Gumb išči|

Zapri iskalnik

OPPN za stanovanjsko sosesko Sončni gaj v občini Sevnica

Status: veljaven

Začetek postopka priprave prostorskega akta: 22. 6.2020
Javna razgrnitev: 10.5.2021 - 8.6.2021
Javna obravnava: 2.6.2021 ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica
Predolg: 25.10.2021
Veljavn dokument: 5.3.2022


Investitor 3 BS d.o.o. želi na svojih lastniških parcelah graditi večstanovanjske objekte (klasifikacija stavb razred CCSI:11220) z vso pripadajočo komunalno, prometno in energetsko infrastrukturo. Ker na obravnavanih območjih, kjer se predvideva OPPN, ni realizirana gradnja po veljavnem izvedbenem načrtu in ker je želja lastnikov zemljišč po drugačni umestitvi in oblikovanju objektov kot jih predvidevajo veljavni izvedbeni načrti, je potrebna nova analiza obstoječega stanja oziroma izdelava novega občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Predvideni posegi predstavljajo urbanistično in arhitekturno nadgradnjo obstoječih danosti v ožjem in širšem prostoru naselja Sevnica. 

Na območju stanovanjskih površin je predvidena gradnja treh večstanovanjskih objektov. Za normalno funkcioniranje objektov se dogradijo in/ali rekonstruirajo ustrezni priključki na že izvedeno gospodarsko javno infrastrukturo, zgradijo nove javne prometne površine ter zagotovi zadostne parkirne površine za stanovalce in obiskovalce. Vzhodno od predvidene pozidave se namenijo površine za ureditev otroškega igrišča s sprehajalnimi potmi za rekreacijo in prosti čas. Izvajanje gradnje v OPPN se bo vršil fazno. 

Naroči se na e-novice