Gumb išči|

Zapri iskalnik

Župan Srečko Ocvirk predstavil načrte na skupni posavski novinarski konferenci

19. 1. 2023 • Novice Včeraj so župani posavskih občin predstavili načrte za delo na tradicionalni novinarski konferenci, ki jo je po dvoletni prekinitvi gostil župan Občine Radeče Tomaž Režun.

Župan Občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak, župan Občine Brežice Ivan Molan, župan Občine Kostanjevica na Krki Robert Zagorc, župan Mestne občine Krško Janez Kerin, župan Občine Radeče Tomaž Režun in župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk so novinarjem predstavili načrte in načrtovane investicije na področjih cestno prometne infrastrukture, komunalne infrastrukture, športnih in kulturnih objektov, javnih površin in drugih področij.

Vizija razvoja Občine Sevnica v mandatu 2022–2026 ostaja usmerjena v ustvarjanje prijetnega, privlačnega, varnega in konkurenčnega okolja za bivanje in delo. Uravnotežen napredek vseh krajev preprečuje množično izseljevanje iz podeželja in hkrati omogoča primeren razvoj gosteje naseljenih območij. Geografska razgibanost in demografska pestrost lokalnega okolja predstavljata tako izziv kot tudi številne priložnosti za udejanjanje raznolikih rešitev, ki naslavljajo vsakdanje izzive občank in občanov. 

Župan Srečko Ocvirk se je uvodoma zahvalil vsem novinarjem, fotografom, snemalcem, urednikom in drugim predstavnikom medijev, ki redno poročajo o aktualnih dogodkih in vestno skrbijo za obveščenost občanov. Poudaril je, da je Občina Sevnica v preteklem letu dosegla zastavljene cilje, kljub izzivom, ki so nastajali v globalni družbi kot posledica vojne, nestabilnosti trgov in energetske krize. Spremenjene okoliščine bodo zagotovo vplivale na delovanje lokalnih skupnosti tudi v letu 2023. Izpostavil je pomen opravljanja zakonskih nalog lokalnih skupnosti iz neposrednih in prenesenih pristojnosti, kot so denimo skrb za varstvo najmlajših, osnovnošolsko izobraževanje, šolske prevoze in socialno varstvo, ki predstavljajo najobsežnejši del porabe javnega denarja. 

Nato je predstavil nekatere večje projekte, katerih realizacija se nadaljuje iz leta 2022, in načrtovane posodobitve cestnega omrežja, komunalne infrastrukture, javnih površin in objektov ter druge infrastrukture.

Šolska in predšolska vzgoja

Osrednja projekta leta 2023 sta gradnja prizidka Osnovne šole Blanca in gradnja nove šole za otroke s posebnimi potrebami Ane Gale Sevnica. Oba projekta sta se pričela v letu 2022. Na Blanci je bila v lanskem letu urejena nova kuhinja z razširjeno jedilnico in garderobo, v letošnjem letu pa se nadaljuje dogradnja šole z ureditvijo dodatnih igralnic za predšolske otroke, učilnic, garderobe in kabineta za zaposlene. Gradnja novih prostorov bo zaključena predvidoma v spomladanskih mesecih. Nov objekt za izvajanje prilagojenih šolskih programov Osnovne šole Ane Gale Sevnica je umeščen na območje širšega kompleksa osnovne šole in vrtca v Sevnici. Izgradnja šole poteka skladno s terminskim planom in bo predvidoma zaključena v začetku leta 2024. V letošnjem letu se bodo izvajale tudi aktivnosti za pričetek gradnje nove Osnovne šole Krmelj s pridobivanjem projektne dokumentacije. V prihodnjem obdobju Občina Sevnica pričakuje razpis pristojnega ministrstva za pridobitev sredstev, s katerimi bo lahko realizirala gradnjo nove krmeljske šole. Za zagotovitev zadostnih kapacitet za predšolsko vzgojo so bile v Vrtcu Panorama Boštanj v sklepnem delu leta 2022 urejene tri dodatne igralnici. Trenutno poteka opremljanje prostorov, novi oddelki pa bodo oblikovani predvidoma v marcu.

Šport, rekreacija in aktivno preživljanje prostega časa

Skladno s potrebami Občina Sevnica veliko sredstev vlaga v javne objekte za športne in prostočasne aktivnosti. Po uspešno zaključenih projektih obnove Bazena Sevnica ter številnih športnih in večnamenskih igrišč so se konec lanskega leta pričela gradbena dela za obnovo športnih površin pri Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica. Ureditve teh športnih površin bodo zaključene v letošnjem letu.

V načrtu so tudi ureditve športnih površin pri Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž. Realizacija tega projekta je soodvisna od pričetka projekta v pristojnosti Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, to je rekonstrukcije državne ceste Šentjanž–Glino. 

Prometna infrastruktura

Za pospešitev realizacije potrebnih posodobitev na državni cestni mreži na območju sevniške občine se Občina Sevnica redno vključuje tako z aktivnostmi pridobivanja zemljišč kot tudi s financiranjem priprave projektne dokumentacije.

Pričela so se dela za ureditev krožišča z navezavo na novo zgrajeni nadvoz čez trebanjsko železniško progo v Šmarju. Novo krožišče bo celostno povezalo vse prometne posodobitve širšega območja, ki so bile izvedene v zadnjem obdobju (izgradnja krožišča pri Lidlu, obnova nadvoza čez železniško progo Zidani Most–Dobova, nov nadvoz čez trebanjsko železniško progo). Na območju opuščenega uvoza na Savsko cesto bodo v letošnjem letu izvedene hortikulturne ureditve prostora. Prenova mostu, ki povezuje Sevnico in Boštanj, se bo dogovoru z investitorjem, Direkcijo RS za infrastrukturo, pričela po izgradnji novega šmarskega rondoja. Trenutno na državni cestni mreži poteka obnova ceste proti Jurkloštru oziroma Lisci na Bregu. Skladno s potrebami se pričakuje čimprejšnji pričetek obnove državne ceste, ki povezuje Sevnico in Mokronog, na širšem območju Tržišča. V naslednjem obdobju so v pričakovanju tudi naslednje ureditve državne cestne mreže: že omenjena rekonstrukcija ceste Šentjanž–Glino, rekonstrukcija ceste Loka–Račica–Breg, izgradnja podvoza Boštanj, izgradnja krožišča na Radni, izgradnja nadvoza z obvoznico Blanca in izgradnja mostu na Logu.

Trenutno se projektirajo tudi ureditve v povezavi s prenovo Železniške postaje Sevnica, s katerimi bo urejen podvoz čez železniško progo pri Stillesu in dodatne parkirne površine.

Občina Sevnica bo v letu 2023 uredila nov most čez potok Hinja v Krmelju. Zaradi dotrajanosti je nosilnost obstoječega mostu do 5 ton. Načrtovana izgradnja novega mostu je usklajena z ukrepi protipoplavne varnosti na tem območju.

V načrtu so ureditve parkirišč na obrobju starega mestnega jedra Sevnice in v Krmelju. Novi parkirni prostori bodo izboljšali dostopnost in razbremenili z mirujočim prometom obremenjena središča.

Občina Sevnica v letu 2023 načrtuje tudi projektiranje kolesarske povezave med Sevnico in Boštanjem na odseku med nadvozom čez železniško progo Zidani Most–Dobova in stavbo sevniške komunale.

Komunalna infrastruktura, varovanje okolja in zeleni prehod

Nadaljujejo se aktivnosti dveh obsežnih projektov posodobitev komunalne infrastrukture, povezovanje vodovodnih sistemov sevniške občine in izgradnja novega kanalizacijskega omrežja v Sevnici. Oba projekta se izvajata s podporo sredstev Kohezijskega sklada Evropske unije. Načrtuje se tudi izgradnja nove vodne vrtine, ki v luči podnebnih sprememb predstavlja pomemben dodaten vodni vir za Sevnico.

Za ureditve protipoplavne varnosti je v postopku projektiranja II. faza protipoplavnih ureditev na potoku Sevnična.

V letošnjem letu se nadaljujejo tudi aktivnosti za namestitev sončnih elektrarn na izbrane javne objekte v Šentjanžu, Boštanju in Sevnici.

Urejanje prostora in prostorski akti

Do konca meseca januarja je odprt poziv za oddajo pobud za že 10. spremembe občinskega prostorskega načrta. Občina Sevnica se redno odziva na izražene potrebe investitorjev, zato občinski prostorski načrt spreminja v okviru dve ali triletnega obdobja. Vzporedno se letno vodi tudi do 20 sprememb in dopolnitev občinskih podrobnih prostorskih načrtov glede na izražen javni ali zasebni investicijski interes.

Na področju večstanovanjske gradnje Občina Sevnica pričakuje gradnjo štirih večstanovanjskih objektov zasebnih investitorjev na Planinski cesti v Sevnici. Sprejet je bil tudi prostorski akt, ki omogoča nastanek nove stanovanjske soseske na zahodni strani Drožanjske ceste, kjer je poleg parcel za gradnjo individualnih hiš načrtovana tudi izgradnja  varovanih stanovanj in novega doma za starejše občane. Idejno zasnovo za gradnjo je Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca že predstavil investitorju, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, trenutno pa je v pripravi investicijski program gradnje, ki bo osnova za nadaljnje pogovore in zagotovitev financiranja projekta. Občina Sevnica ima namero skupaj z DUO Impoljca prijaviti se tudi na razpis pristojnega ministrstva, ki bi omogočil gradnjo dislocirane enote za starejše občane v Krmelju.

Šport, kultura in turizem

Občina Sevnica preko razpisov letno namenja sredstva za delovanje društev s področja športa, kulture, turizma in drugih dejavnosti, z aktivnimi društvi zelo dobro sodeluje.

Na področju turizma so predvidena dodatna vlaganja v infrastrukturo na Lisci, s tem namenom je Občina Sevnica projekt že prijavila na razpis.

Varnost in zdravstvo

Načrtovana dobava vozila za reševanje iz višin, ki je namenjeno gasilski enoti v Sevnici v letošnjem letu ne bo izvedena zaradi težav z dobavo. Občina Sevnica je za nakup že zagotovila sredstva, vozilo se pričakuje v letu 2024.

Za prihodnje obdobje Občina Sevnica na področju zdravstva načrtuje ureditev satelitskega urgentnega centra in centra za duševno zdravje odraslih in otrok. Za obe investiciji je projektna dokumentacija že pripravljena, za realizacijo pa Občina Sevnica skupaj z Zdravstvenim domom Sevnica pričakuje sodelovanje z Ministrstvom za zdravje.

 

Župan je v sklepnem delu svoje predstavitve poudaril dobro sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, ki s svojim aktivnim pristopom veliko pripomorejo k enakomernem razvoju vseh območij sevniške občine. Izrazil je pričakovanje, da bo leto 2023 uspešno in da bodo negativni globalni vplivi na delovanje lokalnih skupnosti čim manjši.

Nekaj foto utrinkov novinarske konference: 

kuvertaNaroči se na e-novice