Gumb išči|

Zapri iskalnik

Poročilo 33. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica

23. 9. 2022 • Novice 33. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica je potekala v sredo, 21. septembra 2022.

33. redna seja občinskega sveta je bila v prvem delu namenjena obravnavi prostorskih aktov. Sprejeta je bila prostorska sprememba na pobudo zasebnega investitorja za povečanje obsega območja kamnoloma Červivec v Krajevni skupnosti Primož. V drugi obravnavi je bil sprejet Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod. Predmet tega prostorskega akta je območje zahodno od obstoječe stanovanjske soseske ob Drožanjski cesti, kamor bodo umeščeni nova stanovanjska soseska in objekti družbenih dejavnosti.

Soglasno sta bila sprejeta predloga Lokalnega energetskega koncepta in Akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebne spremembe Občine Sevnica. Gre za strateška dokumenta, ki opredeljujeta ukrepe za ustrezno in trajnostno ravnanje z energenti in primeren odnos do okolja.

Člani občinskega sveta so podali tudi soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica in soglasje k predlaganim cenam vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju občine. Na ceno programa ključno vpliva število oddelkov, število in starost otrok v oddelkih ter izobrazbena in starostna struktura kadra. Izhodišča za izračun plač, materialnih stroškov in živil so za vse vrtce enaka. Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in se določi v odstotku od cene programa za vrtec in na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred. Višina plačila se z odločbo določi kot odstotek, ki plačajo starši, od cene programa, v katerega je otrok vključen. Cene programov predšolske vzgoje se bodo v spremenile in sicer v povprečju za 5 %, odvisno od starostne skupine in vrtca. V sevniške vrtce je trenutno vključenih 779 otrok v 44 oddelkih. Vključenost se iz leta v leto viša, Občina Sevnica pa se potrebam vseskozi prilagaja z odpiranjem dodatnih vrtčevskih kapacitet.

Člani občinskega sveta so se seznanili s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2022. Likvidnostni trend je pozitiven, vse krajevne skupnosti, javni zavodi in javno podjetje so v dobri finančni kondiciji.

Podprli so tudi predlog spremembe odredbe, ki določa območja omejene hitrosti pred šolami in vrtci v občini Sevnica. Potrjena sprememba omogoča realizacijo širitve cone omejitve hitrosti na največ 30 kilometrov na uro v Boštanju med osnovno šolo in vrtcem Panorama.

V Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica so člani občinskega sveta imenovali tri predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica. Potrdili so tudi tekoče premoženjsko-pravne zadeve, ki omogočajo nemoteno delo na področju ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica.

kuvertaNaroči se na e-novice