Gumb išči|

Zapri iskalnik

Poročilo 3. seje občinskega sveta

10. 3. 2023 • Novice Osrednja točka 3. seje Občinskega sveta Občina Sevnica, ki je potekala 8. marca v Kulturni dvorani Sevnica, je bil Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2023. Ta krovni finančni dokument je občinski svet po opravljeni obravnavi osnutka, analizi podanih predlogov in pobud ter podrobni obravnavi na vseh delovnih telesih sprejel.

Na januarski seji so člani in članice občinskega sveta na predlog proračuna podali predloge in pobude, do katerih se je nato opredelila občinska uprava. Predlog proračuna so nato obravnavala še delovna telesa občinskega sveta, torej odbor za družbene dejavnosti, odbor za okolje in prostor, odbor za gospodarstvo in kmetijstvo in odbor za finance in proračun.

Financiranje vseh slovenskih občin temelji na številnih virih, največji so odstopljeni državni davki, imenovani tudi povprečnina. Za leto 2023 in 2024 znaša 700 evrov na prebivalca na leto, izplačuje pa se po dvanajstinah. Poleg povprečnine so ključni vir tudi druge dajatve in prihodki, med njimi viri Republike Slovenije in Evropske unije, ki se namenjajo za investicije, ter viri občine: davki od prometa z zemljišči in nepremičninami na območju občine, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, nadomestilo za uporabo gozdnih cest na območju občine in druga nadomestila. Prihodkovna stran občinskega proračun za leto 2023 znaša 25,3 milijonov evrov. Skupna višina odhodkov proračuna znaša 29,3 milijonov evrov. Poleg zagotavljanja primernega standarda izvajanja vseh javnih nalog in služb s področij predšolske vzgoje in šolstva, socialnega varstva, vzdrževanja javne cestne in komunalne infrastrukture in drugih obveznih nalog, se s sprejetim proračunom nadaljuje investicijski cikel. Skupni obseg naložb je 14,4 milijona evrov, v to so vključena tudi sredstva države kot tudi evropskih skladov. Največje težišče proračuna je na gradnji dveh šol, Osnovne šole Blanca in Osnovni šoli Ane Gale Sevnica in na ureditvah športnih površin pri osnovnih šolah v Sevnici in v Šentjanžu. Gre za športne površine, ki so v dopoldanskem času namenjene osnovnošolcem, v popoldanskem času pa jih lahko koristijo vsi občani. Ostali projekti ustrezno sledijo potrebam v lokalnem prostoru. Med njimi so gradnja novega mostu v Krmelju s pripravo cestno-prometne infrastrukture za gradnjo nove osnovne šole, komunalno opremljanje poslovnih in stanovanjskih con, kar je temelj za razvoj gospodarstva, stanovanjskih površin in ustrezne domske oskrbe, aktualno pa je tudi dokončanje tekočih projektov urejanja vodovodne in kanalizacijske infrastrukture, ki so podprti z evropskimi sredstvi.  

Sprejeta sta bila tudi predloga letnih programov za šport in kulturo v občini Sevnica. V obeh programih so zajeta tako sredstva, ki se namenjajo za delovanje društev, kot tudi sredstva, ki se namenjajo za vzdrževanje javnih športnih in kulturnih objektov ter sredstva za izvajanje programov športa in kulture v okviru javnih zavodov, vključno s pokrivanjem njihovih stroškov.  

Članice in člani sveta so se na seji seznanili še s poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa za leto 2022 in Oceno izvajanja občinskega programa varnosti. Obravnavali so tudi tri prostorske zadeve, med njimi so potrdili Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno cono Radna, s tem pa lahko investitor na tem območju nadaljuje z aktivnostmi za pridobivanje gradbenega dovoljenja za gradnjo načrtovanih objektov.

 

Gradivo 3. seje Občinskega sveta Občine Sevnica
Zvočni posnetki 3. seje Občinskega sveta Občine Sevnica

kuvertaNaroči se na e-novice