Gumb išči|

Zapri iskalnik

Skupna novinarska konferenca posavskih županovSkupna novinarska konferenca posavskih županov

Skupna novinarska konferenca posavskih županov: občina Sevnica je privlačno, varno in konkurenčno okolje za bivanje in delo

8. 1. 2024 • Novice Danes so na skupni novinarski konferenci, ki jo je tokrat gostila Občina Brežice, župani občin posavske regije predstavili načrte in projekte leta 2024.

Ivan Molan, župan Občine Brežice, Franjo Debelak, župan Občine Bistrica ob Sotli, Robert Zagorc, župan Občine Kostanjevica na Krki, Janez Kerin, župan Mestne občine Krško, Tomaž Režun, župan Občine Radeče in Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica so predstavili ključne rezultate dela v letu 2023 in načrte za delo v letu 2024.

Novinarjem, urednikom in ostalim predstavnikom medijev so se zahvalili za dobro sodelovanje ter uravnoteženo in kakovostno poročanje. Z odgovornim delom mediji pomembno uresničujejo pravico javnosti do obveščenosti, hkrati pa so eden izmed ključnih dejavnikov družbenega povezovanja. 

Občina Sevnica ustvarja privlačno, varno in konkurenčno okolje za bivanje in delo

Leto 2023 je Občina Sevnica sklenila ob uspešnem zaključku dveh dolgoletnih in obsežnih projektov ureditve komunalne infrastrukture, to je povezovanja vodovodnih sistemov občine in izgradnje dodatnih kanalizacijskih vodov v Sevnici s priključitvijo na skupno čistilno napravo. Z zaključeno gradnjo novega krožišča v Šmarju je primerno posodobljena glavna mestna vpadnica, ki omogoča tekoč potek prometa v industrijsko cono in v center Sevnice. V letu 2023 je bilo zaključenih tudi več projektov na področju družbenih dejavnosti, med njimi dograditev osnovne šole na Blanci in obnova športnih površin pri OŠ Sava Kladnika Sevnica. V letu 2024 pa se med drugim nadaljuje gradnja nove osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami v Sevnici.

Načrti za leto 2024: nadaljevanje projektov in nove investicije za enakomeren razvoj vseh krajev občine

Poglavitna usmeritev Občine Sevnica pri načrtovanju projektov je omogočanje enakomernega razvoja vseh krajev občine ob upoštevanju izraženih potreb v lokalnem prostoru. S sistematičnimi posodobitvami ključne infrastrukture se nadaljuje investicijski cikel, usmerjen v ureditve cestno-prometne mreže, komunalne infrastrukture ter objektov družbenih dejavnosti.

Občinski svet Občine Sevnica je na svoji 11. redni seji z večino opredeljenih glasov sprejel predlog proračuna za leto 2024. Konec januarja bo dopolnjen predlog proračuna skupaj z odlokom o proračunu obravnavan na sejah delovnih teles in nato na seji občinskega sveta. Za namen tekočega izvajanja nalog in izvajanja projektov, ki so že v teku, je bil sprejet Sklep o začasnem financiranju Občine Sevnica za obdobje od januarja do marca 2024. Ta pogost ukrep, ki se ga občine poslužujejo v prehodnem obdobju, ki nastane v času postopka potrjevanja novega proračuna, nima negativnega vpliva na vsakdanje življenje in delo v občini, saj se vse tekoče obveznosti izvajajo nemoteno. 

Nadaljevanje tekočih projektov

V prvi polovici leta 2024 se bodo nadaljevali tekoči projekti. V zaključni fazi je gradnja nove OŠ Ane Gale Sevnica. V sklopu projekta bo poleg izgradnje novega objekta urejena tudi okolica šolskega kompleksa z dodatnimi parkirnimi mesti ter nadstreškom in skladiščem za potrebe športne dvorane.

Po zaključku okoljevarstvenega moratorija bodo stekla dela za gradnjo novih mostov čez reko Hinjo v Krmelju. Mostova bosta nadomestila dotrajano premostitveno infrastrukturo, v neposredni okolici mostov pa so načrtovane dodatne prometne in protipoplavne ureditve.

V letu 2024 se pričakuje dobava gasilskega vozila z lestvijo za gašenje in reševanje z višin GVCZD-1, s katerim bo pod okriljem Gasilske zveze Sevnica upravljajo Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica. Uporaba vozila bo na podlagi podpisanega sporazuma poleg občine Sevnice namenjena še občini Radeče, v primeru potreb pa bo lahko koristila tako občanom kot industriji z večjimi in zahtevnejšimi objekti, ki potrebujejo drugačen pristop k reševanju.

Strateški partnerski projekti

Občina Sevnica kot partner sodeluje pri več strateško pomembnih projektih, ki so ključni za dolgoročni razvoj v lokalnem prostoru. Kot ključne infrastrukturne projekte velja izpostaviti rekonstrukcijo regionalne ceste Šentjanž–Glino, gradnjo mostu čez Savo na Logu in rekonstrukcijo križišča v krožišče na Radni. Občina Sevnica pri teh projektih sodeluje kot partner, nosilec pa je Direkcija RS za infrastrukturo.

Velik pomen ima tudi načrtovana celostna obnova Železniške postaje Sevnica, ki bo širše območje transformirala v moderno in široko dostopno multimodalno prometno vozlišče. Poleg obnove železniške postaje je načrtovana ureditev dodatnih parkirnih prostorov in podvoza pod železniško progo pri Stillesu, kar bo dodatno prispevalo k tekočem poteku prometa v Industrijski coni Sevnica. Občina Sevnica je partner projekta, nosilec investicije pa so Slovenske železnice.

V letu 2024 se zaključuje tudi projektiranje II. faze protipoplavnih ureditev na hudourniškem potoku Sevnična. Projekt vodi Občina Sevnica za Direkcijo RS za vode, ki bo izvedla protipoplavne ureditve.

V letu 2024 se bodo tudi nadaljevale aktivnosti za gradnjo bivalne enote za starejše v Krmelju. V preteklem letu je Občina Sevnica zagotovila zemljišče in financirala odstranitev dotrajane stavbe, na mestu katere bo zgrajena bivalna enota. Nosilec projekta, ki ga sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je DUO Impoljca.

Cestno-prometna in komunalna infrastruktura

Občina Sevnica v letu 2024 v sklopu rednega vzdrževanja načrtuje posodobitve cestno-prometne infrastrukture na nekaterih najbolj izpostavljenih območjih.  Načrtovana je tudi gradnja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave v Loki. Za sofinanciranje projekta je Občina Sevnica kandidirala na razpisu v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, pozitivno odločbo pa pričakuje v začetku leta 2024. Nadaljujejo se tudi aktivnosti za projektiranje kolesarske povezave Sevnica–Boštanj.

Investicije v javne in športne objekte

V letu 2024 bodo stekle aktivnosti za ureditev športnih površin pri OŠ Milana Majcna Šentjanž. V teku je pridobivanje posodobljene projektne dokumentacije, ki projekt zaradi lažje izvedbe ločuje od projekta rekonstrukcije regionalne ceste Šentjanž–Glino.

V letošnjem letu bo stekla tudi rekonstrukcija objekta »Cenko« v središču Sevnice za potrebe širjenja dejavnosti Zdravstvenega doma Sevnica. V obnovljenem objektu so predvideni prostori za izvajanje rehabilitacije po poškodbah, med njimi tudi fizioterapevtska telovadnica. Projekt, za katerega bo Občina Sevnica kandidirala tudi za sofinancerska sredstva Ministrstva za zdravje, bo potekal v letih 2024 in 2025.

V letu 2024 se bodo nadaljevale tudi aktivnosti za sistematično obnovo objektov, ki jih za svoje delovanje uporabljajo sveti krajevnih skupnosti in pa poslovilnih objektov.

 

kuvertaNaroči se na e-novice