Gumb išči|

Zapri iskalnik

Ureditev območij ob reki Savi in njenih pritokih

9. 4. 2021 • Novice

Občina Sevnica si močno prizadeva za varovanje voda in tudi za varovanje pred njihovim škodljivim delovanjem, ki nas je v občini Sevnica s večkratnimi poplavami v preteklosti zelo prizadelo. 

Protipoplavna varnost ob Savi kot osrednjem vodotoku, nekoč neuglednem odtočnem kanalu za odplake iz osrednjega dela države, je danes učinkovito urejena. Rečni in obrečni prostor je z mnogo usklajenimi infrastrukturnimi izboljšanji bistveno bolj varen in uporaben. Kakovost vode je višja, urejen je sistem za namakanje kmetijskih površin v sušnih obdobjih. Z ureditvijo brežin je pridobljen nov prostor za preživljanje prostega časa in za rekreacijo v naravi. Po reki je omogočena plovba, celoten prostor ob reki pa predstavlja ogromen potencial za nadaljnji razvoj vodnega in obvodnega prostora. 
 
Upravljanje z obvodnim prostorom kot kompleksnim ekološkim, socialnim in ekonomskim prostorom pa je izjemno zahtevno in terja širok premislek. Zakon o vodah določa, da ob vodotokih, kot sta na primer Sava ali Ljubljanica, v urbanem delu priobalni pas meri 15 metrov, v območjih izven naselji pa 40 metrov. V našem okolju ni primerov pozidave neposredno do reke, v marsikaterem urbanem okolju pa objekti neposredno ob vodi tvorijo obalo. 
 
Urejanje priobalnega pasu oziroma območja vodnega sveta, ki je za kakovost bivanja v dolini reke Save s turizmom, športom in rekreacijo zelo potrebno, bo ob spremembi zakona o vodah za dosego pozitivnih učinkov javne rabe prostora bolj optimalno. Denimo, zgrajene vzdrževalne poti bo mogoče urejati kot večnamenske, tudi kolesarske poti. 
 
Zakon o vodah ne posega v pravico do vode kot javne dobrine in ne spreminja področja oskrbe s pitno vodo. Bo pa lokalnim skupnostim omogočil urejanje obvodnega prostora in ureditev, ki so v javno korist, seveda ob vsakokratnem upoštevanju meril urejanja posameznega prostora.