Gumb išči|

Zapri iskalnik

Evropska sredstva za hidravlične izboljšave v občini Sevnica

26. 4. 2021 • Novice Za pitno vodo skrbimo vselej, ne samo takrat, ko nam je primanjkuje. Občina Sevnica sprejema pitno vodo kot dobrino, ki mora biti dostopna vsem občanom pod enakimi pogoji. V skladu s strategijo vodooskrbe skupaj z javnim podjetjem Komunala Sevnica kot izvajalcem gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo stalno spremlja urejenost vodooskrbnih sistemov na območju celotne občine, ureja in varuje vodne vire ter sistematično širi, povezuje in nadgrajuje mrežo vodovodnih sistemov. Nadaljevanje teh prizadevanj bo v naslednjih letih omogočil projekt Hidravlične izboljšave v občini Sevnica, za katerega je Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko odobrila evropska sredstva v okviru Dogovora za razvoj razvojne regije Posavje. Za skupno 4,2 milijona evrov vreden projekt bo evropski Kohezijski sklad prispeval 2,2 milijona evrov, nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna pa bo 389 tisoč evrov.

Logo_EKP_kohezijski_sklad_SLO_slogan

V sklopu projekta bo zgrajena povezovalna hrbtenica med že obstoječimi vodovodi v en vodovodni sistem, in sicer na obeh bregovih reke Save, v dolžini dobrih 21 kilometrov. Projekt je razdeljen na osem sklopov in bo povezal skupno 11.286 prebivalcev. Namen je zagotoviti varno in nemoteno oskrbo, saj gre za povezovanje več virov, ki se bodo oskrbovali med seboj.

Glavni cilji in nameni projekta so povezati vodooskrbne sisteme levega in desnega brega reke Save tako, da bo mogoče ob povečani porabi oziroma v primeru izpadov vodnih virov desnega brega del vode zagotoviti iz vodooskrbnega sistema Sevnica. Namen in cilj je tudi povezati višjeležeče vodne vire Podskalice in mesto Sevnica z višjeležečimi deli Drožanja in svetega Roka, kamor se sedaj voda prečrpava. Cilj je hidravlična optimizacija vodooskrbe, ki bo zagotovljena z izgradnjo vodohranov. Pomembni del projekta je tudi ta, da se na tistih območjih, kjer je že sedaj vidna občasna ali stalna potreba za nemoteno oskrbovanje, zagotovi pitna voda. Z investicijami na posameznih odsekih vodovodnih sistemov je cilj doseči zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo in zaščito vodnih virov pred vplivi onesnaževanja na način, ki bo stroškovno, okoljsko in tehnično učinkovit.

Gradnja cevovodov in objektov bo potekala na območju naslednjih sklopov investicije: vodovod Nova gora (Preska–Lukovec), vodovod Sevnica–Nova gora (odsek Log–Orle), prečrpališče Log, vodovod Šentjanž s povezavo na vodovod Krmelj, vodohran Šentjanž, vodovod Zabukovje–Sevnica (odsek Metni Vrh–Drožanje), vodovod Sevnica–Breg–Loka in vodovod Handija.

Zasnovo projekta je na strokovnih podlagah sooblikovala Občina Sevnica kot investitor in javno podjetje Komunala Sevnica kot upravljalec javne vodovodne mreže, v sodelovanju s predstavniki krajevnih skupnosti. Projekt investicije za hidravlične izboljšave v občini Sevnica je bil po območnih sklopih predstavljen na sejah svetov krajevnih skupnosti in kot celota na eni izmed preteklih sej Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je projekt tudi potrdil. Za realizacijo projekta so za vseh osem sklopov že izdana vsa gradbena dovoljenja.

Investicije v javno vodooskrbno mrežo so tudi sicer stalnica vsakoletnega proračuna Občine Sevnica. Obnove tečejo kot neposredne investicije manjšega obsega, ki pa ravno tako bistveno vplivajo na sistem vodooskrbe.

 

Naložba v vašo prihodnost.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

 

 

kuvertaNaroči se na e-novice