Gumb išči|

Zapri iskalnik

Tedenske novice 1. 9. 2023

1. 9. 2023 • Tedenske novice

Poročilo 7. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica


V sredo, 30. avgusta 2023, so se članice in člani Občinskega sveta Občine Sevnica sestali na 7. redni seji.

Seznanili so se s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvi polovici leta 2023. Dinamika proračunske porabe ne odstopa od preteklih let.

Članice in člani sveta so podali soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih, katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica. To so Vrtec Ciciban Sevnica, enota vrtca pri OŠ Blanca, enota vrtca pri OŠ Krmelj in enota vrtca pri OŠ Milana Majcna Šentjanž.

Določili so nove cene programov v javnih vrtcih na območju sevniške občine za šolsko leto 2023/2024. Mojca Sešlar, vodja oddelka za družbene dejavnosti, je svetnikom še pred tem podrobno predstavila način sistemizacije delovnih mest v vrtcih ter metodologijo izračunavanja cen programov v vrtcih. Na ceno programa ključno vpliva število oddelkov, število in starost otrok v oddelkih ter izobrazbena in starostna struktura kadra. Izhodišča za izračun plač, materialnih stroškov in živil so za vse vrtce enaka. Predlagano povišanje cen temelji na povišanju plač v javnem sektorju in povišanju materialnih stroškov. Cene programov v vrtcih v občini Sevnica se bodo povišale, s tem da bo delež podražitve v višini 5 % glede na posamezno odločbo Centra za socialno delo krit iz občinskega proračuna. Podrobnejša obrazložitev podražitve in povzetek razprave na seji je objavljena v ločenem prispevku.

Svetniki so potrdili imenovanje predstavnice ustanoviteljice Občine Sevnica v upravni odbor Regionalne razvojne agencije Posavje, na to funkcijo so imenovali direktorico občinske uprave Jerico Lipec. Potrdili so še dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2023 in po odstopu člana imenovali novo članico Nadzornega odbora Občine Sevnica Zdenko Dernovšek.
 

Nove cene programov v vrtcih


Na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica so bile potrjene nove cene programov v javnih vrtcih na območju sevniške občine za šolsko leto 2023/2024.

Občina Sevnica zagotavlja kakovostno in široko dostopno šolsko vzgojo. V zadnjem obdobju je bilo izvedenih več investicij in posodobitev, ki najmlajšim omogočajo prijetno, zabavno in varno preživljanje dni v vrtcu. Med njimi izpostavljamo dograditev Vrtca Ciciban Sevnica, ureditev prostorov za vrtec v stavbi Panorama ter dograditev prizidka k Osnovni šoli Blanca za potrebe predšolske vzgoje.

Pred začetkom vsakega šolskega leta se na podlagi števila vpisanih otrok oblikuje število oddelkov v posameznem vrtcu. Na podlagi teh podatkov se nato oblikuje sistemizacija delovnih mest, ki skupaj s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v javnih vrtcih tvorita podlago za oblikovanje cen, ki jih predlagajo posamezni vrtci. Oddelek za družbene dejavnosti na Občini Sevnica predlagane cene uskladi z vrtci. Na seji občinskega sveta je nato obravnavana in potrjena sistemizacija delovnih mest v vrtcih, na podlagi potrjene sistemizacije pa se nato potrdijo tudi predlagane cene za programe v posameznih vrtcih.

Na ceno programa ključno vpliva število oddelkov in število otrok v oddelkih ter izobrazbena in starostna struktura zaposlenih v posameznem vrtcu. Izhodišča za izračun plač, materialnih stroškov in živil pa so za vse vrtce enaka.

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in se določi v odstotku od cene programa za vrtec in na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred. Višina plačila se z odločbo Centra za socialno delo določi kot odstotek, ki ga plačajo starši, od cene programa, v katerega je otrok vključen. Razliko od dejanske cene programa vrtca in cene, ki jo plačajo starši, iz proračuna krije občina. V proračunu Občine Sevnica za leto 2023 je za to namenjenih 2.450.671 evrov, za plačilo razlike za otroke staršev iz sevniške občine, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah pa 195.000 evrov, skupaj za pokrivanje razlike med dejansko ceno vrtca in ceno, ki jo plačajo starši Občina Sevnica v letu 2023 namenja 2.645.671 evrov.

Predlagano povišanje cen programov vrtca v šolskem letu 2023/2024, ki bo v deležu bremenilo tudi starše, temelji na več dejavnikih. Na podlagi predvsem spremembe plač zaposlenih v javnem sektorju, ki ga je sprejela Vlada RS, se je ekonomsko izračunana cena vrtca spremenila. Strošek dela, ki poleg bruto plač med drugim zajema tudi jubilejne nagrade, regres za letni dopust in prehrano, prevoz na delo in sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev, zajema 81,27 % cene programa vrtca. Nadalje na ceno programa vplivajo stroški materiala in storitev, med njimi so stroški ogrevanja, elektrike, vode, plina in komunalnih storitev, stroški strokovnega izpopolnjevanja, pisarniškega poslovanja, didaktičnih sredstev in zajemajo 10,69 % cene programa vrtca. 8,04 % cene vrtca opredeljujejo stroški živil.

V daljši in celoviti razpravi so članice in člani Občinskega sveta Občine Sevnica pred potrditvijo novih cen pretehtali vse dejavnike, ki vplivajo na ceno posameznega vrtčevskega programa. Med drugim so razpravljali o sistemski ureditvi plačila vrtca, ki je zasnovan po načelu solidarnosti. To pomeni, da starši z nižjimi dohodki plačajo nižji strošek kot pa starši z višjimi dohodki. Izpostavljeno je bilo tudi dejstvo, da je strošek obiskovanja vrtca za drugega, tretjega in vse naslednje otroke znotraj ene družine strošek državnega proračuna. Družina, ki ima dva v vrtec vključena otroka je tako oproščena plačila vrtca za drugega otroka.

Svetnice in svetniki so se zavzeli za znižanje bremena podražitve za starše in določili odstotek kritja povišanja cen za vrtce. Tako so sprejeli predlog cen programov v vrtcih v občini Sevnica, s tem da se za otroke, za katere vrtec plačujejo starši (oziroma niso oproščeni plačila) cena programa vrtca zniža za 5 % od cene programa, ki jo je z odločbo za posameznega otroka določil Center za socialno delo.

Cene programov se bodo glede na dohodkovne razrede staršev zvišale od 5 do 70 evrov, za večino staršev v sevniški občini pa bo povišanje znašalo med 25 in 30 evri. Največji delež staršev iz sevniške občine, to je 20,75 %, se uvršča v 5. dohodkovni razred, ki predvideva plačilo 35 % celotne cene programa vrtca. Po podatkih iz šolskega leta 2022/2023 je najvišjo ceno, to je 77 % od celotne cene vrtčevskega programa, plačevalo  3,11 % oziroma 25 družin, 1,86 % oziroma 15 družin pa je bilo glede na dohodkovni razred v celoti oproščeno plačila vrtca.

V okviru razprave na seji občinskega sveta je bila obravnavana zgolj tema cene programa vrtca, člani in članice sveta pa niso razpravljali o nivoju kakovosti storitev predšolske vzgoje, ki je zagotovljena v sevniški občini, prav tako niso razpravljali o kadrovskih in drugih izzivih, s katerimi se soočajo posamezni vrtci.

V šolskem letu 2023/2024 bo sevniške vrtce obiskovalo 749 otrok v 43 oddelkih. V Vrtcu Ciciban Sevnica bo delovalo 29 oddelkov, od tega en oddelek s prilagojenim programom, število vključenih otrok v oddelke je 497. Enoto vrtca pri OŠ Krmelj bo v novem šolskem letu obiskovalo 143 otrok, vključeni bodo v 8 oddelkov. Vrtec pri OŠ Milana Majcna Šentjanž bo v novem šolskem letu deloval z dvema oddelkoma, oba bosta kombinirana. Vrtec bo obiskovalo 37 otrok. Enota vrtca pri OŠ Blanca bo delovala s štirimi oddelki, v oddelke bo vključenih 72 otrok.

Vsi vrtci v sevniški občini bodo tudi v tem šolskem letu kakovostno in strokovno izvajali svoje programe ter svojo dejavnost opravljali na prijazen in vključujoč način, predvsem pa v zadovoljstvo malčkov in njihovih staršev.

 

V novo šolsko leto
 

Svoja vrata vnovič odpira 7 vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki delujejo na območju sevniške občine.

Na OŠ Sava Kladnika Sevnica s podružnicama v Loki pri Zidanem Mostu in na StudencuOŠ Ane Gale SevnicaOŠ BoštanjOŠ BlancaOŠ KrmeljOŠ Tržišče in OŠ Milana Majcna Šentjanž bodo letos pozdravili 1600 šolarjev, med njimi 187 prvošolcev. V vrtce na območju sevniške občine, ki delujejo na osmih lokacijah, je na začetku septembra vključenih 749 otrok v 43 oddelkih, en oddelek v Vrtcu Ciciban Sevnica je s prilagojenim programom.

V prvih dneh novega šolskega leta je še posebej pomembno, da vsi udeleženci v prometu dosledno spoštujemo cestno-prometne predpise in v okolici šolskih objektov vozimo z veliko previdnosti. Naši najmlajši občani se s pravili ravnanja v prometu šele spoznavajo, zato naj dodatna previdnost ne bo odveč. V prvih šolskih dneh za varnost najmlajših poleg policistov skrbijo tudi številni prostovoljci pod okriljem Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Sevnica. Lokalna skupnost se vsem prostovoljcem zahvaljuje za njihov nesebični prispevek k bolj varnim šolskim potem. 

V poletnem času so na šolah potekala različna obnovitvena, vzdrževalna, investicijska dela, skladno s potrebami in v dogovoru z ravnateljicami in ravnatelji šol.

Na OŠ Sava Kladnika Sevnica, ki jo bo v šolskem letu 2023/2024 obiskovalo 771 učenk in učencev, je bila med drugim urejena dvižna stopniščna ploščad, posodobljena je bila računalniška učilnica, na hodniku pri spodnji telovadnici in v obeh garderobah pa so bile obnovljene talne površine. Dvižna ploščad je namenjena uporabi za otroke z oviranostmi.

Zaključena je tudi prenova športnih površin ob šoli, ki je potekala od jeseni 2022 do sredine poletja 2023. V sklopu ureditev so bile tribune prestavljene na severno stran igrišča. Asfaltirane površine so bile odstranjene, urejena je bila preplastitev s tartanskimi oblogami. Okrog igrišč, ki so namenjena skupinskim športom z žogo, je speljana krožna 160 metrska atletska steza, ki je prav tako v tartanski izvedbi. Ob stezi je urejena še površina za skok v daljino in met krogle. Za projekt obnove športnih površin v pogodbeni vrednosti 532.961,00 evrov je Občina Sevnica uspešno pridobila sredstva za sofinanciranje projekta v višini 100 tisoč evrov s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Na OŠ Boštanj, ki jo bo v šolskem letu 2023/2024 obiskovalo 251 učenk in učencev, je bil v šolski kuhinji zamenjan konvektomat, v glasbeni učilnici pa je bil urejen prostor za umirjanje.

Na OŠ Blanca, ki jo bo v šolskem letu 2023/2024 obiskovalo 172 učenk in učencev, je bil za novo kuhinjo dobavljen dodatni pomivalni stroj. Na OŠ Blanca so se konec lanskega šolskega leta razveselili odprtja novega prizidka, kjer so urejeni prostori za predšolsko vzgojo, v zgornjem nadstropju pa dodatne učilnice. Investicija v dogradnjo OŠ Blanca je potekala v dveh fazah, od jeseni 2022 do začetka poletja 2023 in je znašala 2.335.745,00 evrov.

Na OŠ Milana Majcna Šentjanž, ki jo bo v šolskem letu 2023/2024 obiskovalo 128 učenk in učencev je bil med drugim urejen videonadzorni sistem. Na OŠ Tržišče, jo bo v šolskem letu 2023/2024 obiskovalo 129 učenk in učencev, so bili zamenjani goli na igrišču z umetno travo, v učilnice v prvem nadstropju šole pa so bile nameščene klimatske naprave. Za OŠ Krmelj, ki jo bo v šolskem letu 2023/2024 obiskovalo 112 učenk in učencev, so bile nabavljene nove mize za šolsko jedilnico.

Šolo s prilagojenim programom, OŠ Ane Gale Sevnica, bo v šolskem letu 2023/2024 obiskovalo 37 učenk in učencev. Septembra 2022 se je pričela gradnja nove šole. Dela potekajo skladno s terminskim planom, zaključek investicije v pogodbeni vrednosti 4.031.260,75 evrov je predviden v začetku naslednjega leta.

Dobro počutje najmlajših občank in občanov in ustvarjanje prijaznih in varnih pogojev za igro, učenje, vzgojo in izobraževanje je vseskozi ena izmed ključnih prioritet Občine Sevnica. Skladno s tem bo tudi v prihodnjih obdobjih nadaljevala z ureditvami, ki mladim omogočajo ustrezen razvoj v lokalnem okolju.

 

Participativni proračun 2024: SMS glasovanje je odprto
 

Odprto je SMS glasovanje za umestitev pobud participativnega proračuna v občinski proračun za leto 2024. Za izbran projekt lahko glasujete od 1. do vključno 10. septembra 2023.

V proračun Občine Sevnica za leto 2024 se bodo uvrstile tiste pobude, ki bodo prejele največ glasov znotraj posameznega območja, seštevek njihovih vrednosti pa ne bo presegel najvišje vrednosti posameznega območja. V primeru enakega števila glasov bo imela prednost pobuda, ki bo število glasov zbrala hitreje.

Za oddajo glasu občani pošljejo SMS na telefonsko številko 030 400 360 s ključno besedo POBUDA in številko projekta, ki ga podpirajo. Vsak lahko SMS pošlje samo enkrat, zaračuna pa se po vsakokratnem veljavnem ceniku izbranega mobilnega operaterja. Ceno poslanega SMS-a torej zaračuna mobilni operater po enakem ceniku kot obračuna pošiljanje navadnih SMS sporočil.

Glasovanje poteka od 1. 9. 2023, od 00:01, do vključno 10. 9. 2023, do 23:59. Vsi glasovi, oddani pred ali po tem obdobju, se ne bodo upoštevali.

Pobude, ki so se uvrstile na glasovanje:

Pobuda

Območje

Ključna beseda za glasovanje

Oglasni kozolec in hidrantna omarica z vso opremo na Artu

KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec

POBUDA1

Dva prikazovalnika hitrosti v naselju Dolnje Brezovo

KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec

POBUDA2

Dve manjši informacijski tabli (kozolčka) na Volavcah

KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec

POBUDA3

Projektor in platno v Gasilski dom Poklek

KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec

POBUDA4

Nakup dveh defibrilatorjev za naselji Brezovo in Osredek 

KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec

POBUDA5

Nova garažna vrata za Gasilski dom Blanca

KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec

POBUDA6

Perišče pod vasjo Studenec, družabni prostor ob krožni poti

KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec

POBUDA7

Mestni koši za ločevanje odpadkov v Sevnici

KS Sevnica

POBUDA8

Stoli in mize za dvorano Kulturnega doma Lukovec

KS Boštanj

POBUDA9

Ureditev tematske poti "Azaleja"

KS Boštanj

POBUDA10

Prenova pritličnih prostorov Večnamenskega doma Šmarčna

KS Boštanj

POBUDA11

Delna obnova Gasilskega doma Boštanj

KS Boštanj

POBUDA12

Kuhinja za dom vaščanov in gasilcev na Okiču

KS Boštanj

POBUDA13

Ureditev travnatega igrišča na Logu

KS Boštanj

POBUDA14

Nova kuhinja s hladilnikom za večnamenski dom na Logu

KS Boštanj

POBUDA15

Nova strešna kritina za Gasilski dom Krmelj

KS Krmelj in Šentjanž

POBUDA16

Izdaja knjige novejše zgodovine Šentjanža

KS Krmelj in Šentjanž

POBUDA17

Otroško igrišče na Velikem Cirniku

KS Krmelj in Šentjanž

POBUDA18

Solarne luči in parkovna oprema za Leskovec pri Podborštu

KS Krmelj in Šentjanž

POBUDA19

Obnova kletnih prostorov Aktiva kmečkih žena Tržišče

KS Tržišče in KS Primož

POBUDA20

Mobilni oder in gasilske klopi za Gasilski dom Telče

KS Tržišče in KS Primož

POBUDA21

Dve solarni svetilki in tri cestnoprometna ogledala na Škovcu

KS Tržišče in KS Primož

POBUDA22

Ureditev pogostitvenega prostora ob Grozdetovi hiši

KS Tržišče in KS Primož

POBUDA23

Urbano pohištvo, lesena stojnica, hladilna vitrina in košarkarski koš za Gasilski dom Zabukovje

KS Loka in KS Zabukovje

POBUDA24

Novi žarometi za športna igrišča v Loki

KS Loka in KS Zabukovje

POBUDA25

Klopi in mize za pokopališče na Razborju

KS Loka in KS Zabukovje

POBUDA26

Fitnes naprava na igrišču v Loki

KS Loka in KS Zabukovje

POBUDA27

Novi smerokaz v središču Loke

KS Loka in KS Zabukovje

POBUDA28

Postavitev klopi v Loki 

KS Loka in KS Zabukovje

POBUDA29

Postavitev nove spominske table v parku pri cerkvi v Loki

KS Loka in KS Zabukovje

POBUDA30

Ureditev vaškega igrišča na Bregu

KS Loka in KS Zabukovje

POBUDA31

Pobude, ki bodo izglasovane in se bodo uvrstile v proračun Občine Sevnica za leto 2024, bodo javno objavljene.

Podrobni opisi projektov so objavljeni na spletni strani Občine Sevnica

 

Sevn'ška kuhinja na trgu
 

Danes od 17. ure naprej Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica vabi v park pred Občino Sevnica na tradicionalno Sevn'ško kuhinjo na trgu. Na dogodku se bodo predstavili ponudniki lokalne kulinarike, vina in piva.

Dostop do parkirišča pred občinsko stavbo bo omejen, zato vabimo vse obiskovalce, da na dogodek pridejo peš ali s kolesom.

kuvertaNaroči se na e-novice