Gumb išči|

Zapri iskalnik

Obvestilo zavezancem za plačilo NUSZ glede uskladitve podatkov za odmero – rok za oddajo pripomb je 22. marec 2021

2. 3. 2021 • Novice Občina Sevnica vsako leto usklajuje bazo podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ). Namen posodobitve je, da se podatki o stavbah, delih stavb in zazidanih stavbnih zemljiščih uskladijo s podatki registra nepremičnin na Geodetski upravi Republike Slovenije, ki je edina uradna baza tovrstnih podatkov. Prav tako je namen usklajevanje sprememb zavezancev, do katerih pride zaradi oddaje nepremičnin v najem in podobno.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se odmerja na podlagi Zakona o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 61/17), Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.l. SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ in 101/13 – ZDavNepr), Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 75/17 in 45/19).

Zgornji predpisi določajo, da se nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč plačuje za vse sledeče objekte: stanovanjske, poslovne, kmetijske, objekte za družbene dejavnosti, javno upravo, objekte za delovanje društev. Nadomestila se ne plačuje za objekte, ki so namenjeni opravljanju verskih obredov, obrambi, reševanju in zaščiti, diplomatskim predstavništvom in mednarodnim organizacijam.

Nadomestilo se plačuje tudi za nezazidana stavbna zemljišča. To so tiste zemljiške parcele, za katere je z izvedbenim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb ter gradbenih inženirskih objektov.

Občina Sevnica podatke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča vsako leto pošlje na Finančno upravo Republike Slovenije, ki zavezancem izda odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Pred oddajo podatkov  za odmero želi Občina Sevnica le-te preveriti preko javne razgrnitve in uskladiti vsa morebitna odstopanja.

Vse lastnike objektov pozivamo, da pregledajo podatke za svoje predmete odmere (stavbe, dele stavb, zemljišča).


Če ob pregledu podatkov o površini, številčenju ali vrsti stavb, delov stavb in zazidanih stavbnih zemljišč ugotovite, da podatki niso točni, vas prosimo, da spremembe uredite na Območni geodetski upravi Sevnica (Trg svobode 9, Sevnica / telefon 07 816 35 70 / e-naslov  v času uradnih ur:

PONEDELJEK

 8.00–12.00

TOREK

 8.00–12.00 in 13.00–15.00

SREDA

 7.00–12.00 In 13.00–17.00

ČETRTEK

 NI URADNIH UR              

PETEK

 8.00–13.00

Nestrinjanje s podatki v vednost pošljite tudi na Občino Sevnica na naslov .


Skladno z veljavnimi predpisi je plačnik nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč lastnik ali uporabnik (najemnik, uživalec, ipd.) stavbnega zemljišča. Če želite, da je plačnik samo eden od lastnikov nepremičnine ali druga oseba (npr. najemnik), ali če želite spremeniti dejansko rabo stavbe oz. dela stavbe, nam to sporočite na e-naslov , priložiti je potrebno tudi ustrezna dokazila (npr. najemno pogodbo).

Pregled in upravičene spremembe podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so mogoči tudi na sedežu Občine Sevnica (Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Sanji Slemenšek, pisarna št. 214, po predhodnem dogovoru preko telefona 07/81-61-265 ali po e-pošti ).


Razgrnitev podatkov poteka od 2. do 22. marca 2021. Pripombe, podane po tem datumu, ne bodo obravnavane.

 

Občina Sevnica – vpogled v podatke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča:

Aplikacija za javno razgrnitev NUSZ je na voljo na naslovu: http://geomap.si:5003/

računalnik_NUSZ