018. 

Meteorološka postaja Sevnica: 29473   
Občinska uprava - seznam zaposlenih: 8336   
Lokalne volitve 2018: 6592   
Občinski razpisi: 5165   
Obvestila: 4335   
Zapisniki sej občinskega sveta: 4194   
Krajevne skupnosti: 3361   
Prodaja kmetijskih zemljišč: 2651   
Predpisi okolje in prostor: 1965