Gumb išči|

Zapri iskalnik

Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Občina Sevnica

Naslov: Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica

Telefon: 07 81 61 200

E-naslov:

Odgovorna oseba: Srečko Ocvirk, župan

Datum prve objave kataloga: 23. 5. 2011

Datum zadnje spremembe: 11. 1. 2021

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.obcina-sevnica.si/sl/o-obcini/informacije-javnega-znacaja/ 

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Občine Sevnica.

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.1 Področja dela 

Občina Sevnica samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z zakonom, med drugim normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena, upravlja občinsko premoženje, omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada, skrbi za lokalne javne službe, zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost, pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele, pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije, skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, upravlja, gradi in vzdržuje občinske ceste in javne površine, skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč, ureja javni red v občini, podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih in obletnicah občanov. 

2.2 Organigram 

Organigram Občine Sevnica

2.3 Notranje ogranizacijske enote 

Splošna služba
Vodja oddelka: Roman Strlekar

Oddelek za družbene dejavnosti
Vodja oddelka: Mojca Sešlar

Oddelek za finance
Vodja oddelka: Vlasta Marn

Oddelek za okolje in prostor
Vodja oddelka: Roman Perčič

Oddelek za gospodarstvo
Vodja oddelka: Vlasta Kuzmički

Kabinet župana

2.4 Organi občine

Župan

Občinski svet

Nadzorni odbor

2.5 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Marja Zidarič
Pooblaščena oseba za posredovanje informacij javnega značaja

Tel: 07 81 61 265
GSM: 051 346 463
E-mail:

2.6 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti

2.6.1. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Predpisi lokalne skupnosti so dostopni tudi v iskalniku občinskih predpisov

2.6.2 Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Občine Sevnica, kot sestavni del gradiva za naslednjo sejo občinskega sveta

2.7 Sprejeti in predlagani strateški in programski dokumenti, pomembnejša poročila 

Strateški dokumenti Občine Sevnica

Zapisniki, sklepi in zvočni posnetki sej Občinskega sveta Občine Sevnica

Zapisniki sej komisij in odborov

Programi dela in finančni načrti nadzornega odbora

Ocene ogroženosti ter načrti zaščite in reševanja v občini Sevnica

Vse uradne objave Občine Sevnica

2.8 Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

2.8.1 Postopki

2.8.2 Storitve

Obrazci in vloge za storitve

 • lokacijska informacija za gradnjo objektov oziroma izvajanje gradbenih del na zemljiščih ali objektih,
 • potrdila o namenski rabi zemljišča,
 • mnenje glede skladnosti dokumentacije s prostorskimi izvedbenimi akti za pridobitev gradbenega dovoljenja,
 • projektni in drugi pogoji,
 • pobuda za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu (OPN) občine Sevnica,
 • izvedba lokalcijske preveritve, 
 • potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele, 
 • ponudba za prodajo nepremičnine - vloga za izdajo izjave Občine Sevnica o predkupni pravici,
 • soglasje k posegu v varovalnem pasu občinskih cest za gradnjo nezahtevnega objekta,
 • soglasje k projektnim rešitvam, 
 • odločba o odmeri komunalnega prispevka, 
 • sprememba zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
 • oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za obdobje 5 let od vselitve, 
 • plačilo turistične in promocijske takse,
 • prijava obratnovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije, 
 • dovoljenje za podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije ob izrednih priložnostih,
 • soglasje za prodajo blaga na stojnici,
 • dovoljenje za uporabo javnih površin v lasti Občine Sevnica,
 • dovoljenje za zaporo občinske ceste ali druge javne prometne površine,
 • dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom,
 • ustanovitev služnostne pravice, 
 • dodelitev enkratne pomoči ob rojstvu otroka, 
 • dodelitev enkratne občinske denarne pomoči.

2.9 Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Centralna evidenca finančnega premoženja občine
Pravna podlaga: Zakon o javnih financah /ZJF/ SOP 1999-01-3758
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na zahtevo na sedežu občine v času uradnih ur.*

Evidenca dokumentarnega gradiva
Pravna podlaga: Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/ SOP 1999-01-3777
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na zahtevo na sedežu občine v času uradnih ur.*

Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest v Občinski upravi Občine Sevnica
Pravna podlaga: Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/ SOP 2002-01-2759
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na zahtevo na sedežu občine v času uradnih ur.*

Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih, zaposlenih v Občinski upravi Občine Sevnica
Pravna podlaga: Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/ SOP 2002-01-2759
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na zahtevo na sedežu občine v času uradnih ur.*

Evidenca o podatkih, ki se nanašajo na reševanje upravnih zadev 
Pravna podlaga: Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/ SOP 1999-01-3777
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na zahtevo na sedežu občine v času uradnih ur.*

Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Sevnica
Pravna podlaga: Zakon o stavbnih zemljiščih /ZSZ/ SOP 1984-04-0932
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na zahtevo na sedežu občine v času uradnih ur.*

Register stanovanj v lasti Občine Sevnica
Pravna podlaga: Stanovanjski zakon /SZ-1/SOP 2003-01-3312
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na zahtevo na sedežu občine v času uradnih ur.*

Evidenca oddanih evidenčnih naročil
Pravna podlaga: Zakon o javnem naročanju /ZJN-3/ SOP 2015-01-3570
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na zahtevo na sedežu občine v času uradnih ur* in na portalu javnih naročil

Evidenca zavezancev za plačilo turistične takse
Pravna podlaga: Zakon o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT-1/ SOP 2018-01-0541
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na zahtevo na sedežu občine v času uradnih ur*. 

Register lokalnih turističnih vodnikov za turistično območje občine Sevnica 
Pravna podlaga: Zakon o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT-1/ SOP 2018-01-0541
Dostop do evidence: portal OPSI

Kataster gospodarske infrastrukture
Pravna podlaga: Zakon o geodetski dejavnosti /ZGeoD-1/ SOP 2010-01-4216
Dostop do evidence: portal PISO

Evidence prekrškovnega organa
Pravna podlaga: Zakon o občinskem redarstvu /ZORed/ SOP 2006-01-6040
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na zahtevo na sedežu medobčinskega inšpektorata (Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica) v času uradnih ur*.

* Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

2.10 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi organ 

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Zapore cest in dela na lokalnih cestah v občini Sevnica 
Dostop do evidence: portal OPSI

Lokacije javnih parkirišč v mestu Sevnica
Dostop do evidence: portal OPSI

Elektro polnilnice v občini Sevnica
Dostop do evidence: portal OPSI

Avtobusna postajališča v občini Sevnica
Dostop do evidence: portal OPSI

Lokacije defibrilatorjev v občini Sevnica
Dostop do evidence: portal OPSI

Lokacije ekoloških otokov v občini Sevnica
Dostop do evidence: portal OPSI

Lokacije zbiralnikov odpadnega jedilnega olja v občini Sevnica
Dostop do evidence: portal OPSI

Ponudniki gostinskih storitev v občini Sevnica
Dostop do evidence: portal OPSI

Brezplačne WiFi točke v občini Sevnica
Dostop do evidence: portal OPSI

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Občina Sevnica
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: dostop do interneta, progam za branje PDF datotek (npr. Acrobat Reader)

Uradne ure:

ponedeljek: 7.30 - 10.00 in 11.00 - 15.00
torek: 7.30 - 10.00 in 11.00 - 15.00
sreda: 7.30 - 10.00 in 11.00 - 17.00
četrtek: 7.30 - 10.00 in 11.00 - 15.00
petek: 7.30 - 10.00 in 11.00 - 13.00

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:
- osebni dostop na sedežu občine
- dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve:

Neformalna zahteva:
- ustna zahteva
- preko telefona
- po elektronski poti

Formalna zahteva:
- zahteva podana ustno na zapisnik
- pisna zahteva po pošti
- vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Občine Sevnica: .

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:
Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani občine nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva.

 

4. Stroškovnik 

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

5. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 • Seznam zaposlenih v občinski upravi,
 • informacije o lokalnih volitvah,
 • informacije o občinskih razpisih, 
 • informacije o zapisnikih sej občinskega sveta,
 • informacije o predpisih,
 • informacije o prodaji kmetijskih zemljišč.

 

 

kuvertaNaroči se na e-novice