Gumb išči|

Zapri iskalnik

Obvestilo zavezancem za plačilo NUSZ: uskladitev podatkov za odmero, rok za oddajo pripomb je 27. marec

13. 3. 2023 • Obvestila Občina Sevnica vsako leto usklajuje bazo podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ). Namen posodobitve je, da se podatki o stavbah, delih stavb in zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiščih uskladijo s podatki registra nepremičnin na Geodetski upravi Republike Slovenije in zemljiško knjigo, ki sta edini uradni bazi tovrstnih podatkov. Prav tako je namen usklajevanje sprememb zavezancev, do katerih pride zaradi oddaje nepremičnin v najem in podobno.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se odmerja na podlagi Zakona o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O), Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.l. SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ in 101/13 – ZDavNepr) in Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 75/17 in 45/19).

Ti predpisi določajo, da se nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč plačuje za sledeče objekte: stanovanjske, poslovne, kmetijske, objekte za družbene dejavnosti, javno upravo, objekte za delovanje društev in ostale objekte.

Nadomestilo se plačuje tudi za nezazidana stavbna zemljišča. To so tiste zemljiške parcele, za katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb ter gradbenih inženirskih objektov.

Občina Sevnica podatke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča vsako leto posreduje Finančni upravi Republike Slovenije (FURS), ki zavezancem izda odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Pred oddajo podatkov za odmero želi Občina Sevnica le-te preveriti preko javne razgrnitve in uskladiti vsa morebitna odstopanja.

Vse lastnike objektov zato pozivamo, da pregledajo podatke za svoje predmete odmere (stavbe, dele stavb, zemljišča).

Aplikacija za javno razgrnitev NUSZ je dostopna na povezavi: https://geomap.si/sevnica/

Če ob pregledu podatkov o površini, številčenju ali vrsti stavb, delov stavb in zazidanih stavbnih zemljišč ugotovite, da podatki niso točni, vas prosimo, da spremembe uredite na Območni geodetski upravi Sevnica (Trg svobode 9, Sevnica / telefon 07 816 35 70 / e-naslov  v času uradnih ur:

ponedeljek 8.00–12.00
torek 8.00–12.00 in 13.00–15.00
sreda 8.00–12.00 in 13.00–17.00
četrtek ni uradnih ur
petek 8.00–13.00

Nestrinjanje s podatki v vednost posredujte tudi na Občino Sevnica na naslov .

Skladno z veljavnimi predpisi je plačnik nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč lastnik ali uporabnik (najemnik, uživalec, ipd.) stavbnega zemljišča. Če želite, da je plačnik samo eden od lastnikov nepremičnine ali druga oseba (npr. najemnik), nam to sporočite na e-naslov , priložiti je potrebno tudi ustrezna dokazila (npr. najemno pogodbo).

Pregled in upravičene spremembe podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so mogoči tudi na sedežu Občine Sevnica (Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica) - najava v pisarni št. 215.

Razgrnitev podatkov poteka od 13. marca do vključno 27. marca 2023. Pripombe, podane po tem datumu, ne bodo obravnavane.

 

Občina Sevnica – vpogled v podatke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča:
Aplikacija za javno razgrnitev NUSZ je dostopna na povezavi: https://geomap.si/sevnica/

kuvertaNaroči se na e-novice