Gumb išči|

Zapri iskalnik

Tretje spremembe in dopolnitve OPN Občine Sevnica v zaključni fazi

12. 4. 2021 • Novice Občina je osrednji nosilec prostorskega načrtovanja, ki zagotavlja ustrezne pogoje za medsebojno skladen in uravnotežen razvoj vseh dejavnosti v prostoru. Prilagajanje Občinskega prostorskega načrta potrebam posameznikov in gospodarstva je zato ena stalnih in ključnih nalog na tem področju.

V zaključni fazi je izdelava tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN 3). Izdelovalec dokumenta, Ljubljanski urbanistični zavod, je po jeseni opravljeni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka akta ter potrditvi predlaganih sprememb in dopolnitev javnosti s strani Občinskega sveta Občine Sevnica izdelal predlog prostorskega akta. Občina Sevnica pa je nosilce urejanja prostora pozvala k izdaji drugih mnenj k predlogu. 

Pridobivanje pozitivnih mnenj oziroma pozivov za usklajevanje s strani nosilcev urejanja prostora poteka v teh tednih. Časovna dinamika postopkov je tudi pod vplivom epidemioloških ukrepov. Prejeta mnenja bodo podlaga za obravnavo in končni sprejem dokumenta s strani Občinskega sveta Občine Sevnica. Pričakuje se, da bo končni dokument sprejet do poletja.

Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica obravnavajo celotno območje občine, spremembe pa se nanašajo tako na tekstualni kot grafični del občinskega prostorskega načrta. Spremembe se izvajajo po rednem postopku priprave prostorskega akta in na način, kot ga predpisuje prostorska zakonodaja.

Med razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega načrta so poleg razvojnih projektov občine in pobud občanov tudi nove strokovne podlage, posegi v območja urejanja državnih prostorskih aktov, spremembe predpisov in splošnih smernic nosilcev urejanja prostora ter uskladitve z dejansko rabo zemljišč in katastrom.