Gumb išči|

Zapri iskalnik

Občinski svet na zadnji letošnji seji potrdil proračun za prihodnje leto

3. 12. 2021 • Sporočila za javnost Člani Občinskega sveta Občine Sevnica so v sredo, 1. decembra, na 27. redni seji soglasno sprejeli predlog proračuna za prihodnje leto. Po zaslugi premišljenega in odgovornega načrtovanja ter močne investicijske naravnanosti, podprte z evropskimi sredstvi in pozitivnim odnosom vlade do občin, gre za enega najvišjih sevniških proračunov.

Na prihodkovni strani osrednji finančni dokument občine znaša 21,1 milijona evrov. S kvotami se zagotavlja stabilnost in zadostnost financiranja obveznih in dodatnih vsebin, kar omogoča uresničevanje in nadgradnjo programov občine in njenih proračunskih uporabnikov – šol, vrtcev, knjižnice in vseh drugih javnih zavodov, javnega podjetja Komunala Sevnica, vseh krajevnih skupnosti ter številnih društev in organizacij.

Na strani državnih virov so pomembna sredstva za uravnoteženje razvitosti občin in višina povprečnine. Slednja zagotavlja nemoteno financiranje obveznih nalog in programov, obenem pa razbremenjuje naložbene potenciale občine. To bodo v veliki meri oblikovali evropski viri v predvideni višini 2,025 milijona evrov. Skupna višina odhodkov proračuna znaša 23,2 evrov, od tega za naložbe v skupnem znesku 8,6 milijona evrov.

Transferni prihodki iz države in Evropske unije bodo skupaj s sprejetim investicijskim zadolževanjem v okolje prinesli velike in pomembne projekte. Na področju okolja in prostora gre predvsem za tri večletne projekte, podprte z evropskimi sredstvi, ki so že v izvajanju: komunalno opremljanje poslovne cone Sevnica z gradnjo nadvoza v Šmarju, gradnja kanalizacijskega sistema v Sevnici ter hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov s povezovanjem levega in desnega brega reke Save.

Občina bo kot partner investicijsko sodelovala pri izvajanju projektov rekonstrukcije državne ceste Šentjanž–Glino in križišča pri šoli ter pri izgradnji rondoja v Šmarju. Urejalo se bo več odsekov lokalnih cest, med njimi ceste na Dobravo v Sevnici, ceste Drožanjska–Žabjek, povezave Grahovica–Jablanica, pa tudi parkirišč pod Vrtačo v Sevnici in v Krmelju.

Poleg rednega letnega in zimskega vzdrževanja cest in javnih površin so sredstva zagotovljena za projektiranje nadaljnjih ureditev cestnega omrežja. Med večjimi okoljskimi postavkami so še pričetek nakupa večnamenskega vozila za reševanje z višin, priprava na nadaljnje urejanje vodotokov, izdelava novih vodnih virov in sredstva za prostorsko načrtovanje.

Investicijsko zelo močno je tudi področje družbenih dejavnosti. Zagotovljena so sredstva za začetek izgradnje prizidka in kuhinje OŠ Blanca, gradnje OŠ Ane Gale Sevnica, za urejanje športnih površin pri šolah v Šentjanžu in Sevnici ter za ureditvene posege na območju načrtovanega stadiona, zagotovljena pa tudi sredstva za projektiranje nadaljnjih investicij.

Področje družbenih dejavnosti zaznamuje znaten delež sredstev za redne naloge; za financiranje vrtcev in šol, knjižnice, zdravstva in sociale, javnega zavoda KŠTM Sevnica ter za zagotavljanja sredstev za delovanje društev s področij kulture, športa, mladine ter zdravstvenega varstva in sociale.   

Vsebine oddelka za gospodarske dejavnosti bodo, poleg vsakoletnih razpisnih podpor gospodarstvu, kmetijstvu in turizmu, zaznamovali projekti vzpostavitve sistema izposoje javnih koles, s ciljem pristopa k razogljičenju družbe pa tudi preučitve možnosti postavitve sončnih elektrarn na javne objekte. Sredstva se namenjajo še za razvoj komunalne infrastrukture za opremljanje v poslovnih conah in uresničevanje skupne regionalne razvojne politike.

Občina odgovorno upravlja z občinskim premoženjem ter investicijsko vzdržuje številne objekte v javni lasti. Tako bo tudi v prihodnjem letu z ureditvami večnamenskih objektov po krajevnih skupnostih, pa tudi poslovilnih objektov in prostorov zadnjega počitka. Sredstva se zagotavljajo tudi za odkupe zemljišč, ki so v mnogo primerih pogoj za realizacijo investicij.

Pri pripravi proračuna je občinska uprava sledila tudi smernicam participativnega postopka in ga letos izvedla tretjič, ureditve izglasovanih 22 pobud so prav tako umeščene v sprejeti proračun.  

Po sprejemu proračuna je občinski svet soglasno potrdil letna programa za področji športa in kulture. Z letnim programom športa občina soustvarja pogoje za razvoj in izvajanje športa kot celote, za delovanje društev in izvajanje njihovih programov ter vlaga v investicije in vzdrževanje javnih športnih površin in objektov. Občina Sevnica bo v letu 2022 za dejavnosti na področju športa namenila sredstva v višini 768 tisoč evrov.

Program kulture pa določa javni interes občine na področju zagotavljanja dostopnosti do kulturnih dobrin, spodbujanja kulturne ustvarjalnosti, ljudske in kulturne dediščine, ki se uresničuje z zagotavljanjem organizacijskih, finančnih in prostorskih pogojev za izvajanje kulturnih dejavnosti v občini. Občina Sevnica v letu 2022 za dejavnosti na področju kulture namenja sredstva v višini 933 tisoč evrov.

Med drugimi točkami dnevnega reda so člani sveta v prvi obravnavi sprejeli dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti in se opredelili do stališč do pripomb podanih v času javne razgrnitve in obravnave. Obravnavali so tudi več premoženjsko-pravnih zadev in imenovanj v svete javnih zavodov.

Naroči se na e-novice